JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mie­liin­pai­nu­va py­hä­kou­lu koi­vun var­jos­sa

Uutiset
4.7.2021 20.30

Juttua muokattu:

4.7. 20:56
2021070420564020210704203000
Kaverukset Tilda ja Silja seurasivat suviseurapyhäkoulua yhdessä.

Kaverukset Tilda ja Silja seurasivat suviseurapyhäkoulua yhdessä.

Mauri Penninkangas

Kaverukset Tilda ja Silja seurasivat suviseurapyhäkoulua yhdessä.

Kaverukset Tilda ja Silja seurasivat suviseurapyhäkoulua yhdessä.

Mauri Penninkangas

Mau­ri Pen­nin­kan­gas

Lap­pa­jär­vi

Py­hä­kou­lu­lai­set osal­lis­tui­vat Su­vi­seu­ro­jen py­hä­kou­luun suu­ren koi­vun var­jos­sa Mari ja Ant­ti Tur­pei­sen ko­din ta­ka­pi­hal­la Lap­pa­jär­vel­lä.

Lap­set ja ai­kui­set seu­ra­si­vat läp­pä­rin näy­töl­tä opet­ta­ja Ar­to Töl­liä. Puhe kuu­lui eri­no­mai­ses­ti ul­koi­sel­ta kai­ut­ti­mel­ta. Tur­pei­set sai­vat py­hä­kou­lu- ja pi­ha­su­vi­seu­ra­vie­raik­seen An­na-Ree­ta ja Aa­po Vii­na­mä­en per­hei­neen.

Py­hä­kou­lus­sa opet­ta­ja ker­toi Joo­se­fin ja Ste­fa­nuk­sen elä­män­vai­heis­ta. Nämä Raa­ma­tus­ta tu­tut hen­ki­löt sai­vat ko­kea elä­mäs­sään kiu­saa­mis­ta ja vai­noa, mut­ta heil­lä säi­lyi an­teek­si­an­ta­va mie­li. Joo­sef an­toi vel­jil­leen an­teek­si, vaik­ka he oli­vat myy­neet hä­net or­jak­si Egyp­tiin. Ste­fa­nus ru­koi­li ki­vit­tä­jil­leen ar­mah­dus­ta Ju­ma­lal­ta.

An­teek­si­an­ta­mus loh­dut­taa

Opet­ta­ja ker­toi, et­tä py­hä­kou­lu­lai­sil­le­kin voi tul­la kiu­sauk­sia ja syn­te­jä. Jos­kus eri­lai­set asi­at voi­vat pe­lot­taa.

– Ju­ma­la aut­taa mei­tä. Lap­set voi­vat pu­hua van­hem­mil­leen miel­tä pai­na­vis­ta asi­ois­ta. An­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mis­ta me kaik­ki saam­me loh­tua ja voi­maa.

Mikä on kaik­kein pa­ras­ta, mitä ih­mi­sel­le voi ta­pah­tua, ky­se­li opet­ta­ja. Kun saa us­koa omat syn­tin­sä an­teek­si, vas­ta­si opet­ta­ja kaik­kien kuu­li­joi­den puo­les­ta.

Py­hä­kou­lun lo­puk­si kaik­ki sai­vat kuul­la evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa ja opet­ta­jan roh­kai­se­vat sa­nat sii­tä, et­tä Tai­vaan Isä pi­tää lap­sis­taan hy­vän huo­len.

Ki­vat ko­ti­su­vi­seu­rat

Sil­ja ja Til­da oli­vat mu­ka­na su­vi­seu­ra­sun­nun­tain las­ten­lau­lu­tuo­ki­os­sa ja py­hä­kou­lus­sa. Ty­töt ovat ys­tä­viä ja aloit­ta­vat syk­syl­lä kol­man­nen luo­kan, to­sin eri kou­luis­sa, mut­ta Lap­pa­jär­vel­lä. Til­da oli ol­lut yö­ky­läs­sä Sil­jal­la.

– Oli mu­ka­vaa, kun oli ka­ve­rei­ta py­hä­kou­lus­sa, ker­toi Til­da.

Hä­nel­le oli jää­nyt mie­leen myös se koh­ta, jos­sa leik­ki­puis­toon läh­te­neet lap­set pe­läs­tyi­vät isoa koi­raa. Kun omis­ta­ja tuli pai­kal­le, osoit­tau­tui, et­tä koi­ra oli ihan kilt­ti. Ti­lan­teen rau­hoi­tut­tua toi­nen ker­to­muk­sen lap­sis­ta ker­toi ru­koil­leen­sa Ju­ma­lal­ta apua.

Sil­jan mie­les­tä oli kiva, et­tä saa­tiin jär­jes­tet­tyä ko­ti­su­vi­seu­rat. Py­hä­kou­lu­tuo­kio tun­tui eri­lai­sel­ta.

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.