JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Optimistisella mielellä pessimistipitäjään

Uutiset
5.9.2023 10.40

Juttua muokattu:

5.9. 12:35
2023090512350820230905104000

Min­na Koi­vu­kan­gas ja Al­li Nuo­li­o­ja

Puo­lan­ka

Vie­rai­lut toi­siin rau­ha­nyh­dis­tyk­siin muis­tut­ta­vat, et­tä olem­me yh­tei­sel­lä mat­kal­la.

Elo­kuun vii­mei­nen sun­nun­tai au­ke­ni au­rin­koi­se­na ja kau­nii­na, kun Pulk­ki­lan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen väki pak­kau­tui lin­ja-au­toon ja aloit­ti mat­kan­te­on Puo­lan­kaa ja He­po­kön­gäs­tä koh­ti.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä on ol­lut pe­rin­tee­nä jär­jes­tää yh­tei­nen ret­ki­päi­vä toi­min­ta­kau­den al­ka­es­sa. Ret­ki­koh­tei­na ovat vii­me vuo­si­na ol­leet lä­hin­nä lä­hi­a­lu­een ul­koi­lu­pai­kat. Pit­kän tau­on jäl­keen vä­hän kau­em­mak­si ulot­tu­val­le lin­ja-au­to­ret­kel­le läh­det­tiin­kin in­nok­kain tun­nel­min ja ais­tit­ta­vis­sa oli hie­man jän­ni­tys­tä­kin.

Ko­ti­seu­tu­tie­toa ja las­ten­vart­te­ja

Ret­ki­tun­nel­maan ret­kei­li­jöi­tä vi­rit­te­li mat­kan­joh­ta­ja Mat­ti Myl­ly­kos­ki, joka oli eh­dot­ta­nut ret­ki­pai­kak­si Puo­lan­kaa.

– Läh­de­tään op­ti­mis­ti­sel­la mie­lel­lä pes­si­mis­ti­pi­tä­jään, Myl­ly­kos­ki viit­ta­si Puo­lan­gan ke­hit­tä­mään mat­kai­lu­valt­tiin.

Hän oli val­mis­tel­lut mat­kal­le oh­jel­maa ker­toil­len muun mu­as­sa ko­ti­seu­dun his­to­ri­as­ta ja maan­tie­dos­ta. “Las­ten­vart­te­ja” piti Au­lis Hil­tu­nen, joka luki opet­ta­vai­sia ta­ri­noi­ta van­has­ta Jou­lus­ta jou­luun -kir­jas­ta. Näi­den sii­vit­tä­mä­nä mat­ka tait­tui mu­ka­vas­ti.

Luon­no­nih­met­tä ihas­te­le­mas­sa

En­sim­mäi­se­nä ret­ki­kun­ta suun­ta­si He­po­kön­kääl­le, joka on yk­si Suo­men kor­keim­mis­ta luon­non­va­rai­sis­ta ve­si­pu­touk­sis­ta. He­po­kön­kääl­lä ai­ka ku­lui luon­no­nih­met­tä ihas­tel­les­sa ja nuo­ti­o­tu­les­ta ja ret­kie­väis­tä naut­ties­sa. Useim­mil­le ret­kei­li­jöil­le He­po­kön­gäs oli ai­van uu­si näh­tä­vyys.

Luon­non ää­rel­tä seu­rue siir­tyi Puo­lan­gan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le, jos­sa oli al­ka­mas­sa päi­vä­seu­ro­jen vä­li­ai­ka. Vie­rai­lu al­koi kah­vi­tuk­sel­la ja Pulk­ki­lan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen väki sai naut­tia puo­lan­ka­lais­ten vie­raan­va­rai­suu­des­ta. Seu­ro­jen jat­ku­es­sa seu­rai­sän­tä ker­toi­li vie­rai­li­joil­le Puo­lan­gas­ta, sen rau­ha­nyh­dis­tyk­sen his­to­ri­as­ta ja ny­kyi­ses­tä toi­min­nas­ta.

Yh­tei­sel­lä mat­kal­la

Seu­ra­pu­heen piti Mat­ti Tör­mä­nen, joka luki 1. Pie­ta­rin kir­jeen en­sim­mäi­ses­tä lu­vus­ta ja­keet 1–9. Apos­to­li Pie­ta­ri oli kir­joit­ta­nut kir­jeen ha­jal­la asu­vil­le uu­den lii­ton al­ku­seu­ra­kun­nil­le. Kir­jees­sä Pie­ta­ri muis­tut­taa us­kon tär­key­des­tä ja sen pää­mää­räs­tä.

Tör­mä­nen pu­hui pu­hees­saan myös ko­et­te­le­muk­sis­ta us­ko­vai­sen elä­mäs­sä. “Sik­si te rie­muit­set­te, vaik­ka nyt jou­dut­te­kin jon­kin ai­kaa kär­si­mään mo­nen­lai­sis­sa ko­et­te­le­muk­sis­sa” (1. Piet. 1:6).

– Hä­nel­tä me saam­me pe­rin­nön, joka ei kuih­du, ei tur­mel­lu, ei tah­raan­nu. Se pe­rin­tö on va­rat­tu­na meil­le tai­vaas­sa. Kun tämä mat­ka päät­tyy, niin pa­rem­paa on edes­sä.

Pu­hu­ja toi ter­vei­siä myös pie­nel­tä Li­von Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä, joka oli vas­ti­kään vie­rail­lut Ty­rä­vaa­ran Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä, niin kuin nyt pulk­ki­la­lai­set Puo­lan­gal­la. Täl­lai­set vie­rai­lut muis­tut­ta­vat mei­tä sii­tä, et­tä em­me ole yk­sin tääl­lä mat­kal­la.

Vir­si ka­jah­ti kir­kos­sa

Seu­ro­jen jäl­keen mat­ka­koh­tee­na oli vie­lä Puo­lan­gan kau­nis kirk­ko. Seu­ra­kun­nan sun­tio ker­toi kir­kos­ta ja sen his­to­ri­as­ta. Kir­kos­sa ka­jah­ti yh­teis­lau­lu­na ko­me­as­ti On rie­mu kun saan tul­la (VK 195)

Ko­ti­mat­ka tait­tui mu­ka­vis­sa mer­keis­sä ta­ri­noi­ta kuun­nel­len ja yh­des­sä lau­la­en.

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys