JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Koskemattomien korpien kaupunki

Uutiset
31.5.2024 9.05

Juttua muokattu:

27.5. 10:00
2024052710001020240531090500
Pudasjärvi on yksi Suomen soisimmista seuduista.

Pudasjärvi on yksi Suomen soisimmista seuduista.

Kari Vengasaho

Pudasjärvi on yksi Suomen soisimmista seuduista.

Pudasjärvi on yksi Suomen soisimmista seuduista.

Kari Vengasaho

Ee­va Tii­ro­la ja Heik­ki Hei­ku­ra

Pu­das­jär­vi on va­kiin­tu­mas­sa poh­joi­sim­mak­si Su­vi­seu­ro­jen kol­mes­ta pi­to­pai­kas­ta. Mil­lai­ses­ta paik­ka­kun­nas­ta oi­kein on kyse?

Pu­das­jär­vi on poh­joi­sen Poh­jois-Poh­jan­maan ka­pun­ki, jon­ka kes­kus­taa­ja­ma si­jait­see yh­dek­si­sen­kym­men­tä ki­lo­met­riä Ou­lus­ta koil­li­seen. Noin 7500 asuk­kaan Pu­das­jär­ven yk­si kes­kei­nen maa­merk­ki on mök­ki­kes­kit­ty­mä Syö­te hiih­to­kes­kuk­si­neen ja kan­sal­lis­puis­toi­neen.

Kau­pun­ki on tun­net­tu niin ikään puun­ja­los­tus­toi­min­nas­ta ja hir­si­ra­ken­ta­mi­ses­ta. Jul­ki­sen hir­si­ra­ken­ta­mi­sen edel­lä­kä­vi­jä­nä Pu­das­jär­vi tun­ne­taan myös Suo­men Hir­si­pää­kau­pun­ki­na.

Pu­das­jär­ven läpi mat­kaa­va ei voi vält­tyä nä­ke­mäs­tä maa­il­man suu­rim­piin hir­si­kou­lui­hin kuu­lu­vaa Hir­si­kam­pus­ta tai Hy­vän olon kes­kus Pirt­tiä, jon­ka laa­jo­jen sei­nien si­säl­tä löy­tyy kat­ta­vas­ti sote- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­ta.

Noin puo­let vä­es­tös­tä asuu Ku­re­na­lan kes­kus­taa­ja­mas­sa. Li­säk­si laa­jas­ta pi­tä­jäs­tä löy­tyy usei­ta ak­tii­vi­sia ja oma­lei­mai­sia ky­läyh­tei­sö­jä. Kes­kus­taa­ja­mas­sa on kak­si pe­ru­so­pe­tus­ta an­ta­vaa kou­lua, lu­kio sekä am­mat­ti­o­pis­to. Ky­lä­kou­lu­ja toi­mii täl­lä het­kel­lä nel­jä. Var­hais­kas­va­tus­ta kes­kus­taa­ja­mas­sa tar­jo­aa kol­me sekä si­vu­ky­lil­lä nel­jä yk­sik­köä.

Vet­ten kat­ta­ma alue

Laa­jan pin­ta-alan­sa an­si­os­ta Pu­das­jär­vel­lä on ri­kas luon­to. Pu­das­jär­vi on yk­si Suo­men soi­sim­mis­ta seu­duis­ta. Itäi­nen puo­li kun­nas­ta on vaa­ra- ja jopa tun­tu­ri­maas­toa. Vaa­ra­mai­se­mas­sa kor­keim­mal­le ko­ho­aa pal­jas­la­ki­nen Iso-Syö­te, jota sa­no­taan Suo­men ete­läi­sim­mäk­si tun­tu­rik­si.

Pu­das­jär­veä itä-län­si­suun­nas­sa hal­ko­va Ii­jo­ki muo­dos­taa ve­sis­töi­neen luon­to- ja mai­se­ma-ar­voil­taan ar­vok­kaan ko­ko­nai­suu­den. Pu­das­jär­ven itä- ja kes­ki­o­sis­sa, vaa­ro­jen lo­mas­sa, kim­mel­tää suu­ria jär­viä. To­sin koko kau­pun­gin alue on pie­nem­pien jär­vien, lam­pien, jo­kien ja pu­ro­jen kat­ta­ma.

Ve­sis­töis­sä on ka­laa, met­säs­sä riis­taa ja vie­lä kos­ke­mat­to­mia kor­pia har­vi­nais­tu­vil­le suur­pe­doil­le. Sel­ko­sil­ta löy­tyy kar­hu­ja, ah­mo­ja sekä sa­tun­nai­ses­ti su­sia. Hil­la­suol­la kul­ki­jan kan­nat­taa tä­hyil­lä tai­vaal­le, sil­lä yl­hääl­lä lii­te­le­vä maa­kot­ka on ai­na ul­jas näky.

Pu­das­jär­vi on Suo­men ete­läi­sim­piä po­ron­hoi­to­a­lu­ei­ta ja alu­eel­la toi­mii seit­se­män eri pa­lis­kun­taa. Näis­tä vii­den ko­ti­paik­ka­na on Pu­das­jär­ven merk­ki­pii­ri ja suu­rin sal­lit­tu po­ro­mää­rä on 8500 po­roa. Po­ro­jen ym­mär­tä­mät­tä kun­tien hal­lin­nol­li­sis­ta alu­eis­ta ei­vät pa­lis­kun­tien­kaan ra­jat nou­da­ta kun­ta­ra­jo­ja vaan po­ro­jen kul­ku­reit­te­jä ja lai­du­na­lu­ei­ta.

Il­mai­lu­lin­ja lu­ki­o­lai­sil­le

Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään Pu­das­jär­ven Il­mai­lu­kes­kuk­sen ja Tör­rön­kan­kaan alu­eel­la. Edel­li­set seu­rat Pu­das­jär­vel­lä, sa­mal­la alu­eel­la, ovat ol­leet vuon­na 2013. Il­mai­lu­kes­kus si­jait­see lä­hel­lä Pu­das­jär­ven kes­kus­taa­ja­maa ja on ke­säi­sin ak­tii­vi­ses­sa har­ras­te­käy­tös­sä. Pu­das­jär­ven ja Ou­lun il­mai­lu­ker­ho­jen li­säk­si La­pin len­nos­to käyt­tää sitä omas­sa har­joi­tus­toi­min­nas­saan. Il­mai­lu­kes­kuk­sen ken­täl­tä teh­dään vuo­sit­tain 7 000–10 000 nou­sua ja las­kua.

Il­mai­lu­har­ras­tuk­sel­la on Pu­das­jär­vel­lä pit­kät pe­rin­teet ja jat­ku­moa täl­le on Pu­das­jär­ven lu­ki­os­sa ole­va il­mai­lu­lin­ja, jos­sa opis­ke­li­jat op­pi­vat len­to­toi­min­nas­sa tar­vit­ta­vat tie­dot ja saa­vat käy­tän­nön ope­tuk­sen len­to­lu­pa­kir­jan edel­lyt­tä­mien len­to­tun­tien osal­ta. Opis­ke­li­jat voi­vat suo­rit­taa joko ult­ra­ke­vy­en moot­to­ri­len­to­ko­neen tai pur­je­len­to­ko­neen lu­pa­kir­jan lu­kio-opin­to­jen ai­ka­na. Il­mai­luo­pe­tuk­sen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa opis­ke­li­joi­den jat­ko-opin­to­kel­poi­suut­ta eri il­mai­lu­a­lan am­mat­tei­hin.

Len­to­ken­tän alu­eel­le on teh­ty mer­kit­tä­viä pa­ran­nuk­sia sit­ten vuo­den 2013 Su­vi­seu­ro­jen. Alu­eel­le on muun mu­as­sa li­sät­ty säh­kö-, vesi-, vie­mä­ri- ja tie­to­lii­ken­ne­ra­ken­tei­ta, maan­siir­to­töil­lä on mah­dol­lis­tet­tu kym­me­nen heh­taa­ria uut­ta ma­joi­tu­sa­lu­et­ta sekä alu­een liit­ty­miä ja ties­töä pa­ran­net­tu. Vuo­sien 2027 ja 2030 Su­vi­seu­ro­ja on kaa­vail­tu pi­det­tä­vän sa­mal­la pai­kal­la.

Täl­lä vii­kol­la il­mes­ty­nees­tä leh­des­tä voit lu­kea Pu­das­jär­vel­lä asu­vien aja­tuk­sia paik­ka­kun­nas­ta.

Läh­teet: Pu­das­jär­ven kau­pun­ki, Il­mai­lu­kes­kus

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys