JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkolliskokous keskusteli kirkon avioliittokäsityksestä

Uutiset
16.5.2024 15.02

Juttua muokattu:

17.5. 13:38
2024051713381920240516150251
Uuden kirkolliskokouksen keskusteluja hallitsi piispainkokouksen esitys muuttaa kirkkojärjestystä  kahden eri avioliittonäkemyksen suuntaan.

Uuden kirkolliskokouksen keskusteluja hallitsi piispainkokouksen esitys muuttaa kirkkojärjestystä kahden eri avioliittonäkemyksen suuntaan.

Harri Vähäjylkkä

Uuden kirkolliskokouksen keskusteluja hallitsi piispainkokouksen esitys muuttaa kirkkojärjestystä  kahden eri avioliittonäkemyksen suuntaan.

Uuden kirkolliskokouksen keskusteluja hallitsi piispainkokouksen esitys muuttaa kirkkojärjestystä kahden eri avioliittonäkemyksen suuntaan.

Harri Vähäjylkkä

Har­ri Vä­hä­jylk­kä

Tur­ku

Kes­kus­te­luis­sa tuli il­mi nä­ke­mys­ten mo­ni­nai­suus. Edus­ta­ja Pau­li Nie­me­lä kai­pa­si kes­kus­te­luun enem­män pu­het­ta Raa­ma­tus­ta.

Hel­mi­kuus­sa 2024 va­lit­tu uu­si kir­kol­lis­ko­kous ko­koon­tui en­sim­mäi­seen ko­kouk­seen­sa 13.–17. tou­ko­kuu­ta Lin­nas­mä­en opis­tol­le Tur­kuun. Kir­kol­lis­ko­kouk­sen vaa­leil­la va­li­tuis­ta jä­se­nis­tä uu­sia edus­ta­jia on yli puo­let.

Muu­tok­set mie­ti­tyt­tä­vät

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii ark­ki­piis­pa. En­sim­mäi­sek­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Han­na Mit­hi­ku ja toi­sek­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si Sep­po Park­ki­la.

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen ava­jais­pu­heen­vuo­ros­sa ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma pu­hui muu­tok­ses­ta ja kir­kon muut­tu­mi­ses­ta.

– Aja­tus kir­kon muut­tu­mi­ses­ta ja toi­saal­ta py­sy­vyy­des­tä mie­ti­tyt­tää mo­nia. Täs­sä on­kin it­se asi­as­sa kaik­kien kirk­ko­jen ja kaik­kien kir­kol­lis­ko­kous­ten teh­tä­vä kaik­ki­na ai­koi­na: poh­tia ja rat­kais­ta ky­sy­myk­siä sii­tä, mi­ten muut­tu­van ajan haas­tei­siin oli­si vas­tat­ta­va ja min­kä­lai­sil­la muu­tok­sil­la, Luo­ma to­te­si.

Nä­ke­mys­ten mo­ni­nai­suus

Kir­kol­lis­ko­kous aloit­ti lä­he­te­kes­kus­te­lun kos­kien piis­pain­ko­kouk­sen eh­do­tus­ta kirk­ko­jär­jes­tyk­sen muut­ta­mi­ses­ta si­ten, et­tä sii­hen tu­li­si kak­si rin­nak­kais­ta avi­o­liit­to­kä­si­tys­tä. Näis­tä toi­nen kä­si­tys nä­ki­si avi­o­lii­ton mie­hen ja nai­sen vä­li­se­nä ja toi­nen kä­si­tys kah­den ih­mi­sen vä­li­se­nä. Ark­ki­piis­pa Luo­ma toi pu­heen­vuo­ros­saan esil­le sen, et­tä nyt kä­sil­lä ole­va esi­tys on vuo­sia kes­tä­neen kes­kus­te­lun lop­pu­tu­los.

– Asi­as­sa val­lit­see nä­ke­mys­ten mo­ni­nai­suus. On tär­ke­ää, et­tä kun­ni­oi­tam­me toi­si­am­me, vaik­ka vä­lil­läm­me on eri­lai­sia nä­ke­myk­siä. Eh­do­tus ei ole avi­o­liit­to­kes­kus­te­lun pää­tös, vaan kes­kus­te­lua tu­lee jat­kaa, Luo­ma to­te­si.

Luo­mis­ker­to­muk­sen mal­li

Piis­pain­ko­kouk­sen esi­tys sai ai­kaan vilk­kaan ja pit­kän kes­kus­te­lun. Myös kes­kus­te­luis­sa tuli esil­le nä­ke­mys­ten eri­lai­suus. Pi­täy­ty­mis­tä ny­kyi­seen, kir­kon avi­o­liit­to­nä­ke­myk­seen pe­rus­tel­tiin muun mu­as­sa sil­lä, et­tä Raa­ma­tun ope­tuk­ses­sa esiin­tyy vain yh­den­lai­nen avi­o­liit­to, mie­hen ja nai­sen vä­li­nen.

– Tämä kä­si­tys löy­tyy Raa­ma­tun luo­mis­ker­to­muk­ses­ta, jon­ka Jee­sus myö­hem­min vah­vis­taa. Ai­ka ja yh­teis­kun­nal­li­set kä­si­tyk­set muut­tu­vat, mut­ta kris­til­li­nen us­ko no­jaa Raa­mat­tuun, joka ei muu­tu, edus­ta­ja Vuok­ko Väns­kä to­te­si.

Raa­ma­tun to­dis­tus­voi­ma

Edus­ta­ja Pau­li Nie­me­lä kai­pa­si pu­heen­vuo­ros­saan kes­kus­te­luun enem­män pu­het­ta Raa­ma­tus­ta ja sen ase­mas­ta. Hän nos­ti esil­le Raa­ma­tun si­säi­sen to­dis­tus­voi­man: Raa­mat­tua kir­kos­sa on tul­kit­tu Raa­ma­tul­la. Nie­me­lä kä­sit­te­li väit­tei­tä, joi­den pe­rus­teel­la Raa­mat­tu ei pu­hui­si ny­kyi­sen­lai­sis­ta sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien tasa-ar­voi­sis­ta lii­tois­ta ja sen neu­vot ei­vät osui­si maa­liin­sa. Nie­me­lä mu­kaan väit­teet ei­vät ole kes­tä­viä.

– Raa­ma­tun tul­kit­si­joi­na mei­tä vai­vaa hel­pos­ti ai­na­kin kak­si kiu­sal­lis­ta ta­paa: ali­ar­vi­oim­me Raa­ma­tun kir­joit­ta­jien tie­tä­mys­tä ja toi­saal­ta yli­ar­vi­oim­me oman ai­kam­me tie­tä­mys­tä. Teks­tien ja tä­män päi­vän vä­lil­lä on pari vuo­si­tu­hat­ta, mut­ta niil­lä näyt­tää ole­van si­säl­löl­lis­tä vas­taa­vuut­ta enem­pi kuin on ar­vel­tu­kaan, Nie­me­lä to­te­si.

Pe­rus­te­lu­ja muu­tok­sel­le

Piis­pain­ko­kouk­sen esi­tyk­sen kah­des­ta rin­nak­kai­ses­ta avi­o­liit­to­nä­ke­myk­ses­tä hy­väk­sy­mis­tä pu­heen­vuo­rois­sa pe­rus­tel­tiin muun mu­as­sa ny­ky­ti­lan­teel­la, jos­sa sa­maa su­ku­puol­ta ole­via pa­re­ja jo vi­hi­tään. Muik­si pe­rus­te­luik­si mai­nit­tiin nuo­rem­pien vie­raan­tu­mi­nen kir­kos­ta, kir­kon esil­lä pi­tä­mien ar­vo­jen ja te­ko­jen vä­lil­lä näh­ty ris­ti­rii­ta, yh­den­ver­tai­suus, rak­kau­den kun­ni­oit­ta­mi­nen sekä kir­kon yk­seys ja yh­teys.

Lue kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa teh­ty­jä haas­tat­te­lu­ja kah­des­ta seu­raa­vas­ta Päi­vä­mie­hen nu­me­ros­ta.

HarriVähäjylkkä
16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys