JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Loh­du­tus­ta lap­sen me­ne­tyk­seen

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
23.9.2019 6.27

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445420190923062700

Tä­nään vie­te­tään kym­me­net­tä ker­taa kuol­lei­den las­ten muis­to­päi­vää. Mo­net seu­ra­kun­nat jär­jes­tä­vät tä­nään ta­pah­tu­mia, jois­sa on mah­dol­li­suus hil­jen­tyä ja muis­tel­la pois­nuk­ku­nei­ta lap­sia.

Kuol­lei­den las­ten muis­to­päi­vä huo­mi­oi eri­tyi­ses­ti lap­sen­sa me­net­tä­neet van­hem­mat sekä lap­sen si­sa­ruk­set. Päi­vä on tar­koi­tet­tu myös iso­van­hem­mil­le, kum­mi­lap­sen me­net­tä­neil­le, tar­ha- tai kou­lu­ka­ve­ria ikä­vöi­mään jää­neil­le ja muil­le tut­ta­vil­le.

Pyr­ki­myk­se­nä on, et­tä muis­to­päi­vä roh­kai­si­si tu­keu­tu­maan toi­siin, muis­te­le­maan ja sy­tyt­tä­mään kynt­ti­län tuo­maan loh­du­tus­ta ja va­loa.

Suo­mes­sa kuo­lee noin 500 alai­käis­tä las­ta vuo­sit­tain, ja koh­tu­kuo­le­mia ta­pah­tuu noin 160. Ylei­sim­mät pien­ten las­ten (1–9-vuo­ti­aat) kuo­lin­syyt ovat syn­nyn­näi­set epä­muo­dos­tu­mat ja kro­mo­so­mi­poik­ke­a­vuu­det, kas­vai­met ja muut tau­dit. Ta­pa­tur­ma- ja vä­ki­val­ta­kuo­le­mat ovat ylei­sin kuo­lin­syy 15–19-vuo­ti­ai­den osal­ta.

Päi­vän or­ga­ni­soi­ja on KäPY-Lap­si­kuo­le­ma­per­heet ry. Se on val­ta­kun­nal­li­nen ver­tais­tu­ki­jär­jes­tö, joka tar­jo­aa tu­kea en­si­si­jai­ses­ti van­hem­mil­le ja per­heil­le, joi­den lap­si on kuol­lut ras­kau­den myö­häi­ses­sä vai­hees­sa, vau­va­na, lap­suu­des­sa tai nuo­re­na ai­kui­se­na.

Ku­vi­tus­ku­va: Anu Tof­fe­ri

11.7.2020

Tuo­mi­tes­sa­si toi­sen ju­lis­tat tuo­mi­on myös it­sel­le­si, kos­ka sinä, toi­sen tuo­mit­si­ja, teet it­se sa­mo­ja te­ko­ja. Room. 2:1

Viikon kysymys