JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Koh­ti uu­den­lai­sia am­mat­te­ja ja pol­vei­le­via työ­u­ria

Uutiset
10.5.2019 6.50

Eri alo­jen am­mat­ti­lai­set eri puo­lil­ta Suo­mea ker­to­vat aja­tuk­si­aan ny­kyi­ses­tä ja tu­le­vai­suu­den työ­e­lä­mäs­tä.

Haas­ta­tel­ta­vil­ta ky­syt­tiin:

1. Mitä teet työk­se­si?

2. Mitä toi­vot työn an­ta­van si­nul­le?

3. Min­kä­lai­nen on hyvä työ­yh­tei­sö?

4. Työ­e­lä­mäs­sä voi tul­la myös ris­ti­rii­ta­ti­lan­tei­ta. Mi­ten niis­tä sel­vi­ää?

5. Mi­ten ar­ve­let työ­e­lä­män muut­tu­van tu­le­vai­suu­des­sa?

Jari Miet­ti­nen, Es­poo

1. Työs­ken­te­len vien­ti­mie­he­nä.

2. Elan­non, ta­voit­teel­lis­ta ja mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä sekä tu­le­vai­suu­den­mah­dol­li­suuk­sia.

3. Hyvä työ­yh­tei­sö toi­mii sa­man­kal­tais­ten ar­vo­jen poh­jal­ta avoi­mes­ti ja hy­väs­sä yh­teis­työ­hen­ges­sä, spar­raa ja an­taa tar­vit­ta­es­sa ver­tais­tu­kea jopa työ­a­si­oi­den ul­ko­puo­lel­la.

4. Ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­ta sel­vi­ää par­hai­ten kes­kus­te­le­mal­la. Ti­lan­tees­ta riip­pu­en voi ol­la hyvä kes­kus­tel­la mui­den us­ko­vais­ten kans­sa ja ky­sel­lä mie­li­pi­tei­tä ja neu­vo­ja.

5. Työ­e­lä­mä muut­tuu Suo­mes­sa­kin en­tis­tä enem­män hen­ki­sek­si työk­si ja eten­kin eri­lai­set pal­ve­lu­am­ma­tit tu­le­vat yleis­ty­mään. Tie­to-, tele- ja te­ko­ä­ly­tek­nii­kat sekä bi­o­lo­gia kaik­ki­ne osa-alu­ei­neen ke­hit­ty­vät, niin et­tä syn­tyy pal­jon uu­sia mie­len­kiin­toi­sia am­mat­te­ja ja työ- ja lii­ke­toi­min­ta­mah­do­li­suuk­sia.

Eli­sa Lah­ti­nen, Pori

1. Toi­min kä­ti­lö­nä.

2. Ai­nut­laa­tui­sia koh­taa­mi­sia nais­ten ja per­hei­den rin­nal­la kul­kies­sa elä­män eri vai­heis­sa syn­ty­mäs­tä kuo­le­maan. Työ on mo­ni­puo­lis­ta ja sii­nä tar­vi­taan te­o­reet­ti­sen tie­don li­säk­si kä­den­tai­to­ja, on­gel­man­rat­kai­su­ky­kyä, pää­tök­sen­te­ko­ky­kyä sekä hy­viä vuo­ro­vai­ku­tus- ja ih­mis­suh­de­tai­to­ja. Työs­sä ko­ros­tuu hie­no­tun­tei­suus ja ti­lan­ne­herk­kyys.

3. Avoin, kan­nus­ta­va, tasa-ar­voi­nen ja toi­set huo­mi­oo­not­ta­va. Hy­väl­lä työ­pai­kal­la on hyvä yh­teis­hen­ki.

4. Esi­mie­hen ja työ­nan­ta­jan joh­ta­mis­tai­dot ko­ros­tu­vat ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa, mut­ta rat­kai­su­jen löy­ty­mi­seen tar­vi­taan koko työ­yh­tei­söä. Avoin ja re­hel­li­nen kes­kus­te­lu asi­ois­ta on kaik­kien par­haak­si.

5. Toi­von, et­tä tie­to­ko­neet/tek­niik­ka ei­vät vie kaik­kea ai­kaa var­si­nai­ses­ta po­ti­las­työs­tä. Li­säk­si toi­von, et­tä hen­ki­lös­tö­re­surs­sit py­syi­si­vät re­a­lis­ti­si­na suh­tees­sa työn mää­rään. Toi­von myös päät­tä­jil­le vii­saut­ta syn­ny­tys­sai­raa­loi­den tu­le­vai­suut­ta suun­ni­tel­ta­es­sa, jot­ta mat­ka sai­raa­laan py­syi­si in­hi­mil­li­se­nä.

Timo-Ju­ha­ni Lau­ri­la, Vih­ti

1. Olen La­pin kä­rä­jä­oi­keu­den kä­rä­jä­tuo­ma­ri, mut­ta nyt eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja­na oi­keus­mi­nis­te­ri­ös­sä.

2. Toi­von työs­tä ti­lai­suut­ta ide­oi­da uut­ta ja ke­hit­tää yh­teis­kun­taa. Tuo­ma­rin teh­tä­väs­sä pi­din työn riip­pu­mat­to­muu­des­ta ja sii­tä, et­tä sii­nä pys­tyi omal­la pa­nok­sel­laan aut­ta­maan ih­mi­siä so­pi­maan asi­oi­ta.

3. Hyvä työ­yh­tei­sö on avoin ja ta­sa­puo­li­nen sekä kaik­kia ar­vos­ta­va ja kan­nus­ta­va. Joh­dol­la on iso vai­ku­tus asi­oi­den su­ju­mi­ses­sa ja hy­vän hen­gen luo­mi­ses­sa.

4. Ris­ti­rii­dan osa­puo­lel­le on tär­ke­ää tul­la kun­ni­oit­ta­vas­ti ja ta­sa­puo­li­ses­ti koh­del­luk­si. Ris­ti­rii­ta­ti­lan­teen ul­ko­puo­li­sia, mut­ta sen vai­ku­tuk­ses­sa työ­tä te­ke­viä voi aut­taa, jos ti­lan­net­ta kä­si­tel­lään avoi­mes­ti mm. hu­hu­jen vä­hen­tä­mi­sek­si.

5. Di­gi­ta­li­saa­tio ete­nee. Työn si­säl­tö voi mo­nes­sa am­ma­tis­sa muut­tua, mut­ta te­ki­jöi­tä tar­vi­taan edel­leen. Tu­le­vai­suu­teen voi suh­tau­tua rau­hal­li­ses­ti ja avoi­min mie­lin uut­ta op­pien.

Vuok­ko Kan­gas, Ou­lun­sa­lo

1. Olen am­ma­til­ta­ni opet­ta­ja.

2. Työ an­taa iloa, ih­mis­suh­tei­ta, haas­tei­ta ja mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä elä­mään sekä toi­meen­tu­loa.

3. Huu­mo­ri on tär­ke­ää. Hy­vän työ­yh­tei­sön tun­tee­kin sii­tä, et­tä kaik­ki voi­vat hy­väl­lä mie­lel­lä nau­raa yh­des­sä, ei­kä ku­kaan tun­ne olo­aan nau­ru­na­lai­sek­si. Omaa osaa­mis­taan ja­e­taan toi­sil­le yh­teis­ten ar­vo­jen saa­vut­ta­mi­sek­si.

4. Kaik­ki ei voi työ­pai­kal­la men­nä oman mie­len mu­kaan, mut­ta tär­ke­ää on, et­tä kaik­ki ko­ke­vat tu­le­van­sa kuul­luik­si. Kan­nus­te­taan ja ke­hu­taan toi­sia ja yri­te­tään sie­tää ne asi­at, jois­ta te­ki­si mie­li moit­tia. Ol­laan ar­mol­li­sia toi­nen toi­sil­lem­me niin kuin Ju­ma­la­kin on meil­le ar­mol­li­nen.

Työ tu­lee ai­na ole­maan yk­si tär­keä Ju­ma­lan an­ta­ma lah­ja ja siu­naus elä­mäs­sä. Luu­len, et­tä näh­dyk­si ja kuul­luk­si tu­le­mi­nen on ih­mi­sen pe­rus­tar­ve, ja työn kaut­ta moni tu­le­vai­suu­des­sa­kin tu­lee löy­tä­mään mer­ki­tyk­siä elä­mäl­leen, kun­han työ on so­pu­soin­nus­sa omien ar­vo­jen kans­sa.

Ku­vat: haas­ta­tel­ta­vil­ta

Lue li­sää 8.5.2019 il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä

17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Viikon kysymys