JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kouvolan seudun Rauhanyhdistys juhli 50-vuotista taivaltaan

Uutiset
15.5.2023 10.45

Juttua muokattu:

15.5. 11:34
2023051511340320230515104500
Juhlassa kuultiin myös omien kanttoreiden musiikkiteoksia, muun muassa Timo Vikmanin säveltämä juhlakantaatti Kaitse Jeesus, paimen hyvä.

Juhlassa kuultiin myös omien kanttoreiden musiikkiteoksia, muun muassa Timo Vikmanin säveltämä juhlakantaatti Kaitse Jeesus, paimen hyvä.

Aleksi Tyni

Juhlassa kuultiin myös omien kanttoreiden musiikkiteoksia, muun muassa Timo Vikmanin säveltämä juhlakantaatti Kaitse Jeesus, paimen hyvä.

Juhlassa kuultiin myös omien kanttoreiden musiikkiteoksia, muun muassa Timo Vikmanin säveltämä juhlakantaatti Kaitse Jeesus, paimen hyvä.

Aleksi Tyni

Lin­da Käh­kö­nen

Kou­vo­la

Kii­tol­li­suut­ta ku­lu­neis­ta vuo­si­kym­me­nis­tä tuo­tiin juh­las­sa esiin mo­nin lah­join. Pu­heis­sa ko­ros­tui hyvä yh­teis­työ seu­ra­kun­tien ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vä­lil­lä.

Kou­vo­lan seu­dun Rau­ha­nyh­dis­tys sai viet­tää 50-vuo­tis­juh­laan­sa kau­niis­sa ke­vät­sääs­sä. Juh­la­sun­nun­tai 7. tou­ko­kuu­ta al­koi ju­ma­lan­pal­ve­luk­sel­la Kuu­san­kos­ken kir­kos­sa. Kirk­ko­ti­lai­suu­den jäl­keen juh­la jat­kui toi­mi­ta­lol­la lou­naal­la ja oh­jel­mal­la, joka si­säl­si mo­ni­puo­li­ses­ti mu­siik­ki- ja puhe-esi­tyk­siä. Esi­tyk­sis­tä kuu­lui en­nen kaik­kea us­ko­mi­sen ilo ja kii­tol­li­suus Ju­ma­lan siu­nauk­ses­ta yh­dis­tyk­sen toi­min­nan ai­ka­na.

He­rä­tys­liik­keen juu­ril­ta ny­ky­päi­vään

Juh­lan ter­ve­tu­lo­sa­nat lau­sui Tar­mo Pa­lo­nie­mi lai­na­ten kii­tosp­sal­mia 100. Tä­män jäl­keen Sep­po Lohi ker­toi Lars Levi La­es­ta­diuk­sen elä­män vai­heis­ta. Nii­den kaut­ta piir­tyi esiin ih­meel­li­nen Ju­ma­lan joh­da­tus, jon­ka jäl­jet joh­ta­vat ai­na liik­keen ny­ky­päi­vään ja elet­tyyn juh­la­het­keen. La­pin Ma­ria ava­si La­es­ta­diuk­sen sil­mät Ju­ma­lan ar­mo­jär­jes­tyk­sel­le, ja La­es­ta­dius sai us­koa syn­tin­sä an­teek­si.

– La­pin Ma­ri­an koh­taa­mi­nen on avain­ta­pah­tu­ma pait­si La­es­ta­diuk­sen hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa elä­mäs­sä, myös koko les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen ke­hi­tyk­ses­sä.

Ta­pa­ni Kin­nu­nen kiit­ti pu­hees­saan lä­hi­seu­ra­kun­tia he­del­mäl­li­ses­tä yh­teis­työs­tä vuo­sien saa­tos­sa. Kin­nu­nen ku­va­si Ky­men­laak­son pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen his­to­ri­an vai­hei­ta ja tä­hyi­li tu­le­vai­suu­teen, vuo­den 2025 Su­vi­seu­roi­hin.

– Ju­ma­lan rak­kaus ja syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi ovat alus­ta as­ti ol­leet toi­min­tam­me yti­mes­sä, Kin­nu­nen ki­teyt­ti pu­heen­sa lo­puk­si.

Us­ko­vai­sen ar­vot poh­jau­tu­vat Raa­mat­tuun

SRK:n ter­veh­dyk­sen ja on­nit­te­lut ti­lai­suu­teen toi Val­de Pa­lo­la. Pu­heen­vuo­ros­sa tuli esiin myös huo­li ai­kam­me maal­lis­tu­mi­ses­ta, joka haas­taa kirk­ko­a­kin. Pa­lo­la to­te­si, et­tä kris­til­li­syy­tem­me ha­lu­aa tu­kea kirk­koa pyr­ki­myk­ses­sä säi­lyt­tää Raa­ma­tun mu­kai­nen ar­vo­poh­ja.

Hiip­pa­kun­nan ter­veh­dys­pu­heen piti piis­pa Sep­po Häk­ki­nen. Häk­ki­nen ko­ros­ti he­rä­tys­liik­kei­den roo­lia maas­sam­me osa­na kir­kon to­del­li­suut­ta ja kirk­koa si­säl­tä­päin muok­kaa­va­na voi­ma­na.

– He­rä­tys­liik­keet pal­ve­le­vat kirk­koa ra­kas­ta­val­la ja ra­ken­ta­val­la kri­tii­kil­lään.

Myös Häk­ki­nen to­te­si, et­tä kir­kon ope­tuk­ses­sa on vält­tä­mä­tön­tä pa­la­ta jat­ku­vas­ti Raa­mat­tuun. Pu­hees­ta kuu­lui myös ar­vos­tus rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taa koh­taan ja kii­tos mo­ni­puo­li­ses­ta yh­teis­työs­tä seu­ra­kun­tien kans­sa.

Pää­tös­sa­nois­sa Mat­ti Kont­ka­nen kiit­ti kaik­kia osal­li­suu­des­ta ja juh­lien eteen mo­nin lah­join teh­dys­tä työs­tä.

– En­nen kaik­kea kii­tos kui­ten­kin Ju­ma­lal­le, joka on an­ta­nut sel­lai­sen us­kon lah­jan, jos­sa us­ko rak­kau­den kaut­ta työ­tä te­kee. Sel­lai­sen us­kon lah­jan, jon­ka La­es­ta­dius­kin La­pin Ma­ri­an kaut­ta koh­ta­si.


Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suus Ky­men­laak­sos­sa

– Ky­men­laak­son en­sim­mäi­set les­ta­di­o­lai­set oli­vat Kot­kan sa­han ja Sa­von ra­dan työ­läi­siä 1880-lu­vul­la.

– Rau­ha­nyh­dis­tyk­set pe­rus­tet­tiin 1951 Kot­kaan ja 1957 Kou­vo­laan. Jäl­kim­mäi­nen er­ka­ni 1960-lu­vun alus­sa pap­pi­se­ri­seu­raan, ja osa kou­vo­la­lai­sis­ta liit­tyi Kot­kan Rau­ha­nyh­dis­tyk­seen.

– Vä­ki­mää­rän kas­va­es­sa pää­tet­tiin pe­rus­taa Kou­vo­lan seu­dun Rau­ha­nyh­dis­tys 7.5.1972. Kot­kan Rau­ha­nyh­dis­tys lak­kau­tet­tiin 1990-lu­vul­la.

– Aluk­si seu­ro­ja pi­det­tiin ko­deis­sa ja SRK:ta pyy­det­tiin lä­het­tä­mään pu­hu­jia. Vuon­na 1980 siu­nat­tiin en­sim­mäi­set omat pu­hu­jat, ja oman toi­mi­ta­lon ava­jai­set pi­det­tiin 1982.

– Uu­si toi­mi­ti­la val­mis­tui 2009.

– Val­ke­a­lan Se­län­pääs­sä oli Ky­men­laak­son en­sim­mäi­set su­vi­seu­rat 2007.

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys