JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Monelle opistokurssille pääsee etänä – tarkastelun kohteina vaikkapa Kain ja Abel tai oma suku

Uutiset
4.1.2022 13.30

Juttua muokattu:

4.1. 14:16
2022010414161020220104133000

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Päi­vä­mies

Opis­tot ei­vät ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si pys­ty pi­tä­mään kaik­kia kurs­se­ja pai­kan pääl­lä lä­hi­kurs­sei­na.

Jäm­sän opis­tol­la kurs­sit on tä­män­het­ki­sen tie­don pe­rus­teel­la pe­rut­tu 9. tam­mi­kuu­ta saak­ka. Ra­nu­an opis­tol­la on pe­rut­tu 7.–9. ja 14.–16. tam­mi­kuu­ta pi­det­tä­vät lä­hi­kurs­sit. Lä­hi­kurs­si­toi­min­ta jat­kuu siel­lä ai­kai­sin­taan 28. tam­mi­kuu­ta.

Reis­jär­ven opis­tol­la lä­hi­kurs­sit on pe­rut­tu ai­na­kin tam­mi­kuun 15. päi­vään as­ti. To­den­nä­köi­ses­ti ti­lan­net­ta seu­ra­taan sii­tä eteen­päin ly­hy­em­mis­sä jak­sois­sa.

Ra­nu­an mo­net verk­ko­kurs­sit

Mo­nel­le kurs­sil­le pää­see kui­ten­kin osal­lis­tu­maan ver­kon kaut­ta. Ra­nu­al­la jär­jes­te­tään verk­ko­kurs­sei­na muun mu­as­sa Maa­il­man­po­li­tii­kan ajan­koh­tais­kurs­si 8. tam­mi­kuu­ta ja 12. tam­mi­kuu­ta kurs­si, joka kes­kit­tyy ark­ti­siin alu­ei­siin van­hois­sa kar­tois­sa sekä tut­ki­mus­mat­kai­li­ja A.E. Nor­densd­ki­öl­diin.

17. tam­mi­kuu­ta ja 7. hel­mi­kuu­ta on lu­vas­sa lu­en­to­sar­ja Syn­tiin­lan­kee­mus sekä Kain ja Abel Mart­ti Lut­he­rin vii­mei­sen lu­en­non pe­rus­teel­la. 20. tam­mi­kuu­ta on vuo­ros­sa Ta­ka­pi­han Gib­ral­tar – puu­tar­hu­rin ja hä­nen vai­mon­sa mu­ka­na Suo­mes­sa, An­da­lu­si­as­sa ja Wa­le­sis­sa.

Li­säk­si kurs­si­oh­jel­maan kuu­luu Su­ku­tut­ki­muk­sen pe­rus­teet -verk­ko­kurs­si 17.1.–31. tam­mi­kuu­ta, Me kaik­ki van­he­nem­me 25. tam­mi­kuu­ta ja Edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja ja tes­ta­ment­ti 26.–27. tam­mi­kuu­ta.

Ra­nu­al­la on tar­koi­tus jär­jes­tää myös lä­hi­kurs­se­ja kuun­vaih­tees­ta läh­tien, al­ka­en Opis­to­seu­ra­jär­jes­tä­jien kurs­sil­la.

Jäm­sään tos­su­ja huo­vut­ta­maan

Jäm­säs­sä on tu­los­sa verk­ko­kurs­si­na to­teu­tet­ta­va SRK:n vies­tin­nän kurs­si 21.–23. tam­mi­kuu­ta. Yri­ty­se­lä­män vas­tuun­kan­ta­jien ja puo­li­soi­den kurs­si on 4.–6. hel­mi­kuu­ta. Si­säl­lis­so­ta ja kirk­ko -verk­ko­kurs­sin en­sim­mäi­nen osa on 14. hel­mi­kuu­ta ja toi­nen osa 28. hel­mi­kuu­ta.

Nuor­ten ai­kuis­ten len­to­pal­lo­kurs­si ja Sie­lun­mai­se­mia ku­va­tai­teen tek­nii­koin ko­koon­tu­vat 18.–20. hel­mi­kuu­ta. Sa­maan ai­kaan on myös huo­vu­tus­kurs­si, jol­la val­mis­te­taan suo­men­lam­paan vil­las­ta huo­pa­tos­sut huo­vut­ta­en.

Reis­jär­vel­lä Kant­ti-kou­lu­tus­ta

Reis­jär­vel­lä on uu­te­na kurs­si­na tu­los­sa hank­kee­na to­teu­tet­ta­va Kant­ti-kou­lu­tus. Sii­nä on vie­lä muu­ta­ma paik­ka va­paa­na. Ky­sees­sä on työ­e­lä­mää tu­ke­va kou­lu­tus tu­le­va­na ke­vää­nä.

Kant­ti-kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu niil­le, jot­ka miet­ti­vät am­ma­til­lis­ta suun­taa työ­e­lä­män ul­ko­puo­lel­la, työt­tö­myy­su­han al­la tai työ­tä et­sies­sä. Kou­lu­tuk­ses­sa saa roh­kai­sua työ­e­lä­mään siir­ty­mi­seen, tu­kea am­ma­til­li­sen iden­ti­tee­tin hah­mot­ta­mi­seen sekä vah­vis­tus­ta digi- ja vies­tin­tä­tai­toi­hin.

Li­sä­tie­to­ja ja il­moit­tau­tu­mi­set opis­to­jen net­ti­si­vuil­ta tai osoit­tees­ta lei­ril­le.fi

5.7.2022

– Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys