JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen ava­jai­sis­sa esil­lä kak­si merk­ki­paa­lua

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
9.5.2016 13.32

Juttua muokattu:

2.1. 00:47
2020010200472220160509133200

KUVA: JOHANNA LUMIJäRVI

KUVA: JOHANNA LUMIJäRVI

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kir­kol­lis­ko­kous on ko­koon­tu­nut is­tun­to­kau­ten­sa en­sim­mäi­seen is­tun­toon Tur­kuun. Kir­kol­lis­ko­kous on kool­la maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin 9.–13.5. Ava­jais­ten päät­teek­si kirk­ko­neu­vos Pek­ka Huo­ku­na luo­vut­ti kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le vir­si­kir­jan li­sä­vih­kon. Ruo­ka­vir­si lau­let­tiin li­sä­vih­kos­ta.

Ark­ki­piis­pa Kari Mä­ki­nen ava­si kir­kol­lis­ko­kouk­sen. Hän nos­ti ava­jais­pu­hees­sa esil­le kak­si merk­ki­paa­lua, joi­den kyn­nyk­sel­lä kir­kol­lis­ko­kous aloit­taa työs­ken­te­lyn­sä: re­for­maa­ti­on merk­ki­vuo­den ja Suo­men it­se­näi­syy­den juh­la­vuo­den. Mo­lem­pia juh­li­taan vuon­na 2017.

Ra­jo­jen sul­ke­mi­nen ei rat­kai­su

Mä­ki­nen to­te­si, et­tä nyt on ti­lai­suus py­säh­tyä kat­so­maan re­for­maa­ti­on kirk­ko­jen ja kan­sal­lis­val­ti­oi­den hi­taas­ti muut­tu­vaa suh­det­ta.

– Lu­te­ri­lais­ten kirk­ko­jen ää­ni on sel­keä ja yh­tei­nen: kris­ti­nus­ko ei an­na pe­rus­tei­ta suo­jau­tu­mi­seen Eu­roo­pan tai oman maan ra­jo­ja sul­ke­mal­la, Mä­ki­nen lin­ja­si.

– Päi­vä päi­väl­tä on sel­ke­äm­pää, et­tä lu­te­ri­lai­suus ei ole vain suo­ma­lai­suut­ta ei­kä suo­ma­lai­suus vain lu­te­ri­lai­suut­ta, hän jat­koi.

Ark­ki­piis­pa ku­vai­li pu­hees­saan myös kir­kon ja val­ti­on suh­det­ta. Kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa nou­da­te­taan sa­mo­ja pe­ri­aat­tei­ta kuin muus­sa jul­kis­hal­lin­nos­sa: esi­mer­kik­si ta­sa­puo­li­suut­ta, avoi­muut­ta ja lä­pi­nä­ky­vyyt­tä. Val­ti­o­joh­to ei joh­da kirk­koa, ja kir­kol­la on mui­den us­kon­nol­lis­ten yh­tei­sö­jen ta­voin va­paa, tar­vit­ta­es­sa kriit­ti­nen­kin toi­min­nan ja pu­heen tila yh­teis­kun­nas­sa.

Kah­dek­sas käs­ky esil­lä ava­jais­saar­nas­sa

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen ava­jais­mes­sus­sa Tu­run tuo­mi­o­kir­kos­sa saar­na­si La­pu­an piis­pa Simo Peu­ra. Hän poh­ti saar­nas­saan evan­ke­liu­min poh­jal­ta Puo­lus­ta­jan, Py­hän Hen­gen, teh­tä­vää tä­män päi­vän maa­il­mas­sa ja jo­kai­sen elä­mäs­sä. Piis­pa muis­tut­ti, et­tä myös jo­kai­sen kris­ti­tyn teh­tä­vä­nä on puo­lus­taa tois­ta ih­mis­tä: suo­jel­la, tu­kea ja aut­taa lä­him­mäis­tään.

– Yh­den esi­mer­kin tois­ten puo­lus­ta­mi­ses­ta an­taa kah­dek­sas käs­ky. Se kiin­nit­tää huo­mi­on sii­hen, mitä ja mi­ten pu­hum­me lä­him­mäi­sis­tä.

Peu­ra to­te­si, et­tä käs­ky on en­tis­tä ajan­koh­tai­sem­pi so­si­aa­li­sen me­di­an to­del­li­suu­des­sa. Hän toi esiin, et­tä tä­män päi­vän suo­ma­lai­sil­la on kor­jaa­mis­ta myös muus­sa yh­tei­se­lä­mäs­sä:

– Meil­lä on pal­jon op­pi­mis­ta esi­mer­kik­si sii­nä, kuin­ka koh­taam­me vie­raat tu­li­jat. On kä­sit­tä­mä­tön­tä, et­tä suo­ma­lai­nen saat­taa syl­jek­siä ka­dul­la tum­mai­hoi­sen tur­va­pai­kan­ha­ki­jan pääl­le.

Po­si­tii­vi­nen us­kon­non­va­paus kuu­luu de­mok­ra­ti­aan

Piis­pa muis­tut­ti saar­nas­saan myös po­si­tii­vi­ses­ta us­kon­non­va­pau­des­ta. Vaik­ka kir­kon ase­mas­ta jul­ki­ses­sa elä­mäs­sä kiis­tel­lään, Suo­mes­sa on help­poa ol­la kris­tit­ty.

– Oi­keus omaan us­kon­toon on myös heil­lä, jot­ka tu­le­vat maa­ham­me toi­sis­ta kult­tuu­reis­ta. De­mok­ra­ti­aan kuu­luu po­si­tii­vi­nen us­kon­non­va­paus.

Kirkolliskokouksen avajaismessun toimitti Lapuan piispa Simo Peura avustajinaan hiippakuntansa kirkolliskokousedustajat.

Kirkolliskokouksen avajaismessun toimitti Lapuan piispa Simo Peura avustajinaan hiippakuntansa kirkolliskokousedustajat.

KUVA: JOHANNA LUMIJäRVI

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen ava­jais­mes­sun toi­mit­ti La­pu­an piis­pa Simo Peu­ra avus­ta­ji­naan

hiip­pa­kun­tan­sa kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jat.

KUVA: JO­HAN­NA LU­MI­JäR­VI

Kir­kol­lis­ko­kous­ta voi seu­ra­ta Twit­te­ris­sä: #kir­kol­lis­ko­kous.

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen verk­ko­si­vuil­ta löy­tyy mo­ni­puo­lis­ta tie­toa ai­hees­ta. Siel­tä voi esi­mer­kik­si seu­ra­ta täy­sis­tun­to­ja, jot­ka vi­de­ost­ree­ma­taan 11.–13.5.

12.7.2020

Jee­sus sa­noi Pie­ta­ril­le: "Sinä olet Pie­ta­ri, ja täl­le kal­li­ol­le minä ra­ken­nan kirk­ko­ni. Sitä ei­vät tuo­ne­lan por­tit voi­ta. Minä olen an­ta­va si­nul­le tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met." Matt. 16:18-19

Viikon kysymys