JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ou­lun­sa­lon Sa­lon­pään Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen piha kun­nos­tet­tiin

Haukipuro Kaarina
Uutiset
16.8.2014 7.46

Juttua muokattu:

1.1. 23:45
2020010123453020140816074600

Ou­lun­sa­lon Sa­lon­pään Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pi­hal­le on nyt mu­ka­va park­kee­ra­ta au­to. Se on saa­nut uu­den pin­nan, ei­kä ke­rää enää lä­tä­köi­tä ja ku­raa.

Ai­em­min ke­vään su­la­mis­ve­det peh­men­si­vät pi­ha­maan ja piha ra­pa­koi­tui han­ka­la­käyt­töi­sek­si ja sot­ke­vak­si, ker­too Sa­lon­pään Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kiin­teis­tö­toi­mi­kun­nan jä­sen Pek­ka Kel­lo­kos­ki.

Lap­sia lä­tä­köt ei­vät var­maan­kaan har­mit­ta­neet, mut­ta isom­mat ih­mi­set oli­vat jo pit­kään pu­hu­neet, et­tä pi­haa pi­täi­si kun­nos­taa. Asi­as­ta kes­kus­tel­tiin use­am­paan ker­taan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ko­kouk­sis­sa. Neu­vo­ja ky­syt­tiin alan asi­an­tun­ti­joil­ta. Kun­nos­tusp­ro­ses­si ete­ni maa­näyt­tei­den ot­ta­mi­sel­la ja vaih­to­eh­tois­ten kun­nos­tus­suun­ni­tel­mien te­ke­mi­sel­lä.

– Kiin­teis­tö­toi­mi­kun­ta teki alus­ta­van kus­tan­nu­sar­vi­on ja esit­ti vaih­to­eh­dot kus­tan­nuk­si­neen joh­to­kun­nal­le, Kel­lo­kos­ki sa­noo.

Jär­jes­tet­tiin tar­jous­kil­pai­lu, ja tar­jous­pyyn­nöt lä­he­tet­tiin useil­le maan­ra­ken­nu­su­ra­koit­si­joil­le. Tar­jouk­sia tuli puo­len­kym­men­tä, jois­ta vuo­si­ko­kouk­ses­sa pää­tet­tiin va­li­ta ko­ko­nais­ta­lou­del­li­ses­ti edul­li­sin tar­jous.

Ke­vään ja ke­sän ai­ka­na käy­tiin urak­ka­neu­vot­te­lut ja teh­tiin so­pi­mus ura­koit­si­jan kans­sa. Pi­hal­ta ajet­tiin maa­ker­rok­sia pois usei­ta sa­to­ja kuu­ti­oi­ta. Ti­lal­le tuo­tiin kan­ta­va murs­ke­ker­ros. Piha sa­la­o­ji­tet­tiin ja pin­nan kal­lis­tuk­set kor­jat­tiin niin, et­tä pin­ta­ve­det voi­vat va­lua ton­tin reu­noil­la ole­viin avo-ojiin. Kun­nos­tus­työn yh­tey­des­sä pi­haa teh­dään tur­val­li­sem­mak­si muun mu­as­sa va­lo­jen avul­la. Ura­koit­si­ja aloit­ti työt hei­nä­kuun lop­pu­puo­lel­la, ja nyt työ on lä­hes val­mis.

 Salonpään rauhanyhdistyksen väkeä seuroissa Umpimähkässä.

Salonpään rauhanyhdistyksen väkeä seuroissa Umpimähkässä.

Ou­lun­sa­lon Sa­lon­pää

•Ou­lun kau­pun­gi­no­sa

•si­jait­see me­ren ää­rel­lä

•asuk­kai­ta rei­lut 1 200

Ku­vat: Mau­no Iso­pah­ka­la

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys