JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kesähelsinkiläiset tutustuivat Seurasaaressa

Uutiset
3.7.2024 11.15

Juttua muokattu:

3.7. 11:12
2024070311124620240703111500

Kuva: Ella Kangas

Kuva: Ella Kangas

Vee­ra Rah­ko­la ja Mi­ka­el Kin­nu­nen

Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mä ke­sä­hel­sin­ki­läis­ten tu­tus­tu­mi­sil­ta ko­ko­si Seu­ra­saa­reen noin 130 nuor­ta.

Joka kesä Hel­sin­kiin ja sen lä­hi­a­lu­eil­le muut­taa us­ko­vai­sia nuo­ria eri puo­lil­ta Suo­mea ke­sä­töi­den pe­räs­sä. Näil­le ke­sä­hel­sin­ki­läi­sil­le Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tys pyr­kii jär­jes­tä­mään yh­teis­tä toi­min­taa ja eri­lai­sia ta­pah­tu­mia, jot­ta mah­dol­li­sim­man mo­nel­le avau­tui­si töi­den ohes­sa ti­lai­suus myös tu­tus­tua ke­sän ai­ka­na mui­hin us­ko­vai­siin nuo­riin ja löy­tää uu­sia ys­tä­viä.

Lin­tu­jen sä­es­tä­mä har­taus

Ke­sä­kuun alus­sa tä­män­vuo­ti­nen ke­sä­hel­sin­ki­läis­ten kau­si avat­tiin jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nees­sa Seu­ra­saa­ren peli-il­las­sa. Noin 130 nuor­ta ko­koon­tui läm­pi­mä­nä tors­tai-il­ta­na tu­tus­tu­maan, pe­lai­le­maan ja viet­tä­mään ai­kaa yh­des­sä.

Il­ta al­koi yh­tei­sel­lä tu­tus­tu­mi­sel­la speed da­ting -tu­tus­tu­mis­lei­kin muo­dos­sa. Pu­heen­so­ri­na val­ta­si no­pe­as­ti so­ra­ken­tän ja jut­tu­ka­ve­rit ja pu­hee­nai­heet vaih­te­li­vat tiu­haan. Lei­kin lo­mas­sa ken­täl­le saa­pui li­sää nuo­ria, jot­ka oli­vat juu­ri pääs­seet töis­tä. Lei­kin jäl­keen vuo­ros­sa oli eväs­tau­ko, jos­sa tar­jol­la oli mak­ka­raa ja pil­li­me­hua.

Il­ta jat­kui eri­lais­ten pe­lien ja va­paan hen­gai­lun pa­ris­sa. Nuo­ret ja­kau­tui­vat pe­laa­maan mölk­kyä, pe­tank­kia sekä ke­sä­seu­ra­ken­til­tä tut­tu­ja spike- ja yks yk­kös -pe­le­jä. Sa­mal­la osa jäi ju­tut­ta­maan niin uu­sia kuin van­ho­ja­kin tut­ta­vuuk­si­aan.

Pe­lien ja leik­kien jäl­keen nuo­ret hil­jen­tyi­vät kuun­te­le­maan Mik­ko Kin­nu­sen pi­tä­mää il­ta­har­taut­ta, jota sä­es­ti­vät lä­hei­sen luo­don ve­si­lin­nut. Har­tau­den ja il­ta­lau­lu­jen jäl­keen pai­kal­le jäi vie­lä jouk­ko nuo­ria pe­lai­le­maan ja jut­te­le­maan. Lo­pul­ta Seu­ra­saa­ren kent­tä hil­je­ni vii­le­ään ke­säy­ö­hön noin kel­lo yh­den­tois­ta ai­kaan.

Odo­tuk­set kor­ke­al­la

Il­las­sa oli­vat tun­nel­maa hais­te­le­mas­sa Lyy­dia Va­ris (18), Ai­no Pöyh­tä­ri (18), Pep­pii­na Pit­kä­nen (17) ja Ali­na Nie­mi-Kor­pi (19). He oli­vat muut­ta­neet Hel­sin­kiin edel­tä­väl­lä vii­kol­la ja aloit­ta­neet jo ke­sä­nai­kai­set työn­sä – Ai­no maa­laa­mas­sa ja Lyy­dia, Pep­pii­na ja Ali­na sai­raa­las­sa lai­tos­huol­ta­ji­na.

Lyy­dia, Ali­na ja Ai­no ovat viih­ty­neet ke­säi­ses­sä Hel­sin­gis­sä. Nuo­ret ker­toi­vat viih­ty­neen­sä tu­tus­tu­mi­sil­las­sa hy­vin, ja oli­vat jo ke­ren­neet bon­ga­ta joi­tain ka­ve­rei­taan. Osa heis­tä oli käy­nyt vas­taa­vas­sa ta­pah­tu­mas­sa jo edel­li­se­nä vuon­na.

– Pää­tös läh­teä uu­des­taan oli help­po, he to­te­si­vat.

– Kämp­pis mai­nit­si täs­tä, jo­ten ajat­te­lin, et­tä voi­sin tul­la tän­ne, ker­toi Pep­pii­na.

Hel­sin­ki-ke­säl­tä Lyy­dia, Ai­no, Pep­pii­na ja Ali­na odot­ta­vat uu­siin ih­mi­siin tu­tus­tu­mis­ta, ke­säis­tä te­ke­mis­tä ja ul­ko­na ole­mis­ta sekä ki­vo­ja ke­säil­to­ja. En­sim­mäi­sen vii­kon pe­rus­teel­la kaik­ki ker­to­vat viih­ty­vän­sä kau­pun­gis­sa jo hy­vin, jo­ten odo­tuk­set ovat kor­ke­al­la.

– Olen ol­lut ai­ka pal­jon töis­sä, mut­ta kä­vin ei­len seu­rois­sa, jo­ten täs­tä tämä läh­tee!

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys