JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päivämiehen verkkolehti täytti 10 vuotta – kuukausittain 30 000 käyttäjää

Uutiset
5.4.2024 11.55

Juttua muokattu:

5.4. 11:50
2024040511503620240405115500
Päivämies kertoi numerossaan 2.4.2014 verkkolehden perustamisesta.

Päivämies kertoi numerossaan 2.4.2014 verkkolehden perustamisesta.

Päivämies kertoi numerossaan 2.4.2014 verkkolehden perustamisesta.

Päivämies kertoi numerossaan 2.4.2014 verkkolehden perustamisesta.

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Verk­ko­leh­ti ei ole kym­me­nes­sä vuo­des­sa ko­vin pal­jon muut­tu­nut; blo­gi­teks­tit ovat yhä suo­si­tuin­ta si­säl­töä.

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­ti jul­kais­tiin 2. huh­ti­kuu­ta 2014. SRK:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö Har­ri Vä­hä­jylk­kä to­te­aa, et­tä verk­ko­leh­ti on kes­ku­syh­dis­tyk­sen vies­tin­näs­sä no­pein ja laa­jal­le ulot­tu­va vies­tin­tä­ka­na­va.

– Mi­kä­li il­me­nee uu­ti­soi­ta­vaa, joka pi­tää to­teut­taa no­pe­as­ti, on verk­ko­leh­ti pa­ras ka­na­va tä­hän. Aja­tel­laan vaik­ka­pa ti­lan­net­ta, et­tä lau­an­tai­na SRK:n hal­lin­non ko­kous te­kee yk­sit­täi­sen lei­ri­kes­kuk­sen laa­jen­nuk­seen tai re­mon­toin­tiin liit­ty­vän pää­tök­sen. Uu­ti­nen ei eh­di enää seu­raa­van vii­kon pa­pe­ri­leh­teen, kos­ka se on läh­te­nyt jo per­jan­tai­na pai­noon, mut­ta pää­tök­ses­tä voi­daan uu­ti­soi­da verk­ko­leh­des­sä heti.

Hen­gel­li­nen ydin

Vä­hä­jyl­kän mie­les­tä verk­ko­leh­den si­säl­lös­sä on säi­ly­nyt hen­gel­li­nen ydin­si­säl­tö, joka löy­tyy pa­pe­ri­leh­des­tä­kin. Kai­ken poh­ja­na on lä­he­tys­käs­ky.

– Verk­ko­leh­des­sä jul­kais­taan edel­leen niin har­taus- kuin pää­kir­joi­tuk­set­kin. Verk­ko­leh­teä lu­ke­vat myös ne ih­mi­set, jot­ka ei­vät lu­keu­du tä­hän kris­til­li­syy­teen, jo­ten verk­ko­leh­ti ta­voit­taa täs­tä­kin nä­kö­kul­mas­ta laa­jan jou­kon.

Ai­ka siir­tyä verk­koon

Päi­vä­mies ker­toi verk­ko­leh­den jul­kai­su­päi­vä­nä, et­tä leh­den tar­koi­tuk­se­na on ku­va­ta van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ta toi­min­taa ja tu­kea sen lä­he­tys­työ­tä. Sil­loi­nen pää­toi­mit­ta­ja Ol­li Lohi mää­rit­te­li, et­tä verk­ko­leh­ti on tär­keä täy­den­nys Päi­vä­mie­hen pa­pe­ri­leh­del­le. Verk­ko­leh­den ko­et­tiin pal­ve­le­van ajan tar­pei­ta.

Seu­raa­van vii­kon pää­kir­joi­tus (9.4.) il­mai­si, et­tä pyr­ki­myk­se­nä on myös li­sä­tä kes­kus­te­lua ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta sekä he­rä­tys­liik­keen si­säl­lä et­tä suh­tees­sa liik­keen ul­ko­puo­li­siin. Verk­ko­leh­den tär­keim­pä­nä teh­tä­vä­nä pi­det­tiin evan­ke­liu­min eteen­päin vie­mi­sen edis­tä­mis­tä.

Maa­il­man­laa­jui­nen lu­ki­ja­kun­ta

Ny­ky­ään verk­ko­leh­den käyt­tä­jä­mää­rät ovat muu­ten ta­sai­sia, mut­ta ko­ho­a­vat Su­vi­seu­ro­jen ja mui­den mer­kit­tä­vien ta­pah­tu­mien yh­tey­des­sä. Vii­mei­sen 30 päi­vän ai­ka­na verk­ko­leh­del­lä on ol­lut 30 000 käyt­tä­jää, joi­den kes­ki­mää­räi­nen vie­rai­lu­ai­ka si­vus­tol­la on ol­lut 3 mi­nuut­tia 36 se­kun­tia. Useim­mi­ten si­vus­tol­le tul­laan goog­le-haul­la, sit­ten Fa­ce­boo­kin ja Ins­tag­ra­min kaut­ta.

Suo­men jäl­keen verk­ko­leh­teä on lu­et­tu toi­sek­si eni­ten Ko­lum­bi­as­sa ja kol­man­nek­si eni­ten Mek­si­kos­sa. Vie­ras­kie­li­set-osio si­säl­tää teks­te­jä kah­dek­sal­la eri kie­lel­lä.

Kiin­nos­ta­vat blo­gi­teks­tit

Yk­sit­täi­sis­tä teks­teis­tä vii­mei­sen 30 päi­vän ai­ka­na on eni­ten lu­et­tu blo­gi­teks­te­jä: Lap­se­ton pa­ris­kun­ta (Mau­no Kin­nu­nen, 7.3.2024) 3800 kat­se­lu­ker­taa, Mi­ten mi­nun tu­li­si nyt toi­mia (Mark­ku Ka­mu­la, 27.3.2024) 3100 ja Vaa­di­taan­ko mi­nul­ta hy­vää miel­tä (Koh­ti Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­ro­ja, 28.3.2024) 1900.

Vies­tin­tä­pääl­lik­kö Vä­hä­jylk­kä lu­kee verk­ko­leh­des­tä eni­ten uu­ti­sia, mut­ta tie­tää, et­tä myös blo­git löy­ty­vät si­vus­tol­ta hel­pos­ti.

– Käy­tän myös verk­ko­leh­den ha­kuo­mi­nai­suut­ta, jol­loin tie­tyl­lä sa­nal­la voin et­siä, mitä Päi­vä­mie­hes­sä on ai­em­min kir­joi­tet­tu jos­ta­kin ai­hees­ta. Tämä vink­ki­nä myös pu­hu­jil­le tai raa­mat­tu­luo­kan pi­tä­jil­le.

Lue en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä li­sää verk­ko­leh­den ra­ken­nus­työs­tä sekä ny­kyis­ten blo­gis­tien kom­ment­te­ja sii­tä, mit­kä blo­gi­teks­tit ovat jää­neet mie­leen.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys