JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­ti yk­si­vuo­ti­as – lu­ki­joi­den lä­het­tä­miä ku­via ale­taan jul­kais­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
2.4.2015 10.25

Juttua muokattu:

1.1. 23:52
2020010123520820150402102500

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­ti täyt­tää tä­nään yh­den vuo­den. En­sim­mäi­nen jul­kai­su­vuo­si on su­ju­nut va­loi­sis­sa mer­keis­sä: Leh­del­lä on ol­lut lu­ki­joi­ta, ja heil­tä on tul­lut myön­teis­tä pa­lau­tet­ta leh­des­tä. Myös leh­den si­säl­tö ja toi­min­nal­li­suu­det ovat pal­vel­leet hy­vin. Lä­hi­ai­koi­na leh­teen on tu­los­sa joi­ta­kin muu­tok­sia.

Jär­vi­sen per­he -sar­ja­ku­van jul­kai­su lop­puu. Yk­si­ruu­tui­nen sar­ja­ku­va on ker­to­nut kol­mi­lap­si­sen ja yk­si­kis­sai­sen per­heen jo­ka­päi­väi­sis­tä kom­mel­luk­sis­ta. Vii­me sun­nun­tai­na jul­kais­tiin sar­ja­ku­van vii­mei­nen strip­pi, jos­sa ku­va­taan, kuin­ka äi­ti jät­tää sar­ja­ku­va­piir­ta­jän työn ja lap­set ovat täs­tä on­nel­li­sia. Lu­ki­jat ovat kom­men­toi­neet sar­ja­ku­van tuo­neen leh­teen mu­ka­vaa ar­ki­re­a­lis­mia ja leik­ki­mie­li­syyt­tä.

Lä­hi­ai­koi­na verk­ko­leh­des­sä avau­tuu Lu­ki­jan kuva -osio, jos­sa jul­kais­taan lu­ki­joi­den omia ku­via. Lu­ki­jat voi­vat lä­het­tää ku­via esi­mer­kik­si omas­ta ar­jes­taan tai ym­pä­ris­tös­tään. Myös eri­lai­set ti­lan­ne­ku­vat – vaik­ka­pa rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ta­pah­tu­mis­ta – ovat ter­ve­tul­lei­ta. Osi­on avau­tu­mi­ses­ta ker­ro­taan li­sää myö­hem­min.

Verk­ko­leh­des­sä on vuo­den ai­ka­na ol­lut yli 95 000 eri kä­vi­jää. Kä­vi­jöi­den mää­rä on toi­min­ta-ai­ka­na ol­lut kas­vu­suun­tai­nen. Maa­lis­kuus­sa eri kä­vi­jöi­tä oli lä­hes 13 000.

Kuva: Mar­ket­ta Lu­mi­jär­vi

5.6.2020

Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama. 1 Kor. 12:4-5

Viikon kysymys