JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kenttätalkoot käynnistyivät ripeästi

Uutiset
9.5.2023 13.35

Juttua muokattu:

9.5. 13:36
2023050913360020230509133500

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus, Kau­ha­va

SRK:n (Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen) tä­män ke­sän Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään Kau­ha­van len­to­ken­täl­lä. Ylei­set kent­tä­tal­koot käyn­nis­tyi­vät per­jan­tai­na 5. tou­ko­kuu­ta, ja ne jat­ku­vat koko tou­ko­kuun ajan joka per­jan­tai ja lau­an­tai klo 9–21. Ke­sä­kuun alus­sa tal­koo­töi­tä teh­dään joka ar­ki­päi­vä.

– Kun näi­nä tal­koi­den al­ku­päi­vi­nä on saa­tu mer­kit­tyä ra­ken­nus­pai­kat ja teh­ty mui­ta val­mis­te­lu­töi­tä, pääs­tään tu­le­vi­na vii­kon­lop­pui­na täy­si­te­hoi­ses­ti nos­ta­maan ra­ken­tei­ta pys­tyyn, ker­too kent­tä­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jor­ma Lam­min­mä­ki.

– Tou­ko­kuun ajan kii­to­tie on sul­jet­tu, mut­ta ke­sä­kuun 5. päi­vä­nä len­to­toi­min­ta kes­key­tyy ja pää­sem­me va­paas­ti työs­ken­te­le­mään koko au­leel­la.

Tal­koo­lais­ten ruo­ka­huol­to on pai­kan pääl­lä. Yk­si keit­to­kont­ti on asen­net­tu pai­kal­leen, ja sii­nä val­mis­tu­vat tal­koo­ruo­at.

Ai­ka­tau­lu pi­tää

Huh­ti­kuun lo­pul­la Kau­ha­val­le ko­koon­tui­vat tal­koi­ta ve­tä­vät vas­tuu­hen­ki­löt ryh­mi­neen. En­sim­mäi­sen tal­koo­lau­an­tai­päi­vän ai­ka­na tar­kas­tel­tiin va­ras­to­kont­tien ti­lan­tei­ta ja osa ra­ken­teis­ta kul­je­tet­tiin pys­ty­tys­koh­tei­siin.

Su­vi­seu­ro­jen kent­tä­toi­mi­kun­ta on pis­teyt­tä­nyt jär­jes­tä­vil­le rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le so­pi­vat tal­koo­lais­ta­voit­teet. On sel­vää, et­tä per­jan­tain tal­kois­sa on mel­ko har­maa­päis­tä vä­keä, mut­ta työt käy­vät sil­ti koh­tuul­li­sen ri­pe­äs­ti tur­val­li­suus­seik­ko­ja unoh­ta­mat­ta.

Per­jan­tai­sin ta­voi­tel­laan kent­tä­tal­koi­siin noin 60 hen­ki­lön mää­rää. Lau­an­tai­sin ta­voit­tee­na on noin 200 tal­koo­lais­ta.

– Hy­vin on tal­koo­vä­keä ol­lut. Olem­me ai­ka­tau­lus­sa, to­te­aa Lam­min­mä­ki.

Taus­tal­la on ta­pah­tu­nut jo pal­jon

Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen vaa­tii pal­jon mo­nen­lais­ta työ­tä. On suun­nit­te­le­mis­ta ja ai­ka­tau­lut­ta­mis­ta. Ko­kouk­sia ja pa­la­ve­rei­ta pi­de­tään pal­jon. Vies­te­jä ja säh­kö­pos­te­ja vaih­de­taan ja pöy­tä­kir­jo­ja pi­de­tään. Tar­jouk­sia pyy­de­tään ja hy­väk­sy­tään.

Nämä toi­met on­nis­tu­vat hy­vin si­sä­ti­lois­sa, mut­ta su­vi­seu­ra­ke­vään ede­tes­sä on läh­det­tä­vä kent­tä­tal­koi­siin. Noin 205 heh­taa­rin seu­ra­kent­tä ra­ken­tei­neen on teh­tä­vä sii­hen kun­toon, et­tä seu­rat saa­daan jär­jes­tet­tyä.

Kau­ha­van len­to­ken­täl­lä on pal­jon as­fal­toi­tu­ja pin­to­ja, mut­ta suu­rin osa ma­joit­tu­mi­sis­ta ta­pah­tuu kui­ten­kin pel­to­mai­sil­le alu­eil­le. Nii­tä on sa­la­o­ji­tet­tu ja kun­nos­tet­tu jo pari vuot­ta. Sa­mas­sa yh­ty­des­sä on teh­ty kiin­tei­tä ve­si­joh­to- ja vie­mä­röin­ti­jär­jes­te­ly­jä.

Kent­tä­mak­su on hal­vem­pi en­nak­ko­mak­su­na

Ken­tän ja ra­ken­tei­den vuok­rat mak­sa­vat pal­jon. Näi­tä ku­lu­ja ka­te­taan seu­ra­vie­rail­ta pe­rit­tä­vil­lä kent­tä­mak­suil­la, joil­la saa­daan ka­tet­tua rei­lut puo­let ken­tän ku­luis­ta. Lo­put mak­se­taan muil­la seu­ro­jen tuo­toil­la.

Kent­tä­mak­su on mah­dol­lis­ta ja hy­vin suo­si­tel­ta­vaa mak­saa etu­kä­teen. En­nak­ko­mak­sut pie­nen­tä­vät jär­jes­tä­jien lai­na­not­to­tar­vet­ta. Voit mak­saa sen Su­vi­seu­rat.fi-si­vul­ta Kent­tä­mak­sut ja lah­joi­tuk­set -lin­kin kaut­ta. Tont­ti­mak­su on nyt 80 € ja pai­kan pääl­lä 90 €.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys