JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkolliskokous antoi Kiihtelysvaaran kirkon uudelleenrakentamiseen puoli miljoonaa

Uutiset
14.11.2023 15.15

Juttua muokattu:

14.11. 15:16
2023111415160320231114151500
Kirkolliskokous kokoontui kauden viimeiseen istuntoonsa 6.–10. marraskuuta Linnasmäen opistolla Turussa.

Kirkolliskokous kokoontui kauden viimeiseen istuntoonsa 6.–10. marraskuuta Linnasmäen opistolla Turussa.

Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Kirkolliskokous kokoontui kauden viimeiseen istuntoonsa 6.–10. marraskuuta Linnasmäen opistolla Turussa.

Kirkolliskokous kokoontui kauden viimeiseen istuntoonsa 6.–10. marraskuuta Linnasmäen opistolla Turussa.

Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Päi­vä­mies

Ko­kous kä­sit­te­li mo­nia ta­lou­teen liit­ty­viä asi­oi­ta. Lu­vas­sa on muun mu­as­sa ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen täh­tää­vä sel­vi­tys.

Kir­kol­lis­ko­kous hy­väk­syi is­tun­nos­saan 9. mar­ras­kuu­ta Kir­kon kes­kus­ra­has­ton ta­lou­sar­vi­on ja ta­lou­sar­vi­o­muu­tok­sen en­si vuo­del­le sekä toi­min­ta- ja ta­lous­suun­ni­tel­man vuo­sik­si 2024–2026.

Kir­kol­lis­ko­kous päät­ti myön­tää kirk­ko­hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mu­kai­ses­ti Kiih­te­lys­vaa­ran kir­kon uu­del­leen­ra­ken­ta­mi­seen 500 000 eu­roa. Kiih­te­lys­vaa­ran vuon­na 1770 val­mis­tu­nut puu­kirk­ko tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa vuon­na 2018.

Ta­voit­tee­na ta­sa­pai­noi­nen ta­lous

Kir­kon vies­tin­nän mu­kaan kes­kus­ra­has­ton ta­lou­sar­vio on 0,46 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen. Ta­lous­va­li­o­kun­ta hy­väk­syi sen, mut­ta edel­lyt­ti mie­tin­nös­sään jat­kos­sa ko­ko­nais­ti­lan­teen tar­kas­te­lua ja toi­men­pi­tei­tä. Sen mu­kaan kes­kus­ra­has­ton ta­sa­pai­noi­sen ta­lou­den ta­voit­tees­ta tu­lee pi­tää kiin­ni.

Ta­lous­va­li­o­kun­ta ke­hot­ti jo edel­li­sel­lä is­tun­to­kau­del­la an­ta­mas­saan mie­tin­nös­sä (2/2023) kirk­ko­hal­li­tus­ta ar­vi­oi­maan, pi­tää­kö ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sen, toi­min­to­jen pri­o­ri­soi­mi­sen ja pääl­lek­käi­syyk­sien kar­si­mi­sen tu­ek­si käyt­tää ul­ko­puo­li­sen ta­hon laa­ti­maa sel­vi­tys­tä. Täl­lai­nen on tar­koi­tus laa­tia en­si ke­vääl­lä, ja sen pe­rus­teel­la teh­dyt pää­tök­set ovat käy­tet­tä­vis­sä vii­meis­tään vuo­den 2026 ta­lou­sar­vi­oe­si­tys­tä laa­dit­ta­es­sa.

Avus­tuk­sia kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­siin koh­tei­siin

Kir­kol­lis­ko­kous vah­vis­ti yh­tei­sen toi­min­nan pe­rus­mak­sun suu­ruu­dek­si 6,5 pro­sent­tia täl­le vuo­del­le. Se hy­väk­syi myös Kir­kon pal­ve­lu­kes­kuk­sen ta­lou­sar­vi­on.

Ko­kous vah­vis­ti, et­tä en­si vuon­na val­ti­on Kir­kon kes­kus­ra­has­tol­le mak­sa­mas­ta 124,1 mil­joo­nan eu­ron ra­hoi­tuk­ses­ta 113,8 mil­joo­naa eu­roa ja­e­taan seu­ra­kun­nil­le eu­roa/kun­nan jä­sen -ja­ko­pe­rus­teen mu­kai­ses­ti.

"Val­ti­o­na­vus­tuk­ses­ta 7,9 mil­joo­naa eu­roa käy­te­tään seu­ra­kun­tien kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­ses­ti ar­vok­kai­den ra­ken­nus­ten ja ir­tai­mis­ton yl­lä­pi­toon. Täs­tä 7,6 mil­joo­naa eu­roa koh­den­ne­taan seu­ra­kun­tien ra­ken­nu­sa­vus­tuk­siin ja 260 000 eu­roa Ba­sis-kiin­teis­tö­re­kis­te­riin. Pe­tä­jä­ve­den van­hal­le kir­kol­le koh­den­ne­taan 50 000 eu­roa. Kir­ju­ri-jä­sen­tie­to­jär­jes­tel­män yl­lä­pi­to- ja ke­hi­tys­työ­hön käy­te­tään 2,4 mil­joo­naa eu­roa", kir­kon vies­tin­tä tie­dot­taa.

Uu­si mal­li val­ti­on­ra­hoi­tuk­sen ja­ka­mi­seen

Kirk­ko­hal­li­tus on luon­nos­tel­lut vaih­to­eh­toi­sia mal­le­ja val­ti­on­ra­hoi­tuk­sen ja­ka­mi­sel­le seu­ra­kun­nil­le. Sel­vi­tys­tä tu­lee jat­kaa, jot­ta ja­ko­pe­rus­teet voi­daan uu­dis­taa en­tis­tä tar­kem­mik­si ja eri seu­ra­kun­nil­le oi­keu­den­mu­kai­sem­mik­si, lin­jaa ta­lous­va­li­o­kun­ta.

Ny­kyi­nen ja­ko­pe­rus­te ei ota huo­mi­oon seu­ra­kun­tien eri­lai­sia vas­tui­ta esi­mer­kik­si kult­tuu­ri­his­to­ri­al­lis­ten pe­rin­tö­koh­tei­den suo­je­lus­sa sekä hau­taus­toi­mes­sa. Asia tu­li­si val­mis­tel­la si­ten, et­tä uu­det ja­ko­pe­rus­teet voi­tai­siin hy­väk­syä kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa mar­ras­kuus­sa 2024 vuo­den 2025 ta­lou­sar­vi­o­kä­sit­te­lyn yh­tey­des­sä.

Van­hat kär­ki­hank­keet jat­ka­vat

Kir­kol­lis­ko­kous ei esi­tä en­si vuo­del­le uu­sia kär­ki­hank­kei­ta, vaan hank­keet jat­ku­vat edel­li­sil­tä vuo­sil­ta. Kir­kon vies­tin­nän mu­kaan kär­ki­hank­keet ovat kir­kon yh­tei­siä hank­kei­ta, joil­la ta­voi­tel­laan mer­kit­tä­vää vai­ku­tus­ta kir­kon tai Kirk­ko­hal­li­tuk­sen toi­min­taan. Ne ra­hoi­te­taan Kir­kon kes­kus­ra­has­ton ra­hoi­tus­tuo­toil­la.

"Kär­ki­hank­keet vuo­sil­le 2024─2026 ovat hen­ki­lös­tö- ja ta­lous­jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suu­den käy­tet­tä­vyyt­tä pa­ran­ta­va KIPA2-han­ke, Hii­li­neut­raa­li kirk­ko -han­ke, lä­he­tys­kump­pa­nuus­neu­vot­te­lut sekä han­ke, jos­sa Van­ha tes­ta­ment­ti kään­ne­tään mo­bii­liym­pä­ris­töön", vies­tin­tä tie­dot­taa.

Ta­lous­va­li­o­kun­ta edel­lyt­tää, et­tä suun­nit­te­lu­kau­del­la löy­de­tään toi­mi­va mal­li, jon­ka poh­jal­ta Kir­kon pal­ve­lu­kes­kuk­sen ke­hit­tä­mis­työ to­teu­te­taan pal­ve­lu­kes­kus­mak­suil­la ei­kä kär­ki­hank­kei­na.

Kir­kon kes­kus­ra­has­to kä­sit­tää Kirk­ko­hal­li­tuk­sen toi­min­nan, hiip­pa­kun­nal­li­sen toi­min­nan, avus­tuk­set, val­ti­on ra­hoi­tuk­sen ja oma­kat­tei­set ra­has­tot.

Kir­kon kes­kus­ra­has­ton ylin­tä pää­tös­val­taa käyt­tää kir­kol­lis­ko­kous. Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to toi­mii Kir­kon kes­kus­ra­has­ton hal­li­tuk­se­na.

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen asi­a­kir­jat (työ­suun­ni­tel­ma ja vi­reil­lä ole­vat asi­at) ja muu in­for­maa­tio löy­ty­vät ver­kos­ta.

10.12.2023

Jeesus sanoo: ”Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä.” Luuk. 17:24

Viikon kysymys