JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pää­si­äi­nen tänä vuon­na ta­val­lis­ta myö­hem­min

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
2.4.2019 6.58

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442720190402065800

Syy­nä on tu­tus­ta pää­si­äi­sen las­ken­ta­ta­vas­ta poik­ke­a­mi­nen.

Vuon­na 325 Ni­ke­an kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa pää­tet­tiin, et­tä pää­si­äi­nen on ke­vät­päi­vän­ta­sauk­se­na tai sen jäl­keen ole­van täy­den­kuun jäl­kei­se­nä sun­nun­tai­na.

Ke­vät­päi­vän­ta­sauk­sen oli mää­ri­tel­ty tuol­loin ole­van ai­na 21.3., mut­ta to­del­li­suu­des­sa se voi ol­la myös 20.3., ku­ten se on Suo­mes­sa ol­lut­kin vuo­des­ta 2016 läh­tien.

Tänä vuon­na ke­vät­päi­vän­ta­saus oli 20.3. ja täy­si­kuu 21.3., mut­ta pää­si­äis­tä ei vie­tet­ty­kään seu­raa­va­na sun­nun­tai­na 24.3. vaan sitä juh­li­taan vas­ta lä­hes kuu­kaut­ta myö­hem­min eli sun­nun­tai­na 21.4.

Eri­kois­suun­nit­te­li­ja As­ko Pal­vi­ai­nen Hel­sin­gin yli­o­pis­ton al­ma­nak­ka­toi­mis­tos­ta ker­too syyn.

– Kun kirk­ko päät­ti pää­si­äi­sen ajan­koh­das­ta ja si­toi sen pai­kan ke­vät­päi­vän­ta­sauk­seen ja täy­si­kuu­hun, sil­lä oli myös on­gel­ma. Sil­loi­nen täh­ti­tie­teen tie­tä­mys oli hei­kom­paa kuin ny­kyi­nen ei­kä täy­den­kuun het­kel­le pys­tyt­ty las­ke­maan tark­kaa ajan­koh­taa.

– Ny­kyi­sin tie­de­tään, et­tä kuun rata on soi­kea, jol­loin kuun­vai­hei­den väli vaih­te­lee. Esi­mer­kik­si vuon­na 2019 ly­hin ai­ka kah­den kuun­vai­heen vä­lil­lä on 6 päi­vää 14 tun­tia 59 mi­nuut­tia ja pi­sim­mil­lään 8 päi­vää 5 tun­tia 18 mi­nuut­tia, Pal­vi­ai­nen ker­too.

– Tä­män ta­kia käyt­töön otet­tiin kä­si­te kes­ki­kuu. Kes­ki­kuu on kuu, joka kier­tää maa­pal­lon ym­pä­ri ta­sai­sel­la no­peu­del­la si­ten, et­tä se kier­tää maa­pal­lon sa­mas­sa ajas­sa kuin to­del­li­nen Kuu. Tä­män kes­ki­kuun vai­heet sat­tu­vat sa­moi­hin ai­koi­hin to­del­li­sen Kuun vai­hei­den kans­sa. Kes­ki­kuun ja to­del­li­sen Kuun täy­den­kuun vai­heet voi­vat osua eri vuo­ro­kau­sil­le.

Jos tämä ta­pah­tuu ke­vät­päi­vän­ta­sauk­sen ai­kaan, on sil­lä huo­mat­ta­via vai­ku­tuk­sia pää­si­äi­sen ajan­koh­taan. Tänä vuon­na ta­pah­tuu juu­ri näin.

– Las­ken­nol­li­nen eli kes­ki­kuun täy­si­kuu osuu eri päi­väl­le kuin to­del­li­nen täy­si­kuu. Kos­ka kes­ki­kuun täy­si­kuu ta­pah­tuu en­nen 21.3. eli kir­kon mää­rit­te­le­mää ke­vät­päi­vän­ta­saus­ta, on tu­lok­se­na pää­si­äi­sen siir­ty­mi­nen kuu­kau­del­la eteen­päin, Pal­vi­ai­nen jat­kaa.

Kes­ki­kuun mu­kai­nen täy­si­kuu oli 20.3. eli en­nen pää­si­äis­sään­nön mu­kais­ta ke­vät­päi­vän­ta­saus­ta, joka oli 21.3. Seu­raa­va las­ken­nol­li­nen täy­si­kuu on 18.4. ja sen jäl­kei­se­nä sun­nun­tai­na eli 21.4.2019 vie­te­tään pää­si­äis­tä.

Läh­de: Kir­kon tie­do­tus

Ku­vi­tus­ku­va: Eve­lii­na Sauk­ko

2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys