JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Olet­ko py­säh­ty­nyt tie­kir­kos­sa?

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
19.7.2015 6.29

Juttua muokattu:

1.1. 23:15
2020010123155520150719062900

Tie­kir­kot odot­ta­vat ovet avoi­mi­na pää­tei­den var­sil­la ym­pä­ri ke­säis­tä Suo­mea. Kun kai­paat vaih­te­lua moot­to­ri­tie­a­je­luun, et­si tie­kir­kon lii­ken­ne­merk­kiä.

Vuo­des­ta toi­seen avoin­na on rei­lu 250 Tie­kirk­koa. Au­ki­o­lo­a­jat vaih­te­le­vat, jo­ten kun­kin kir­kon tie­dot kan­nat­taa tar­kis­taa – kaik­ki tie­kir­kot au­ki­o­lo­ai­koi­neen ja oh­jel­mi­neen löy­ty­vät si­vus­tol­ta www.tie­kir­kot.fi. Ylei­sim­min kir­kot ovat avoin­na 20.8. saak­ka kel­lo 11–16. Kir­kois­sa jär­jes­te­tään ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia sekä vaih­te­le­vas­ti muu­ta oh­jel­maa.

Kirk­ko­ja ko­ti­seu­dul­la ja kau­em­pa­na

Mo­nien suo­si­ma ke­säi­nen oh­jel­ma­nu­me­ro on tu­tus­tut­taa lo­ma­vie­raat oman koti- tai mök­ki­pi­tä­jän kirk­koon. Kirk­ko­tau­ol­le voi py­säh­tyä yh­tä hy­vin Suo­men toi­sel­la lai­dal­la kuin ko­ti­pi­tä­jäs­sä­kin. Tie­kir­kos­sa on usein kirk­ko-opas, joka ker­too kir­kos­ta ja sen his­to­ri­as­ta mie­len­kiin­toi­sia tie­to­ja.

Suo­men en­sim­mäi­set tie­kir­kot avau­tui­vat vuon­na 1991, jol­loin tie­kirk­koi­na oli vain muu­ta­ma kirk­ko Poh­jois-Suo­mes­sa. Nyt, kun tie­kirk­ko­ja on enem­män, on kä­vi­jä­mää­rä­kin nous­sut: vuon­na 2014 lä­hes puo­let tie­kir­kois­ta ti­las­toi kä­vi­jän­sä, joi­ta oli yh­teen­sä 253 500. Val­ta­kun­nal­li­nen ko­ko­nais­kä­vi­jä­mää­rä voi­daan vain ar­vi­oi­da, sil­lä las­ken­ta ei kata kaik­kia kirk­ko­ja. Tie­kirk­ko-lii­ken­ne­mer­kin ar­vi­oi­daan py­säyt­tä­vän vuo­sit­tain jopa 350 000 kä­vi­jää.

Avoin­ten ovien kirk­ko­jen idea on pe­räi­sin Sak­sas­ta, jos­ta se on le­vit­tä­nyt suo­si­on­sa myös poh­jois­mai­hin. Mu­ka­na on sekä evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sia et­tä or­to­dok­si­sia kirk­ko­ja. Uu­sia kirk­ko­ja tu­lee mu­kaan joka vuo­si. Kaik­ki tie­kir­kot ovat yk­si­löl­li­siä: jois­sa­kin on pien­tä tar­joi­lua tai oh­jel­maa.

Tam­pe­reel­la las­ten oma tie­kirk­ko

Fin­la­y­so­nin kirk­ko Tam­pe­reel­la tun­ne­taan las­ten ka­ted­raa­li­na. Ke­sä­ai­kaan se toi­mii las­ten tie­kirk­ko­na. Kirk­ko on avoin­na joka päi­vä kel­lo 10–18, lau­an­tai­sin ra­joit­tee­na ovat ke­sä­häät ja muut toi­mi­tuk­set. Las­ten tie­kir­kos­sa pää­see tu­tus­tu­maan Raa­ma­tun ker­to­muk­siin ja leik­ki­mään las­te­nalt­ta­ril­la. Li­säk­si siel­lä voi kuul­la ke­sä­soit­ta­jien mu­si­soin­tia ja tem­mel­tää kai­kes­sa rau­has­sa. Tie­kirk­ko­jen si­vus­tol­la toi­vo­te­taan myös en­ti­set lap­set ter­ve­tul­leik­si las­ten ka­ted­raa­liin.

Kuva: Riit­ta Rii­ko­la

1.4.2020

Ju­ma­la on Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa, hä­nen ve­res­sään, tuo­nut lä­hel­leen tei­dät, jot­ka en­nen olit­te kau­ka­na hä­nes­tä. Ef. 2:13

Viikon kysymys