JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kielen osaaminen helpottaa arkea

Uutiset
21.4.2023 6.00

Juttua muokattu:

20.4. 13:41
2023042013415420230421060000
Paula Myllykoski rannalla kahden nuorimman lapsensa Rikun ja Oskarin kanssa.

Paula Myllykoski rannalla kahden nuorimman lapsensa Rikun ja Oskarin kanssa.

Kai Myllykoski

Paula Myllykoski rannalla kahden nuorimman lapsensa Rikun ja Oskarin kanssa.

Paula Myllykoski rannalla kahden nuorimman lapsensa Rikun ja Oskarin kanssa.

Kai Myllykoski

Jo­han­na Lu­mi­jär­vi

Pau­la Myl­ly­kos­ki on asu­nut puo­li­son­sa Kai Myl­ly­kos­ken ja kah­dek­san lap­sen­sa kans­sa Es­pan­jas­sa syk­sys­tä 2019 as­ti. Kak­si ai­kuis­ta ty­tär­tä asuu Suo­mes­sa. Lap­sis­ta nel­jä käy es­pan­ja­lai­ses­sa pai­kal­li­ses­sa kou­lus­sa ja nel­jä suo­ma­lai­ses­sa kou­lus­sa. Van­hem­mat te­ke­vät etä­töi­tä Suo­meen omaan säh­kö­a­lan yri­tyk­seen­sä. Ke­sät per­he viet­tää Loh­jal­la Suo­men ko­dis­saan. Myl­ly­kos­ki on ope­tel­lut ym­mär­tä­mään ja pu­hu­maan es­pan­jaa.

– En­sim­mäi­se­nä vuon­na, kun lap­set me­ni­vät es­pan­ja­lai­seen kou­luun, häm­mäs­tyin sitä, et­tä kaik­kien las­ten opet­ta­jat ei­vät osaa sa­naa­kaan eng­lan­tia. Usein ha­et­tiin kou­lun eng­lan­nin opet­ta­ja tulk­kaa­maan, hän muis­te­lee.

Myl­ly­kos­kel­la ei tuol­loin ol­lut ins­pi­raa­ti­o­ta ei­kä yli­mää­räis­tä ener­gi­aa ope­tel­la es­pan­jaa. Kos­ka es­pan­jaa kui­ten­kin tar­vit­si mo­nes­sa kään­tees­sä, hän kyp­syt­te­li mie­les­sään aja­tus­ta kie­len opet­te­le­mi­ses­ta.

Vuon­na 2020 al­ku­syk­sys­tä Myl­ly­kos­ki tu­tus­tui bus­si­py­sä­kil­lä Do­mi­ni­kaa­ni­ses­ta ta­sa­val­las­ta ko­toi­sin ole­vaan Da­ma­ryyn.

– Kun huo­ma­sin, et­tä Da­ma­ry ei osaa lain­kaan eng­lan­tia, päl­käh­ti pää­hä­ni aja­tus, et­tä täs­sä­hän on täy­del­li­nen hen­ki­lö opet­ta­maan mi­nul­le es­pan­jan kiel­tä. Em­me voi vaih­taa kiel­tä eng­lan­tiin, joka on mi­nul­le tut­tu. Es­pan­jan op­pi­mi­nen oli­si täl­löin te­ho­kas­ta, ker­too Myl­ly­kos­ki.

Ele­kie­lel­lä hän ky­syi pu­he­lin­nu­me­roa. Sen jäl­keen Da­ma­ry ja Myl­ly­kos­ki vies­tit­te­li­vät Goog­le-kään­tä­jän avul­la es­pan­jak­si ja so­pi­vat, et­tä Da­ma­ry al­kaa käy­dä Myl­ly­kos­kil­la joka ar­ki­päi­vä tun­nin ajan pu­hu­mas­sa per­heen äi­din kans­sa es­pan­jaa.

– Sii­tä se läh­ti, täy­sin nol­las­ta, Myl­ly­kos­ki nau­raa.

Da­ma­ry ei ole käy­nyt kou­lu­ja, jo­ten nai­set ei­vät voi­neet ot­taa mi­tään kir­jaa avuk­si. He te­ki­vät yh­des­sä ruo­kaa, lait­toi­vat pyyk­ke­jä ja kat­se­li­vat va­lo­ku­via. Myl­ly­kos­ki opet­ti Da­ma­rya virk­kaa­maan ja sii­nä si­vus­sa he jut­te­li­vat koko ajan. Sa­maan ai­kaan Myl­ly­kos­ki al­koi opis­kel­la es­pan­jaa myös Duo­lin­go-so­vel­luk­sen avul­la ja kuun­nel­la Duo­lin­gon pod­cas­te­ja. Lu­ku­vuo­den jäl­keen hän osa­si es­pan­jaa jo aut­ta­vas­ti.

– Jos lap­se­ni opet­ta­ja soit­taa nyt kou­lus­ta, niin ym­mär­rän asi­an, mut­ta vas­taa­mi­sen kans­sa on niin ja näin edel­leen, hän ku­vai­lee kie­li­tai­to­aan.

Es­pan­jan kie­len op­pi­mi­nen on an­ta­nut Myl­ly­kos­kel­le pal­jon. Asi­oi­den hoi­ta­mi­nen on hel­pot­tu­nut ja ih­mis­ten kans­sa koh­taa­mi­sis­sa voi käyt­tää vie­ras­ta kiel­tä.

– Da­ma­ryn kaut­ta avau­tui ko­ko­naan uu­si kult­tuu­ri. Tyk­kään ju­tel­la eri­maa­lais­ten ih­mis­ten kans­sa ja kuul­la hei­dän elä­mäs­tään. Luo­vas­ti ja kek­se­li­ääs­ti voi vä­häl­lä­kin sa­na­va­ras­tol­la sa­noa pal­jon, Myl­ly­kos­ki kan­nus­taa.

Hän ker­too ju­tel­leen­sa Da­ma­ryn kans­sa myös us­kon asi­ois­ta. Es­pan­ja­lai­set naa­pu­rit­kin ovat ky­sy­neet suo­raan, on­ko per­heel­lä jo­kin us­kon­to, kos­ka heil­lä on niin iso per­he.

– Sil­loin olen jo­ta­kin yrit­tä­nyt mö­kel­tää vas­tauk­sek­si, mut­ta kyl­lä es­pan­jan kie­li­tai­to sai­si vie­lä ke­hit­tyä pa­rem­mak­si. Olen var­ta vas­ten ope­tel­lut muu­ta­mia us­ko­mi­seen liit­ty­viä sa­no­ja, Myl­ly­kos­ki ker­too.

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys