JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lehtien tilaushinnat nousevat maltillisesti

Uutiset
18.11.2022 12.30

Juttua muokattu:

18.11. 12:24
2022111812240120221118123000

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Sirk­ka Leh­to

Päi­vä­mies

Kal­lis­tu­va ener­gia ja ja­ke­lu­var­muus nos­ta­vat leh­tien kus­tan­nuk­sia.

SRK:n leh­tien, Päi­vä­mie­hen ja Las­ten Po­lun, ti­laus- ja il­moi­tus­hin­nat nou­se­vat mal­til­li­ses­ti en­si vuo­den alus­ta.

– Ylei­nen hin­nan­nou­su vai­kut­taa myös leh­tien kus­tan­ta­mi­seen ja sen ku­lu­ke­hi­tyk­seen. Jo vuo­den 2022 alus­sa sa­no­ma­leh­ti­pa­pe­rin saa­ta­vuus heik­ke­ni ja hin­ta nou­si voi­mak­kaas­ti. Käyt­tä­mäm­me sa­no­ma­leh­ti­pa­pe­rin hin­ta nou­si tuol­loin lä­hes 50 pro­sent­tia ja pai­na­mi­sen ku­lut puo­les­taan yli 20 pro­sent­tia. Syyt hin­to­jen nou­suun oli­vat eri­tyi­ses­ti pa­pe­rin ky­syn­tä maa­il­mal­la, työ­mark­ki­na­ti­lan­ne ja kal­lis­tu­vat ener­gi­a­kus­tan­nuk­set, va­lot­taa SRK:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö Har­ri Vä­hä­jylk­kä.

Leh­ti ha­lu­taan kaik­kien saa­ta­vil­le

SRK va­rau­tui hin­nan­ko­ro­tuk­siin jo vuo­den alus­sa siir­tä­mäl­lä Päi­vä­mies­leh­den niin kut­sut­tuun ko­neel­li­seen tait­toon. Tämä sääs­ti kus­tan­nuk­sia ja hel­pot­ti hin­nan­ko­ro­tus­pai­nei­ta.

– Tu­le­vat hin­nan­ko­ro­tuk­set en­si vuo­den alus­ta ovat vain noin 5 pro­sent­tia. Se tar­koit­taa kuu­den sen­tin ko­ro­tus­ta per yk­si Päi­vä­mies-leh­ti. Li­säk­si sa­man ko­koi­nen hin­nan­ko­ro­tus on tu­los­sa osaan il­moi­tuk­sis­ta, Vä­hä­jylk­kä ker­too.

SRK ha­lu­aa pi­tää leh­tien ja mui­den jul­kai­su­jen hin­nat kai­kil­le ti­laa­jil­le mah­dol­li­sim­man edul­li­se­na, sil­lä SRK ei ole voit­toa ta­voit­te­le­va yri­tys.

– Ha­lu­am­me kris­til­li­sen si­säl­lön ole­van etu­si­jal­la ja kaik­kien saa­ta­vil­la, vies­tii vies­tin­tä­pääl­lik­kö.

Ja­ke­lu muut­tuu

Eten­kin Päi­vä­mie­hen ja­ke­lus­sa on ol­lut häi­ri­öi­tä enem­män ja vä­hem­män tänä vuon­na.

– Olem­me rek­la­moi­neet asi­as­ta Pos­til­le ja ke­ho­tam­me leh­den ti­laa­jia toi­mi­maan sa­moin, mi­kä­li leh­ti jää tu­le­mat­ta.

Ja­ke­lu­häi­ri­öi­den vuok­si SRK:n leh­det siir­ty­vät vuo­den 2023 alus­ta Pos­tin toi­seen val­ta­kun­nal­li­seen ja­ke­lu­tyyp­piin eli Ai­ka­kaus­leh­ti Pro -ja­ke­luun. Tä­mä­kin nos­taa kus­tan­nuk­sia.

– Täs­sä ja­ke­lu­tyy­pis­sä pal­ve­lu­lu­paus on, et­tä leh­ti oli­si yh­tä ar­ki­päi­vää ai­em­min ti­laa­jal­la kuin ai­em­min käyt­tä­mäs­säm­me Eco­no­my-ja­ke­lus­sa. En­si vuo­del­le on tu­los­sa myös sel­lai­nen uu­dis­tus, et­tä mi­kä­li leh­ti jää tu­le­mat­ta ti­laa­jal­le, on hä­nel­lä mah­dol­li­suus pääs­tä lu­ke­maan saa­pu­mat­ta jää­nyt pa­pe­ri­leh­ti di­gi­leh­te­nä.

18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys