JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­ti aloit­taa tois­ta toi­min­ta­vuot­taan

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
4.1.2015 6.13

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123500820150104061300

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­ti on toi­mi­nut yh­dek­sän kuu­kau­den ajan. Leh­ti on löy­tä­nyt paik­kan­sa, ja kä­vi­jä­mää­rä on ol­lut kas­vu­suun­tai­nen. Leh­den jul­kai­su pää­tet­tiin va­ki­nais­taa tä­män vuo­den alus­ta al­ka­en. Kol­me uut­ta blo­gis­tia aloit­taa leh­des­sä tam­mi­kuus­sa.

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­teä on jul­kais­tu huh­ti­kuus­ta 2014 al­ka­en. Leh­des­sä on ker­rot­tu van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­ta ja kä­si­tel­ty myös ajan­koh­tai­sia kir­kol­li­sia ja yh­teis­kun­nal­li­sia ai­hei­ta.

Eri kä­vi­jöi­tä leh­des­sä on ol­lut 30.12.2014 men­nes­sä lä­hes 70 000.

Verk­ko­leh­den lu­ki­joi­den pa­laut­teis­sa on ko­ros­tu­nut blo­gien mer­ki­tys iloa ja voi­maa an­ta­vi­na sekä us­koa vah­vis­ta­vi­na teks­tei­nä. Läm­min kii­tos kai­kil­le blo­gis­teil­lem­me! Pa­laut­teis­sa on toi­vot­tu, et­tä leh­des­sä kä­si­tel­täi­siin us­koon ja op­piin liit­ty­viä ai­hei­ta esi­mer­kik­si laa­jo­jen ar­tik­ke­lien muo­dos­sa. Tämä toi­ve näh­dään tär­ke­ä­nä, ja täl­lai­sia ar­tik­ke­lei­ta py­ri­tään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan to­teut­ta­maan.

Verk­ko­leh­del­lä on yli 20 uu­ti­sa­vus­ta­jaa lä­hin­nä isois­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä. Hei­dän mer­ki­tyk­sen­sä on ol­lut suu­ri rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nan uu­ti­soin­nis­sa. Läm­min kii­tos avus­ta­jil­lem­me!

Tänä vuon­na verk­ko­leh­teen on tu­los­sa joi­ta­kin muu­tok­sia. Uu­si­na blo­gis­tei­na aloit­ta­vat Satu Kaik­ko­nen, Rai­li Lam­pe­la, Vil­ja Paa­vo­la ja Tar­ja Pärn. Vii­me vuo­den blo­gis­teis­ta suu­rin osa jat­kaa edel­leen. Ai­no Kan­ni­ai­nen, Jo­han­na Koi­vis­to, Kai­ja Lah­ti­nen ja Eli­sa Tuuk­ka­nen ei­vät enää jat­ka blo­gis­tei­na. Jär­vi­sen per­he -sar­ja­ku­vaa jul­kais­taan maa­lis­kuun lop­puun saak­ka. Tä­män jäl­keen on tar­koi­tus al­kaa jul­kais­ta lu­ki­joi­den lä­het­tä­miä ku­via omal­la pals­tal­la. Pyr­ki­myk­se­nä on, et­tä ku­lu­van vuo­den ai­ka­na leh­teen saa­tai­siin myös li­sää muun mu­as­sa nuo­ril­le suun­nat­tua si­säl­töä.

Hyvä lu­ki­ja, jos si­nul­la on jut­tui­de­oi­ta, ke­hi­tys­toi­vei­ta tai pa­lau­tet­ta Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­teen liit­ty­en, ota roh­ke­as­ti yh­teyt­tä esi­mer­kik­si pa­lau­te­lo­mak­keen kaut­ta. Olem­me kii­tol­li­sia avus­ta­si!

20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies