JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ku­va­tun­nel­mia Py­hä­jo­en su­vi­seu­rois­ta – ke­vät­tal­kois­ta sork­ka­rau­dan luo­vu­tuk­seen

Kallunki Hanna
Uutiset
2.7.2014 11.32

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140702113200

Vii­me vii­kon­lo­pun tie­noil­la Py­hä­jo­el­le, me­ren ää­rel­le, ra­ken­tui su­vi­seu­ra­kau­pun­ki. Mi­ten kau­pun­ki ra­ken­net­tiin? Enim­mil­lään asuk­kai­ta oli lä­hes 75 000. Mi­ten he viet­ti­vät su­vi­seu­ra­päi­vi­ään? En­tä mil­lais­ta oh­jel­maa oli tar­jol­la? Pa­la­taan ku­vien myö­tä het­kek­si su­vi­seu­roi­hin, sen eri vai­hei­siin ja ti­lan­tei­siin.

Py­hä­jo­en su­vi­seu­ra­kau­pun­gin ra­ken­ta­mi­nen al­koi jo noin kol­me kuu­kaut­ta sit­ten. Ta­va­roi­ta siir­ret­tiin va­ras­tois­ta ken­täl­le ja ra­ken­nus­paik­ko­ja mer­kit­tiin maas­toon. Su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­tio oli val­mis­tel­lut seu­ro­ja vie­lä pal­jon tä­tä­kin ai­em­min, vuo­sien ajan.

Su­vi­seu­ra­kau­pun­kia ra­ken­ne­taan

Vii­me tou­ko­kuus­sa alet­tiin su­vi­seu­ra-alu­eel­la pi­tää sään­nöl­li­siä tal­koi­ta, jois­sa pys­ty­tet­tiin telt­to­ja ja ra­ken­nuk­sia.

Kent­tä­ra­ken­teet siir­re­tään tal­vi­va­ras­toin­nis­ta seu­ra-alu­eel­le. Py­hä­jo­ki­nen Jou­ko Pii­lo­la kul­jet­ti päi­vän ai­ka­na usei­ta kuor­mia. Täl­lä ker­taa las­ti­na oli myy­mä­län ka­lus­tei­ta ja tel­tan penk­ki­lank­ku­ja.

Ta­pio Iso­pah­ka­lan päi­vä ku­lui ai­ta­tolp­pien kär­kiä kii­la­tes­sa.

Tal­koo­lai­sen pe­rus­va­rus­te iäs­tä riip­pu­mat­ta. Ant­ti Heik­ki­lä opas­taa Tom­mi-poi­kaa.

Toi­mis­ton si­sus­tus­ta on hyvä suun­ni­tel­la en­nen ra­ken­ta­mis­ta. Poh­ja­pii­rus­tus hel­pot­taa Ai­ni Le­hi­koi­sen, Sirk­ka-Lii­sa Hil­li­a­hon ja Sei­ja Pen­tin työ­tä.

Kent­tä­tal­koot ete­ne­vät Im­po­lan vel­jes­ten lep­poi­sas­sa oh­jauk­ses­sa ai­ka­tau­lun mu­kaan. Ar­to ja pu­nai­nen pa­ket­ti­au­to ovat tut­tu näky.

Ke­sä­kuun en­sim­mäi­sen lau­an­tain lo­hi­keit­to.

Var­hai­sen ke­vään an­si­os­ta alu­een pel­loil­ta pääs­tiin kor­jaa­maan sa­toa jo ke­sä­kuun toi­sel­la vii­kol­la.

Seu­ra­tel­tan pys­ty­tys al­kaa kan­kai­den le­vi­tyk­sel­lä.

Seu­ra­kent­tä ava­taan kes­ki­viik­ko­na 25.6.

Ma­joi­tu­sa­lu­ei­den täyt­tö su­jui kes­ki­viik­ko­na pou­tai­ses­sa mut­ta tuu­li­ses­sa sääs­sä.

Ke­sä­seu­ra­ra­dio aloit­taa lä­he­tyk­sen­sä klo 13. Tuot­ta­ja An­na-Ma­ria Män­ty­kan­gas esit­te­lee kes­ki­vii­kon ra­dio-oh­jel­ma­lis­taa.

Kes­ki­vii­kon tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa pää­toi­mi­kun­nan sih­tee­ri Mar­ja-Kai­sa Kor­te­sal­mi ker­toi les­ta­di­o­lais­ten iso­jen ko­kous­ten his­to­ri­as­ta.

Seu­ra­ra­vin­to­la tar­jo­si en­sim­mäi­set li­ha­kei­tot kes­ki­viik­ko­na il­ta­päi­väl­lä. Työ­vuo­ros­sa Rit­va Ko­ta­jär­vi ja Pirk­ko Yli­kul­ju.

Tors­tai­na 26.6. vie­te­tään aat­to­seu­ro­ja

Su­vi­seu­ro­jen aat­to­päi­vä al­koi lau­lu­tuo­ki­ol­la kel­lo 12, jon­ka jäl­keen oh­jel­ma jat­kui aat­to­seu­roil­la ja lau­lu­tuo­ki­oil­la il­taan saak­ka. Pu­hei­ta tul­kat­tiin ruot­sik­si, eng­lan­nik­si, es­pan­jak­si, rans­kak­si, sak­sak­si, ve­nä­jäk­si, vi­rok­si sekä viit­to­ma­kie­lel­le.

SRK jär­jes­ti me­di­al­le tie­do­tus­ti­lai­suu­den ja SRK:n jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­sa jul­kais­tiin usei­ta uu­sia tuot­tei­ta.

Su­vi­seu­ra-alu­een täyt­tö su­jui odo­te­tus­ti, ken­tän täyt­tö­as­te oli tors­tai­aa­mu­na noin 45 %. Ka­lus­to­las­ken­ta suo­ri­tet­tiin tänä vuon­na en­sim­mäis­tä ker­taa kau­ko-oh­jat­ta­vien he­li­kop­te­ri­ka­me­roi­den avul­la.

Su­vi­seu­ra­vie­rai­ta saa­puu, alu­ei­ta täy­te­tään.

Aat­to­seu­rois­sa.

Uu­si las­ten­kir­ja "Ras­mus kar­hun­ke­syt­tä­jä" ker­too vii­si­vuo­ti­aan Ras­muk­sen elä­mäs­tä. Kir­jan mu­ka­na on ää­ni­kir­ja. Ku­vas­sa kir­jai­li­ja An­ne Lind­fors per­hei­neen sekä ku­vit­ta­ja Sil­ja-Ma­ria Wi­her­saa­ri SRK:n uu­sien tuot­tei­den jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­sa.

Au­rin­koi­ses­ta sääs­tä huo­li­mat­ta poh­joi­nen me­ri­tuu­li vaa­tii läm­min­tä pu­keu­tu­mis­ta.

Per­jan­tai­na 27.6. vie­te­tään su­vi­seu­ro­jen ava­jai­sia

Su­vi­seu­rat käyn­nis­tyi­vät ava­jai­sil­la per­jan­tai­aa­mu­na klo 10. Ava­jais­pu­heen­vuo­ros­saan Ola­vi Voit­to­nen jul­kis­ti vuo­den 2014 SRK:n vuo­si­kir­jan Kris­ti­tyn va­paus. Ter­veh­dyk­sen­sä esit­ti­vät myös Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Sa­mu­el Sal­mi ja su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Ve­te­läi­nen.

Pu­hu­jien sekä rau­ha­nyh­dis­tys­ten va­lit­se­mien edus­ta­jien, seu­ra­kun­ta­van­hin­ten, ko­kous jär­jes­tet­tiin il­ta­päi­väl­lä Ou­lais­ten jää­hal­lil­la. Ti­lai­suu­des­sa alus­ti Jor­ma Hop­pa ai­hees­ta Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta.

Seu­ra­päi­vä päät­tyi ro­vas­ti Mau­ri Hy­vä­ri­sen pu­heen­vuo­roon ai­hees­ta Kris­tuk­sen kuo­le­ma ja ylös­nou­se­mus – an­teek­si­an­ta­muk­sen pe­rus­ta.

Per­jan­tai­aa­mun vä­ki­mää­räk­si jär­jes­tä­jät ar­vi­oi­vat hie­man yli 55 000 hen­ki­löä.

19:n maan li­put nou­si­vat per­jan­tai-aa­mu­na sal­koi­hin en­nen ava­jai­sia. Lip­pu­ai­ru­ei­na toi­mi jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ole­vien rau­ha­nyh­dis­tys­ten vart­tu­nei­ta jä­se­niä.

Valt­te­ri, Oli­ver ja Ras­mus tu­li­vat työ­hö­not­to­toi­mis­toon tar­kis­ta­maan, oli­si­ko tar­vet­ta kii­reel­li­sel­le työ­voi­mal­le.

SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ola­vi Voit­to­nen ja Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Sa­mu­el Sal­mi me­nos­sa su­vi­seu­ro­jen ava­jai­siin.

Seu­ra­telt­ta täyt­tyi ava­jai­sis­sa.

Hel­mii­na ja See­la ​lau­la­vat seu­ra­tel­tas­sa.

Lau­an­tai­na 28.6. pi­det­tiin ko­kouk­sia ja vie­tet­tiin viik­ko­mes­sua

Lau­an­tai­na pi­det­tiin SRK:n vuo­si­ko­kous Py­hä­jo­en kir­kos­sa. SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ola­vi Voit­to­nen käyt­ti vuo­si­ko­kouk­ses­sa ero­vuo­ron­sa. Hä­nen ti­lal­leen vuo­si­ko­kous va­lit­si joh­to­kun­taan Juk­ka Leh­don Pu­das­jär­vel­tä. Joh­to­kun­ta jär­jes­täy­tyi vuo­si­ko­kouk­sen jäl­keen. Uu­dek­si pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin te­o­lo­gi­an toh­to­ri ro­vas­ti Vil­jo Jun­tu­nen Ou­lus­ta.

Il­ta­päi­väl­lä pi­det­tiin viik­ko­mes­su seu­ra­tel­tas­sa.

Jär­jes­tä­jät ar­vi­oi­vat lau­an­tai­aa­mun vä­ki­mää­räk­si noin 70 000 hen­keä.

Pirk­ko tar­jo­aa ys­tä­väl­leen Rau­nil­le pu­heen lo­mas­sa Sisu-pas­til­lia.

Seu­ra­telt­taan mah­tuu liki 4000 kuu­li­jaa.

SRK:n vuo­si­ko­kous pi­det­tiin Py­hä­jo­en kir­kos­sa.

Eh­tool­li­sel­la kävi il­lan ai­ka­na 25 500 seu­ra­vie­ras­ta.

SRK:n johtokunta järjestäytyi suviseuroissa vuosikokouksen jälkeen 28.6. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin teologian tohtori rovasti Viljo Juntunen (kuvassa keskellä) Oulusta, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi rehtori Matti Taskila Kannuksesta (vas.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi kenttärovasti Valde Palola (oik.) Helsingistä.

SRK:n johtokunta järjestäytyi suviseuroissa vuosikokouksen jälkeen 28.6. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin teologian tohtori rovasti Viljo Juntunen (kuvassa keskellä) Oulusta, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi rehtori Matti Taskila Kannuksesta (vas.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi kenttärovasti Valde Palola (oik.) Helsingistä.

Sun­nun­tai­na 29.6. seu­ra­vä­keä ilah­dut­taa läm­min sää

Sun­nun­tai­na su­vi­seu­ra­sää oli ai­em­paa läm­min ja au­rin­koi­nen. Su­vi­seu­ra­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia vie­tet­tiin seu­ra­tel­tas­sa ja lä­hi­a­lu­een kir­kois­sa.

Seu­ra­vie­rai­den mää­räk­si ar­vi­oi­tiin sun­nun­tai­na noin 75 000 hen­keä.

Ju­ma­lan­pal­ve­lus Py­hä­jo­en vuon­na 1977 vi­hi­tys­sä, mo­der­nia ra­ken­nus­tyy­liä edus­ta­vas­sa kir­kos­sa. Sun­nun­tai­na jär­jes­tet­tiin su­vi­seu­ra­ju­ma­lan­pal­ve­luk­set myös seu­ra­tel­tas­sa ja 12 muus­sa lä­hi­a­lu­een kir­kos­sa.

Hel­mi, Vil­ma, Ade­lin ja Stel­la las­ten lau­lu­tuo­ki­os­sa.

Nii­lo Rau­ha­lan seu­ra­pu­he ra­di­oi­tiin YLE Ra­dio 1:ssä.

Sun­nun­tai­na rii­si­puu­roa kei­tet­tiin ar­vi­ol­ta 8000 ki­loa.

Kir­si ja Jan­ne Syri las­ten­sa Vei­kan, Ven­lan, Ee­tin ja Aa­tun kans­sa seu­ra­tel­tas­sa.

Sun­nun­tai­na seu­ra-alu­eel­la oli noin 75 000 seu­ra­vie­ras­ta.

Maa­nan­tai­na 30.6. vie­te­tään pää­tös­seu­ro­ja

Su­vi­seu­ro­jen pää­tös­seu­rat al­koi­vat klo 12. Pää­tös­sa­nois­saan Py­hä­jo­en pää­toi­mi­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Ee­ro Pi­si­lä lau­sui kii­tok­set seu­ra-alu­een maa­no­mis­ta­jil­le, Yp­pä­rin ky­lä­läi­sil­le, yh­teis­työ­vi­ra­no­mai­sil­le ja kai­kil­le, jot­ka toi­min­nal­laan mah­dol­lis­ti­vat on­nis­tu­neet su­vi­seu­ra­jär­jes­te­lyt.

Ter­ve­tu­lo­toi­vo­tuk­sen vuo­den 2015 su­vi­seu­roi­hin Vaa­saan esit­ti pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tuo­mas Lin­na.

Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vas­tuu siir­tyi Py­hä­jo­el­ta Vaa­san or­ga­ni­saa­ti­ol­le sym­bo­li­sel­la sork­ka­rau­dan luo­vu­tuk­sel­la. Käy­tän­nös­sä vas­tuu al­koi heti seu­ro­jen pää­tyt­tyä pur­ku­työl­lä. Seu­ra-alue pu­re­taan ja sii­vo­taan luo­vu­tus­kun­toon kol­men päi­vän ku­lu­es­sa.

Tuo­mas Lin­na toi­vot­taa seu­ra­vä­en ter­ve­tul­leek­si Vaa­san su­vi­seu­roi­hin 2015.

Ee­ro Pi­si­lä luo­vut­taa su­vi­seu­ra­kau­pun­gin pur­ka­mis­ta sym­bo­loi­van sork­ka­rau­dan en­si vuo­den su­vi­seu­ra­jär­jes­tä­jil­le. Vas­taa­not­ta­ja­na Sep­po Aho.

Su­vi­seu­rat Py­hä­jo­el­la 2014 ovat päät­ty­neet.

Näh­dään en­si vuon­na su­vi­seu­rois­sa Vaa­sas­sa!

Ku­vat: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

HannaKallunki
11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys