JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lu­paus: ei yö­tä, ei kuo­le­maa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
31.10.2015 6.26

Juttua muokattu:

1.1. 23:21
2020010123210820151031062600

KUVA: JUHO KONTTILA

KUVA: JUHO KONTTILA

Tä­nään vie­te­tään py­häin­päi­vää. Seu­ra­kun­nis­sa jär­jes­te­tään ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia, jois­sa lu­e­taan vuo­den ai­ka­na kuol­lei­den seu­ra­kun­ta­lais­ten ni­met ja sy­ty­te­tään kynt­ti­lä hei­dän muis­tok­seen. Py­häin­päi­vän pe­rin­tee­nä on myös muis­taa edes­men­nei­tä lä­hei­siä vie­mäl­lä hau­dal­le kynt­ti­lä. Kynt­ti­lä­me­ri hau­doil­la sym­bo­li­soi toi­voa ian­kaik­ki­suu­des­ta ja kuo­le­man jäl­kei­ses­tä elä­mäs­tä.

Ei kuo­le­mas­ta voi pu­hua

Ei kuo­le­mas­ta voi pu­hua,

jos ei ole kes­kus­tel­lut

elä­män kans­sa.

Elä­mäs­tä voi sa­noa jo­ta­kin

vas­ta sit­ten, kun on suos­tu­nut

tuo­nen kut­suun:

kul­je­taan yh­des­sä

tämä ly­hyt mat­ka.

Mat­ka aa­mus­ta il­taan,

yön hil­jai­siin het­kiin.

Kun sa­nat me­net­tä­vät mer­ki­tyk­sen­sä,

ai­kaan tar­koi­te­tut,

jää vie­lä kai­paus,

rak­kau­den su­loi­nen he­del­mä.

Jää kä­den kos­ke­tus

hau­raal­la ihol­la.

Sil­loin kaik­ki on val­mis­ta.

Kes­ke­ne­räi­nen täy­del­lis­tä,

hä­mä­rä kir­kas­ta

kuin lu­paus:

ei yö­tä, ei kuo­le­maa.

Täs­sä huo­nees­sa

on ai­ka py­säh­ty­nyt.

Ei sitä enää ole.

On vain si­nun kä­te­si

ja rak­kaus.

Ne kan­ta­vat ra­jal­le.

On vie­lä toi­nen käsi

ja ar­mo.

Kan­ta­vat ko­tiin as­ti.

Tämä Teu­vo Ahon runo voit­ti Ou­lun tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­män vii­me vuo­den Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen liit­ty­vän ru­no­kil­pai­lun tee­mas­ta Hyvä kuo­le­ma.

– Kuo­le­ma on kä­si­te, jos­ta on vai­kea – el­lei mah­do­ton­ta – pu­hua il­man elä­mää. Elä­mä puo­les­taan on alus­ta lop­puun saak­ka kuo­le­man kans­sa kul­ke­mis­ta. Ih­mi­si­nä me voim­me yrit­tää työn­tää kuo­le­ma ul­ko­puo­lel­lem­me, kui­ten­kaan sii­nä on­nis­tu­mat­ta. Ei kuo­le­ma ei­kä elä­mä­kään ole ih­mi­sen hal­lit­ta­vis­sa, ker­too ru­noi­li­ja.

Aho to­te­aa, et­tä “hyvä kuo­le­ma” voi ol­la sa­na­pa­ri­na mo­nel­le pe­lot­ta­va.

– On tot­ta, et­tä kuo­le­ma on elä­män vi­hol­li­nen. Jo­kai­nen tän­ne ai­kaan syn­ty­nyt ih­mi­nen kuo­lee. Kui­ten­kin apos­to­li kir­joit­taa: “Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to” (Fil. 1:21). Ju­ma­lan las­ten ko­ti­maa odot­taa kirk­kau­den maas­sa.

Kynt­ti­län­va­loa vir­tu­aa­li­ses­ti­kin

Kynt­ti­län­va­los­sa voi hil­jen­tyä py­häin­päi­vä­nä myös ne­tin kaut­ta. Py­häin­päi­väl­le on avat­tu omat verk­ko­si­vut osoit­tee­seen www.py­hain­pai­va.fi. Si­vuil­la on tie­toa py­häin­päi­vän pe­rin­tees­tä, ma­te­ri­aa­lia su­run kä­sit­te­lyyn ai­kui­sel­le ja lap­sel­le sekä har­tau­del­lis­ta ma­te­ri­aa­lia. Py­häin­päi­vän il­ta­na kel­lo 17─21 verk­ko­si­vu­jen kaut­ta voi seu­ra­ta vi­de­ost­rii­maus­ta Hel­sin­gin Hie­ta­nie­men hau­taus­maan muu­al­le hau­dat­tu­jen muis­to­mer­kil­tä, jon­ne ih­mi­set käy­vät sy­tyt­tä­mäs­sä kynt­ti­löi­tä.

Verk­ko­si­vuil­la sekä kir­kon so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vil­la kut­su­taan ih­mi­siä sy­tyt­tä­mään so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa kynt­ti­lä lä­hei­sen muis­tok­si ja ja­ka­maan muis­to tun­nuk­sel­la #py­häin­päi­vä tai #sy­ty­tän­kynt­ti­län.

Seu­ra­kun­nat jär­jes­tä­vät val­ta­kun­nal­li­sen py­häin­päi­vän kynt­ti­lä­tem­pauk­sen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on kan­nus­taa va­paa­eh­toi­sia eri puo­lil­la Suo­mea sy­tyt­tä­mään kynt­ti­lä hau­dal­le, jol­la ei pala yh­tään kynt­ti­lää. "Kan­sa­lais­liik­kee­seen" kynt­ti­löi­den sy­tyt­tä­mi­sek­si pi­meil­le hau­doil­le voi läh­teä myös it­se mu­kaan: sa­mal­la kun vie kynt­ti­län lä­hei­sen­sä hau­dal­le, voi tuo­da kynt­ti­län myös va­lot­to­mal­le naa­pu­ri­hau­dal­le.

Voit lu­kea li­sää Hyvä kuo­le­ma -ru­no­kil­pai­lus­sa me­nes­ty­neis­tä ru­noi­li­jois­ta ja hei­dän aja­tuk­sis­taan 28.10. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys