JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opis­to­seu­rat Jäm­säs­sä: ”Evan­ke­liu­min va­paus saa­koon kai­kua näis­sä seu­rois­sa”

Uutiset
19.7.2014 13.34

Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen al­ku­päi­vi­nä tuo­tiin esil­le ru­kouk­sen, rak­kau­den ja va­pau­den mer­ki­tys­tä.

Jäm­sän opis­to­seu­rat al­koi­vat tors­tai­na 17. hei­nä­kuu­ta ja päät­ty­vät sun­nun­tai­na 20. hei­nä­kuu­ta. Nii­den tun­nuk­se­na on Tei­dät on kut­sut­tu va­pau­teen (Gal. 5:13).

Tors­tain aat­to­seu­rois­sa Veik­ko Kar­hu­maa ava­si seu­ra­tun­nuk­sen mer­ki­tys­tä.

– Mei­dät on kut­sut­tu kuun­te­le­maan Ju­ma­lan sa­naa, sen vä­lit­tä­mää ja tar­jo­a­maa to­tuut­ta ja va­paut­ta. Evan­ke­liu­min va­paus saa­koon kai­kua näis­sä seu­rois­sa.

Avaus­sa­nois­sa opis­ton uu­si joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jo­han­nes Lep­pä­nen kiit­ti seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ole­via Hel­sin­gin, Es­poon ja Van­taan rau­ha­nyh­dis­tyk­siä. Hän toi kii­tok­sen myös vi­ra­no­mai­sil­le ja seu­ra-alu­een naa­pu­rus­tol­le. En­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­tiin Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen yh­tey­des­sä naa­pu­ri-il­ta, jos­sa ha­lut­tiin kuul­la lä­hel­lä asu­via ih­mi­siä.

– Tah­dom­me kaik­kia ih­mi­siä koh­taan kuu­lut­taa Ju­ma­lan rak­kaut­ta ja ar­moa, sa­noi Lep­pä­nen.

Ju­ma­la oh­jaa opis­to­työ­tä

Opis­to­seu­ro­jen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa kes­kus­tel­tiin kan­sa­no­pis­to­työn tu­le­vai­suu­den­nä­ky­mis­tä. Tä­män ot­ti esil­le myös Lep­pä­nen seu­ra­pu­hees­saan.

– Us­kom­me et­tä Ju­ma­la oh­jaa myös pää­tök­sen­te­ki­jöi­den miel­tä niin et­tä opis­to­työ saa jat­kua. Mi­kään ei ta­pah­du il­man hy­vän Ju­ma­lan tie­tä­mys­tä.

Ru­kous on lah­ja Ju­ma­lal­ta

Ru­kouk­sen mer­ki­tys­tä tuo­tiin esil­le useis­sa seu­ra­pu­heis­sa. Ol­li Lohi muis­tut­ti, et­tä ru­kous on Ju­ma­lan lah­ja.

– Ru­kous ei ole an­si­om­me, vaan mah­dol­li­suus kään­tyä tai­vaal­li­sen Isän puo­leen.

Evan­ke­liu­min työs­sä­kin saat­taa tun­tea vä­sy­mis­tä.

– On tär­ke­ää, et­tä ru­koi­lem­me evan­ke­liu­min työn puo­les­ta. Saam­me ol­la rak­kau­den mie­lel­lä ker­to­mas­sa sii­tä lah­jas­ta, jon­ka olem­me sy­dä­meem­me saa­neet, roh­kai­si Lohi.

Per­jan­tain päi­vä­seu­rois­sa ker­rot­tiin, kuin­ka saa­tam­me ta­hal­laan tai ta­hat­to­mas­ti pa­hen­taa tois­tem­me mie­liä. Vil­le Lai­va­maa huo­mi­oi pu­hees­saan lap­sia ja nuo­ria, jot­ka voi­vat jou­tua kou­lu­e­lä­mäs­sä koh­taa­maan vai­kei­ta ti­lan­tei­ta, ku­ten kou­lu­kiu­saa­mis­ta. Kun saa pyy­tää ja an­taa an­teek­si, Ju­ma­la vai­kut­taa rak­kau­del­laan niin et­tem­me nä­e­kään tois­ta enää vi­ha­mie­he­nä, vaan rak­kaa­na lä­him­mäi­se­nä.

Hy­viä ter­vei­siä nuo­ris­ta

Jäm­sän opis­to­seu­rois­sa muis­tet­tiin myös nuo­ria, jot­ka ovat opis­ke­lun tai työn pe­räs­sä muut­ta­neet toi­sel­le paik­ka­kun­nal­le.

– Voin tuo­da hy­viä ter­vei­siä. Seu­ra­sa­lim­me täyt­tyy nuo­ris­ta, jot­ka ah­ke­ras­ti ja tark­kaa­vai­ses­ti kuun­te­le­vat seu­ra­pu­hei­ta. Nuo­ret ha­lu­a­vat kil­voi­tel­la vie­raal­la­kin paik­ka­kun­nal­la hy­vän oman­tun­non hal­ti­ja­na, iloit­si Leo Kai­vo­nur­mi.

Ku­vat: Opis­to­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys