JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lapsen oikeuksien viikko nostaa lasten ja nuorten äänet kuuluviin

Uutiset
15.11.2022 9.00

Juttua muokattu:

14.11. 14:42
2022111414424120221115090000

Lapsenoikeudet.fi

Lapsenoikeudet.fi

Päi­vä­mies

Me­neil­lään ole­van tee­ma­vii­kon ta­voit­tee­na on edis­tää YK:n lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­sen tun­net­tuut­ta eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten pa­ris­sa.

Lap­sen oi­keuk­sien viik­koa vie­te­tään 14.–20. mar­ras­kuu­ta. Lap­se­noi­keu­det.fi-si­vus­tol­la on vies­tin­tä­ma­te­ri­aa­le­ja, joi­ta saa va­paas­ti hyö­dyn­tää so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ja tee­ma­vii­kon mark­ki­noin­nis­sa. Si­vus­tol­la voi myös tu­tus­tua lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­seen.

Tur­val­li­suu­teen voi vai­kut­taa

Tä­män vuo­den lap­sen oi­keuk­sien vies­tin­nän tee­ma on oi­keus tur­val­li­suu­teen.

"Sekä lap­sen oi­keuk­sien so­pi­mus et­tä kan­sal­li­nen lain­sää­dän­tö vel­voit­ta­vat huo­leh­ti­maan sii­tä, et­tä las­ten on tur­val­lis­ta elää ja kas­vaa. Las­ten ja nuor­ten tur­val­li­suus muo­dos­tuu tur­val­li­ses­ta ym­pä­ris­tös­tä, tur­val­li­sis­ta ih­mis­suh­teis­ta ja omas­ta tur­val­li­suu­den ko­ke­muk­ses­ta. Kaik­kiin näi­hin voi­daan vai­kut­taa: tur­val­li­suut­ta voi­daan edis­tää esi­mer­kik­si lain­sää­dän­nöl­lä, lii­ken­ne­suun­nit­te­lul­la, per­hei­tä tu­ke­mal­la ja syr­jin­nän vas­tai­sel­la työl­lä", si­vus­to to­te­aa.

Se huo­maut­taa, et­tä vaik­ka Suo­mes­sa las­ten ja nuo­ren tur­val­li­suus on mo­nes­sa mie­les­sä pa­ran­tu­nut, myös haas­tei­ta on. Esi­mer­kik­si las­ten ja nuor­ten vä­li­nen vä­ki­val­ta on ol­lut esil­lä, ja nuo­ret ovat vies­tit­tä­neet huol­taan kiu­saa­mi­ses­ta sekä toi­vei­taan mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­ses­ta.

Vii­me­vuo­ti­sen kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn pe­rus­teel­la eri­tyi­ses­ti tyt­tö­jen ko­ke­muk­set sek­su­aa­li­ses­ta häi­rin­näs­tä ovat li­sään­ty­neet mer­kit­tä­väs­ti.

Lap­set ja nuo­ret toi­mi­joi­na

Tee­ma va­lit­tiin vii­me vuo­den jou­lu­kuus­sa, jol­loin glo­baa­lia tur­val­li­suu­den tun­net­ta mu­ren­si­vat eri­tyi­ses­ti pan­de­mia ja il­mas­tok­rii­si. Näi­den rin­nal­le nou­si al­ku­vuo­des­ta uu­si huo­li, sota, joka on en­ti­ses­tään li­sän­nyt tur­vat­to­muu­den tun­tei­ta. Maa­il­man ol­les­sa jat­ku­vas­sa mur­rok­ses­sa on eri­tyi­sen tär­ke­ää kuun­nel­la las­ten ja nuor­ten omia nä­ke­myk­siä ja ko­ke­muk­sia.

Lap­sen ja nuor­ten nä­ke­mys­ten kun­ni­oit­ta­mi­nen ja va­ka­vas­ti ot­ta­mi­nen on myös it­ses­sään kei­no suo­jel­la. Myös tee­ma­vuo­den eri toi­mia suun­ni­tel­laan lap­sia ja nuo­ria kuul­len ja yh­des­sä hei­dän kans­saan.

3.12.2022

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys