JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lentokenttäalue palveli hyvin Suviseuroja

Uutiset
1.7.2024 10.00

Juttua muokattu:

1.7. 08:36
2024070108361720240701100000
Pudasjärven Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola kertoi tuntevansa kiitollisuutta ja haikeutta sunnuntai-iltana. Vierellä vaimo Marita Kantola.

Pudasjärven Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola kertoi tuntevansa kiitollisuutta ja haikeutta sunnuntai-iltana. Vierellä vaimo Marita Kantola.

Suviseurojen kuvapalvelu

Pudasjärven Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola kertoi tuntevansa kiitollisuutta ja haikeutta sunnuntai-iltana. Vierellä vaimo Marita Kantola.

Pudasjärven Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Kantola kertoi tuntevansa kiitollisuutta ja haikeutta sunnuntai-iltana. Vierellä vaimo Marita Kantola.

Suviseurojen kuvapalvelu

Päi­vä­mies

Pu­das­jär­vi

Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­le ko­koon­tui noin 80 000 seu­ra­vie­ras­ta.

– Tun­nen suur­ta kii­tol­li­suut­ta Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lus­sa mu­ka­na ol­leil­le mat­ka­ys­tä­vil­le, puo­li­sol­le Ma­ri­tal­le ja muil­le lä­hei­sil­le­ni sekä eri­tyi­ses­ti Tai­vaan Isäl­le, ku­vai­lee Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Kan­to­la tun­nel­mi­aan sun­nun­tai-il­ta­na.

Pu­heen­joh­ta­jan pes­tin kaar­tu­es­sa lop­pua koh­den ris­tei­lee mie­les­sä mo­nen­lai­sia tun­tei­ta. Urak­ka on ol­lut pit­kä mut­ta an­toi­sa.

– On myös hie­man hai­kea mie­li kah­den vuo­den in­ten­sii­vi­sen seu­ra­val­mis­te­lun ja Su­vi­seu­ro­jen to­teu­tu­mi­sen jäl­keen, hän jat­kaa.

Uk­kos­puus­ka ylit­ti seu­ra-alu­een

Sää Su­vi­seu­rois­sa oli enim­mäk­seen au­rin­koi­nen ja läm­min. Raju uk­kos­puus­ka, joka pyyh­käi­si seu­ra-alu­een yli lau­an­tai­na puo­len päi­vän ai­kaan, oli jär­jes­tä­jil­le haas­ta­va yl­lä­tys. Uk­kos­puus­ka ai­heut­ti va­ka­van on­net­to­muu­den, jon­ka seu­rauk­se­na yk­si hen­ki­lö me­neh­tyi.

– Aja­tuk­sem­me ja ru­kouk­sem­me ovat edes­men­neen us­ko­vai­sen per­hee­näi­din puo­li­son ja las­ten luo­na. Ha­lu­am­me tu­kea hei­tä täs­sä ti­lan­tees­sa, lau­an­tai-il­ta­na muis­to­sa­nat lau­su­nut Kan­to­la to­te­aa.

Seu­ra­or­ga­ni­saa­tio va­rau­tui myrs­ky­rin­ta­man saa­pu­mi­seen aa­mu­päi­vän ai­ka­na yh­des­sä vi­ra­no­mais­ten kans­sa. Uk­kos­rin­ta­man lä­hes­ty­es­sä seu­ra­vie­rai­ta ke­ho­tet­tiin siir­ty­mään ma­joi­tu­sa­lu­eil­leen ja seu­ra-alu­een pal­ve­lut sul­jet­tiin. Seu­ra­vie­rail­le an­net­tiin li­sä­oh­jei­ta Ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä.

Vä­keä vir­ta­si ai­kai­sin

Seu­ra­vie­rai­den run­sas saa­pu­mi­nen kes­ki­viik­ko­na heti alu­een avau­tu­mi­sen jäl­keen yl­lät­ti jär­jes­tä­jät. Vä­ki­mää­rä seu­ra-alu­eel­la oli enim­mil­lään noin 80 000.

– Teim­me suun­ni­tel­mat noin 76 000 ma­joit­tu­van ja 10 000 päi­vä­kä­vi­jän ar­vi­oi­den pe­rus­teel­la, ker­too Kan­to­la.

Hän li­sää, et­tä myös usei­den seu­ra­vie­rai­den ko­tiin­läh­tö sun­nun­tai-il­ta­na sa­ma­nai­kai­ses­ti ai­heut­ti pit­kiä ruuh­kia.

– Tämä on il­miö, jo­hon pi­täi­si pys­tyä löy­tä­mään jat­kos­sa kei­no­ja, mi­ten hal­li­ta ti­lan­net­ta.

Seu­ra-alu­ee­na toi­mi Pu­das­jär­ven kau­pun­gin omis­ta­ma len­to­kent­tä, jota on seu­ra­jär­jes­tä­jien kans­sa yh­teis­työs­sä ke­hi­tet­ty vas­taa­maan su­vi­seu­ra-alu­een tar­pei­ta.

– Len­to­kent­tä­a­lue on pal­vel­lut eri­no­mai­sen hy­vin, kiit­te­lee Kan­to­la.

Jul­kai­su­pu­heen­vuo­ro seu­ra­tel­tas­sa

Seu­ra­tel­tas­sa jär­jes­tet­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa jul­kai­su­pu­heen­vuo­ro, jos­sa esi­tel­tiin uu­sia jul­kai­su­ja: nel­jä uut­ta kir­jaa, yk­si ää­ni­te ja las­ten mu­siik­ki­ker­to­mus.

Jul­kai­su­pu­heen­vuo­ron piti SRK:n jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Ol­li Lohi. Hän ker­toi pu­hees­saan SRK:n jul­kai­su­toi­min­nas­ta vas­taa­van toi­mi­tus­neu­vos­ton täyt­tä­vän tänä vuon­na 70 vuot­ta ja ku­lu­van vuo­den ole­van myös Päi­vä­mies-leh­den 70-vuo­tis­juh­la­vuo­si.

Kan­to­la ker­too iloin­neen­sa seu­ro­jen ai­ka­na sii­tä, et­tä seu­ro­jen tun­nus ”Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?” on saa­nut ol­la kes­kei­ses­ti esil­lä seu­ra­pu­heis­sa, pu­heen­vuo­rois­sa ja kans­sa­kes­kus­te­luis­sa. Ke­sä­seu­ra­ra­dio on mah­dol­lis­ta­nut seu­ro­jen kuun­te­le­mi­sen myös ym­pä­ri maa­il­maa ver­kon ja ra­di­on kaut­ta.

Pyy­tee­tön­tä työs­ken­te­lyä

Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lys­tä vas­ta­si­vat tänä vuon­na Kuu­sa­mon, Tai­val­kos­ken, Pu­das­jär­ven, Po­si­on, Ra­nu­an, Kii­min­gin, Yli-Kii­min­gin, Jak­ku­ky­län ja Yli-Iin alu­een Rau­ha­nyh­dis­tyk­set.

Pu­heen­joh­ta­ja ker­too su­vi­seu­ra­jär­jes­te­ly­jen su­ju­neen suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti. Su­vi­seu­rois­ta jää­kin läm­pi­mä­nä mie­leen jär­jes­te­lyi­hin osal­lis­tu­nei­den aut­ta­mi­sen­ha­lu.

– Sain roo­lis­sa­ni ihas­tel­la tal­koo­lais­ten vas­tuul­lis­ta ja am­mat­ti­mais­ta toi­min­taa. Jär­jes­te­lyi­hin osal­lis­tu­neet ovat an­ta­neet pyy­teet­tö­mäs­ti lah­jan­sa käyt­töön. Jär­jes­tä­mi­sen ar­vot luot­ta­mus, vas­tuul­li­suus ja ar­mol­li­suus ovat ol­leet yh­tei­si­nä viit­toi­na täl­lä yh­tei­sel­lä su­vi­seu­ra­mat­kal­la, hän ku­vai­lee.

En­si vuo­den Su­vi­seu­roi­hin ko­koon­nu­taan Lo­pel­le. Pu­heen­joh­ta­ja ker­too muis­ta­van­sa ru­kouk­sin tu­le­vien Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­jiä.

– On mu­ka­va aja­tel­la, et­tä en­si ke­sä­nä saan ol­la seu­ra­vie­raa­na Lo­pen vas­tuu­or­ga­ni­saa­ti­on jär­jes­tä­mis­sä seu­rois­sa, hän iloit­see.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys