JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kotisiionin leirillä pääsi enemmän tutuksi

Uutiset
19.1.2024 12.00

Juttua muokattu:

18.1. 12:04
2024011812043320240119120000

Sirk­ka Leh­to

Sii­ka­jo­ki

Ison rau­ha­nyh­dis­tyk­sen mo­ne­ni­käi­set lei­ri­läi­set sai­vat yh­teis­tä ai­kaa ja poh­ja­vi­reek­si oman ko­ti­seu­dun his­to­ri­aa.

– Kii­tos, et­tä saam­me naut­tia val­ta­kun­ta­si tur­vas­ta ja evan­ke­liu­min ilo­sa­no­mas­ta, kiit­ti Han­nu Jaak­ko­la 5.–7. tam­mi­kuu­ta Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­ses­sa pi­de­tyn Ou­lun­sa­lon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen lei­rin al­ku­ru­kouk­ses­sa.

– Hyvä Pai­men on lu­van­nut hen­ken­sä kaut­ta ol­la siel­lä, mis­sä lap­set ovat ko­koon­tu­neet, hän jat­koi Ga­la­ta­lais­kir­jeen, lu­vun 4 poh­jal­ta.

Hy­vän Pai­me­nen tur­viin oli ko­koon­tu­nut ou­lun­sa­lo­lai­sia vau­vas­ta vaa­riin. Lei­ri­läi­siä oli yh­teen­sä 199 ja heis­tä 130 lap­sia ja nuo­ria.

Tu­tus­tu­mis­ta ja ta­los­te­lua

Lei­rin oh­jel­ma oli koot­tu va­paak­si. Aa­mu- ja il­ta­har­tauk­sien li­säk­si lei­ril­lä oli lop­pi­ais­seu­rat ja sun­nun­tai­na lap­sil­le py­hä­kou­lu. Lap­sil­le ja ai­kui­sil­le oli jär­jes­tet­ty myös omaa oh­jel­maa: lap­sil­le lau­lu­ja ja leik­ke­jä, nai­sil­le mak­ra­me-töi­tä, isil­le ja lap­sil­le moot­to­ri­kelk­ka-aje­lua, kai­kil­le sau­no­mis­ta ja va­paa­ta po­ri­naa.

– Ha­lu­sim­me pi­tää ko­ti­sii­o­nil­le yh­tei­sen lei­rin, et­tä voi­sim­me ol­la pi­dem­män ai­kaa yh­des­sä ja op­pia tun­te­maan toi­si­am­me pa­rem­min, ker­toi yk­si lei­rin jär­jes­tä­jis­tä, Pet­ri Pa­ka­ri­nen.

– Eten­kin ha­lu­ai­sim­me, et­tä uu­det, nuo­ret per­heet tu­li­si­vat tu­tuk­si ja ko­tiu­tui­si­vat jouk­koom­me, Pa­ka­ri­nen jat­koi.

Lei­ril­lä ol­lut 31-vuo­ti­as nuo­ri äi­ti Mia Tas­ki­la to­te­si, et­tä tuli per­heen­sä kans­sa lei­ril­le juu­ri sik­si, et­tä ha­lu­si tu­tum­mak­si mui­den kans­sa.

– Sem­mo­nen ta­los­te­lu, yh­des­sä­o­lo ja lau­la­mi­nen, sum­maa Tas­ki­la lei­rin po­si­tii­vi­ses­ta an­tia.

Ko­ti­seu­dun his­to­ri­aa

Toi­nen lei­rin jär­jes­tä­jis­tä, Oja­lan Pek­ka, on kiin­nos­tu­nut his­to­ri­as­ta, ja sen myö­tä lei­ri­läi­set sai­vat kat­sot­ta­vak­seen Voit­to Pulk­ki­sen te­ke­män do­ku­men­tin Ou­lun­sa­los­sa ol­lees­ta Var­ja­kan sa­has­ta. En­ti­sen Ou­lun­sa­lon kun­nan his­to­ri­as­ta pi­det­ty tie­to­kil­pai­lu ai­heut­ti kil­pai­lu­hen­gen li­säk­si muis­te­luk­sia.

– On mu­ka­va tun­tea ko­ti­seu­tua ja sen his­to­ri­aa. Oli sit­ten van­ha tai uu­si, ajat­te­lin, et­tä nämä so­pi­vat ou­lun­sa­lo­lais­ten lei­ril­le hy­vin, Oja­la to­te­si.

Lei­ri­läi­set muis­te­li­vat myös Ou­lun­sa­los­sa pi­det­ty­jä Su­vi­seu­ro­ja vuo­del­ta 1982. Uu­sien, muu­al­ta muut­ta­nei­den per­hei­den li­säk­si lei­ril­lä oli mu­ka­na ai­na­kin nel­jän pai­kal­li­sen su­vun edus­ta­jia, joi­den pi­ha­pii­ris­sä ja pel­loil­la seu­rat pi­det­tiin.

– Mei­dän pi­ha­pii­ris­sä oli seu­ro­jen ai­ka­na lin­ja-au­to­jen pur­ku ja -las­taus­paik­ka. Ai­kai­sem­pi­na vuo­si­na sa­mal­la pel­loil­la sa­hat­tiin Su­vi­seu­ro­jen käyt­töön puu­ta­va­raa. Van­has­sa au­to­tal­lis­sa oli tal­koi­den kah­vi­paik­ka ja seu­ro­jen ai­kaan ylä­ker­ran ma­kuu­huo­neis­sa oli seu­ra­vie­rai­ta ma­joi­tet­tu­na, ker­toi Juk­ka Saar­ni, jon­ka ko­ti­pi­hal­ta oli isol­le­tel­tal­le mat­kaa noin 300 met­riä.

Omaa ak­tii­vi­suut­ta

Use­am­man ker­ran lei­rin ede­tes­sä mik­ro­fo­ni kier­si läpi sa­lin. Lei­ri­läi­set esit­te­li­vät it­se­än­sä, ker­toi­vat kuu­lu­mi­sia ja jut­te­li­vat Ou­lun­sa­loon ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le ko­tiu­tu­mi­ses­ta. Lei­ri­muis­to­ja­kin sai ker­toa.

Yk­si nuo­ris­ta äi­deis­tä, Rii­na Päi­vä­rin­ta, ker­toi muun mu­as­sa omas­ta ko­tiu­tu­mi­ses­taan:

– Vaa­tii it­sel­tä­kin ak­tii­vi­suut­ta pääs­tä mu­kaan, har­vaa tul­laan ko­toa ha­ke­maan. Vuo­den kä­vin pa­kol­la per­he­ker­hos­sa, kun tun­tui, et­tei kun­nol­la löy­ty­nyt jut­tu­seu­raa. Se kan­nat­ti, ny­ky­ään on pal­jon ys­tä­viä ja ko­toi­saa ol­la, hän iloit­si.

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys