JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nivalan rauhanyhdistysten määrä vähenee

Uutiset
11.5.2023 13.30

Juttua muokattu:

11.5. 13:25
2023051113252920230511133000
Korpirannan Rauhanyhdistys on perustettu vuonna 1952, jolloin ostettiin Veikko Korpelalta vanha tilan päärakennus. Talo kunnostettiin seuratuvaksi 1953–1958 ja remontoitiin 1970–1980-lukujen taitteessa. Vain vesikatto on uusittu sen jälkeen.

Korpirannan Rauhanyhdistys on perustettu vuonna 1952, jolloin ostettiin Veikko Korpelalta vanha tilan päärakennus. Talo kunnostettiin seuratuvaksi 1953–1958 ja remontoitiin 1970–1980-lukujen taitteessa. Vain vesikatto on uusittu sen jälkeen.

Reeta Ylikoski

Korpirannan Rauhanyhdistys on perustettu vuonna 1952, jolloin ostettiin Veikko Korpelalta vanha tilan päärakennus. Talo kunnostettiin seuratuvaksi 1953–1958 ja remontoitiin 1970–1980-lukujen taitteessa. Vain vesikatto on uusittu sen jälkeen.

Korpirannan Rauhanyhdistys on perustettu vuonna 1952, jolloin ostettiin Veikko Korpelalta vanha tilan päärakennus. Talo kunnostettiin seuratuvaksi 1953–1958 ja remontoitiin 1970–1980-lukujen taitteessa. Vain vesikatto on uusittu sen jälkeen.

Reeta Ylikoski

Ree­ta Yli­kos­ki

Ni­va­la

Nel­jän rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kau­pun­ki siir­tyy kah­teen rau­ha­nyh­dis­tyk­seen. Toi­min­nas­sa on jo pi­dem­pään ol­lut pal­jon yh­teis­tä.

Ni­va­las­sa toi­mii täl­lä het­kel­lä nel­jä rau­ha­nyh­dis­tys­tä, jois­ta Kor­pi­ran­nal­la ja Hai­ka­ras­sa on jär­jes­tet­ty huh­ti­kuun ai­ka­na yli­mää­räi­set ylei­set ko­kouk­set ja teh­ty sään­tö­jen mu­kai­nen enem­mis­tö­pää­tös yh­dis­tys­ten toi­min­nan pur­ka­mi­ses­ta.

Kun Ni­va­las­sa teh­tiin Ni­va­lan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen uu­den toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mis­pää­tös vuon­na 1999, pää­tet­tiin myös sii­tä, et­tä kaik­ki paik­ka­kun­nan sil­loi­set kuu­si rau­ha­nyh­dis­tys­tä osal­lis­tu­vat ra­ken­ta­mi­seen, va­rain­han­kin­taan ja toi­mi­ti­lan val­mis­tut­tua yh­tei­seen toi­min­taan. Joh­to­kun­nat ovat ko­koon­tu­neet kah­des­ti vuo­des­sa yh­tei­seen ko­kouk­seen, jos­sa on pää­tet­ty yh­tei­sis­tä asi­ois­ta ja toi­min­nas­ta. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten jä­se­niä Ni­va­las­sa on yli 900 hen­ki­löä.

Toi­min­nas­sa on jo nyt pal­jon yh­teis­tä ku­ten raa­mat­tu­luo­kat, nuor­ten toi­min­tail­lat, rip­pi­kou­lu­työ, vart­tu­neen väen toi­min­ta, isot myy­jäi­set, seu­ra­kun­ta­päi­vät, avi­o­puo­li­soil­lat, nais­te­nil­lat, ke­vät- ja jou­lu­juh­lat. Li­säk­si kai­kil­la Ni­va­lan rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä on ol­lut seu­roi­hin liit­ty­viä työ­vuo­ro­ja yh­tei­sel­lä toi­mi­ta­lol­la.

Kor­pi­ran­ta myy toi­mi­ta­lon

Kor­pi­ran­nan Rau­ha­nyh­dis­tys ry päät­ti yk­si­mie­li­ses­ti yli­mää­räi­ses­sä ko­kouk­ses­saan 14. huh­ti­kuu­ta pur­kaa yh­dis­tyk­sen.

– Ko­ro­na-ai­ka tyh­jen­si ti­lin, ja säh­kön hin­nan raju nou­su yh­des­sä toi­mi­ta­loon ker­ty­neen kor­jaus­ve­lan kans­sa vii­meis­te­li pää­tök­sen. Pie­nel­lä yh­dis­tyk­sel­lä ei ole ta­lou­del­li­sia mah­dol­li­suuk­sia jat­kaa, yh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Kont­ti­la taus­toit­taa.

Kont­ti­la ker­too, et­tä Kor­pi­ran­nal­la edes­sä on ir­tai­mis­ton ja kiin­teis­tön myy­mi­nen, min­kä jäl­keen yh­dis­tys­lain mu­kai­ses­ti yh­dis­tys voi­daan pur­kaa. Yh­dis­tyk­sen pur­ku on tar­koi­tus teh­dä en­si syk­sy­nä.

– En­sin jär­jes­te­tään vie­lä he­la­tors­tain pe­rin­tei­set isot seu­rat Kor­pi­ran­nan toi­mi­ta­lol­la.

Hai­ka­ran toi­min­ta jat­kuu tä­män vuo­den

Hai­ka­ran Rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­sä teh­tiin mie­li­pi­de­ky­se­ly yh­dis­tyk­sen pur­ka­mi­ses­ta vii­me syk­sy­nä. Vuo­si­ko­kous päät­ti jär­jes­tää ää­nes­tyk­sen. Yli­mää­räi­ses­sä ko­kouk­ses­sa, 23. huh­ti­kuu­ta, jär­jes­tet­tiin sul­jet­tu lip­pu­ää­nes­tys, jon­ka tu­lok­se­na yh­dis­tys pu­re­taan.

– Ko­kouk­ses­sa kes­kus­tel­tiin toi­min­nan jat­ku­mi­ses­ta omal­la ky­läl­lä. Om­pe­lu­seu­rat ja py­hä­kou­lut jat­ku­vat en­nal­laan ko­deis­sa, ker­hot siir­ty­vät ky­lä­kou­lul­ta toi­mi­ta­lol­le. Tuo­lit ja ää­nen­tois­to­lait­teet näh­tiin hy­väk­si säi­lyt­tää käy­tet­tä­väk­si ko­ti­seu­rois­sa, ker­too yh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan sih­tee­ri Kari Sauk­ko ko­kouk­sen pää­tök­sis­tä.

Hai­ka­ras­sa jat­ke­taan syys­kau­si vie­lä to­tu­tus­ti ja vuo­den lop­puun men­nes­sä toi­min­ta päät­tyy.

Läh­tee­nä on käy­tet­ty An­ne­li Kal­li­o­kos­ken te­os­ta Kyl­vö ja kas­vu, Ni­va­lan rau­ha­nyh­dis­tys­ten his­to­ri­aa.

Lue tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä myös yleis­tä tie­toa rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pur­ka­mi­ses­ta.

30.5.2023

Pietari puhui: ”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.” Ap. t. 2:38

Viikon kysymys