JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nuo­ret mu­kaan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taan

Päivämies
Uutiset
2.8.2018 6.02

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109280820180802060200

Rip­pi­kou­lun ai­kaan nuo­ri on ikä­vai­hees­sa, jol­loin us­ko al­kaa hen­ki­lö­koh­tais­tua. SRK:n lap­si- ja per­he­työn asi­an­tun­ti­ja­na työs­ken­te­le­vä Juha Luok­ka­la toi­voo, et­tä rip­pi­kou­lun jäl­keen nuo­ret saa­tai­siin ak­tii­vi­ses­ti mu­kaan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taan.

– Se on mer­kit­tä­vää hen­ki­lö­koh­tai­sen us­ko­ne­lä­män­kin kan­nal­ta. Nuo­ril­la on tär­keä paik­ka seu­ra­kun­nas­sa, Luok­ka­la ki­teyt­tää.

Nuor­ten mer­ki­tys­tä ja ky­ky­jä ei tule vä­hek­syä. Raa­ma­tus­sa on lu­kui­sia esi­merk­ke­jä ja ker­to­muk­sia sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la kut­sui nuo­ria vas­tuul­li­siin­kin teh­tä­viin. Ak­tii­vi­se­na toi­mi­ja­na ole­mi­nen seu­ro­jen ja mui­den ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­sä juur­rut­taa osal­taan nuor­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taan.

Nuor­ten huo­mi­oi­mi­nen tär­ke­ää

Rip­pi­kou­lu­nuo­ret ovat vies­ti­neet epä­tie­toi­suu­des­ta, mi­ten rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työ­vuo­roi­hin voi pääs­tä. Luok­ka­la ku­vaa nuor­ten kom­men­toi­neen seu­raa­vas­ti: ”Ku­kaan ei ole kos­kaan tul­lut pyy­tä­mään tai ky­sy­mään mi­hin­kään työ­teh­tä­vään rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.” ”En tie­dä, mi­ten rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työ­vuo­roi­hin voi­si pääs­tä, en tie­dä, mi­ten ja mi­hin il­moit­tau­du­taan.”

Ky­sees­sä voi siis ol­la vies­tin­näl­li­nen on­gel­ma. Nuo­ret har­voin lu­ke­vat tie­do­tus­leh­tiä tai in­fo­tau­lu­ja. Hei­dän vies­tin­tä­a­lus­ta­naan toi­mi­vat so­me­ka­na­vat. Tie­dot­ta­mi­nen oi­keil­la foo­ru­meil­la on­kin tär­ke­ää. Joil­le­kin hen­ki­lö­koh­tai­nen ky­sy­mi­nen työ­vuo­roon on mer­ki­tyk­sel­lis­tä.

Ote­taan nuo­ret mu­kaan

Mi­ten rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä voi­tai­siin ke­hit­tää toi­min­ta­käy­tän­tei­tä nuo­ria osal­lis­ta­vak­si? Luok­ka­la eh­dot­taa konk­reet­ti­sia toi­men­pi­tei­tä:

– Ote­taan nuo­ret mu­kaan konk­reet­ti­siin seu­ra­jär­jes­te­lyi­hin: esi­lau­la­jik­si, sä­es­tä­jik­si, seu­rai­sän­nik­si, ko­leh­din­kan­toon, keit­ti­ö­työ­hön ja niin edel­leen.

– Ja kun van­hem­pi läh­tee työ­vuo­roon, hän voi­si ot­taa jon­kun isom­mis­ta lap­sis­taan mu­kaan­sa työ­vuo­roon. Lap­si op­pii ai­kui­sen oh­jauk­ses­sa ja saa ko­kea ole­van­sa tär­keä, kun pää­see mu­kaan vas­tuun kan­ta­mi­seen.

Luok­ka­la to­te­aa sa­mal­la myös sen, et­tä lap­set tar­vit­si­si­vat jo pie­ni­nä ko­ke­muk­sia sii­tä, et­tä he pää­se­vät mu­kaan te­ke­mään. Vas­tuun kan­ta­mis­ta opi­taan mal­lin ja oman ko­ke­muk­sen kaut­ta.

Po­si­tii­vis­ta vies­tin­tää seu­rois­ta

Tär­ke­ää on myös se, mi­ten ko­to­na ja ka­ve­ri­pii­ris­sä vies­ti­tään seu­roi­hin läh­te­mi­ses­tä.

– Ne­ga­tii­vi­set vies­tit ”en ole läh­dös­sä” tart­tu­vat ja le­vi­ä­vät hel­pos­ti. Po­si­tii­vi­sel­la vies­tin­näl­lä on yh­tä suu­ri mah­dol­li­suus. Nuo­ren vies­ti ka­ve­ril­le tai ryh­mäl­le ”Läh­dös­sä seu­roi­hin, tule si­nä­kin!” kan­nus­taa suun­taa­maan va­lin­to­ja elä­män tär­keim­män asi­an ää­rel­le, Luok­ka­la vink­kaa.

Myös SRK pyr­kii ke­hit­tä­mään toi­min­taan­sa niin, et­tä nuo­ria saa­tai­siin vah­vem­min mu­kaan oman rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taan.

– Rip­pi­kou­lua ke­hi­te­tään ja rip­pi­kou­lu­vai­heen ja ko­ti­sii­o­nin yh­teyt­tä tul­laan vah­vis­ta­maan. Rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le jär­jes­te­tään lap­si- ja nuo­ri­so­työn alu­eel­lis­ta kou­lu­tus­ta, joka liit­tyy nuor­ten osal­lis­ta­mi­seen yh­dis­tyk­sis­sä, Luok­ka­la avaa ke­hi­tys­nä­ky­miä.

VINK­KE­Jä RAU­HA­NYH­DIS­TYK­SIL­LE:

Jos kai­paat­te vink­ke­jä nuor­ten osal­lis­ta­mi­seen yh­dis­tyk­sen­ne toi­min­nas­sa tai toi­vot­te jär­jes­tet­tä­väk­si ai­hee­seen liit­ty­vän kou­lu­tu­sil­lan, voit­te ot­taa yh­teyt­tä oman alu­een­ne yh­teys­hen­ki­löön:

Ete­läi­nen alue: Pet­ri Kal­li­o­kuu­si pet­ri.kal­li­o­kuu­si@gmail.com 050 5755902

Kes­ki­nen alue: Jus­si Ren­to­la jus­si.ren­to­la@sei­na­jo­ki.fi 040 0668420

Poh­joi­nen alue: Leo Paa­so leo.paa­so@gmail.com 040 8356428

Ku­vi­tus­ku­va: Ee­ro Au­tio

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys