JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Palvelijan iloa

Uutiset
22.7.2022 14.30

Juttua muokattu:

22.7. 14:16
2022072214161120220722143000

Min­na Tak­ku­nen ja Rau­no Saar­nio

Keu­ruu

Jäm­sän opis­to­seu­rat Keu­ruul­la ovat al­ka­neet. Ava­jais­seu­rois­sa oli pai­kal­la mo­nen ikäi­siä seu­ra­vie­rai­ta.

Jäm­sän opis­to­seu­rat Keu­ruul­la al­koi­vat au­rin­gon hel­lies­sä seu­ra­vie­rai­ta. Isos­sa tel­tas­sa käy pie­ni tuu­len­vi­re, siel­lä on hyvä is­tua lem­pe­äs­sä läm­mös­sä kuun­te­le­mas­sa. Seu­ra­tun­nus ”Roh­kais­kaa ja vah­vis­ta­kaa siis toi­nen tois­tan­ne” (1. Tess. 5:11) on kut­su­nut kuu­li­jat saa­maan roh­kai­sua us­kol­leen yh­des­sä tois­ten us­ko­vais­ten kans­sa. Opis­to­seu­rois­sa roh­kais­taan seu­ra­vie­rai­ta niin alu­eel­la kuin eri vies­ti­mien ää­rel­lä us­ko­maan ja luot­ta­maan.

Al­ku­ru­kouk­ses­sa joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Il­ma­ri Kor­ho­nen toi­vot­ti kuu­li­jat ter­ve­tul­leik­si seu­roi­hin. Ru­kouk­ses­sa pyy­det­tiin myös pal­ve­li­jan iloa.

– Mei­dän tu­lee huo­mi­oi­da lä­hi­a­lu­een asuk­kaat ja luon­toa. Käyt­täy­ty­mi­nen on oma­koh­tai­nen asia, mut­ta voim­me ra­ken­ta­vas­ti puut­tua epä­toi­vot­tuun käyt­täy­ty­mi­seen, Kor­ho­nen muis­tut­ti.

Hän to­te­si, et­tä suu­ren jou­kon kes­kel­lä voi ol­la ih­mi­nen, joka ko­kee yk­si­näi­syyt­tä. Opis­to­seu­rat tar­jo­a­vat mah­dol­li­suu­den teh­dä pala opis­to­työ­tä ja saa­da uu­sia ys­tä­viä.

Het­kiä seu­ra­tel­tas­sa

Ava­jais­seu­rois­sa oli tur­val­lis­ta näh­dä eri ikäi­set ja eri elä­män­vai­hees­sa ole­vat yh­del­lä kool­la. Pie­ni hy­myi­le­vä poi­ka aje­lut­ti leik­kit­rak­to­ria pit­kää seu­ra­penk­kiä pit­kin. Sana siel­tä tääl­tä tart­tui var­mas­ti pie­neen kor­vaan. Toi­saal­la tyt­tö no­ja­si äi­din ol­ka­pää­hän, kuis­ka­si jo­tain äi­dil­le. Äi­ti al­koi piir­rel­lä lap­sen sel­kään. Van­hem­man vie­res­sä ja tu­el­la oli hyvä is­tua seu­rois­sa.

Nuo­ret ty­töt is­tui­vat seu­rois­sa ri­pi­rin­nan ja ol­ka­lau­kut olal­laan keik­ku­en, vä­lil­lä kuis­ku­tel­len toi­sil­leen. Ys­tä­vät voi­vat par­haim­mil­laan roh­kais­ta toi­si­aan seu­roi­hin. Yk­sin penk­kiin is­tah­ta­nut seu­ra­vie­ras oli eh­kä kii­ruh­ta­nut per­heen kes­kel­tä het­kek­si hil­jen­ty­mään voi­maa an­ta­van sa­nan ää­rel­le. Toi­sel­la kuu­li­jal­la saat­toi ol­la mie­les­sään hil­jai­nen pyyn­tö Ju­ma­lal­le ys­tä­väs­tä ja seu­ra­ka­ve­ris­ta, jon­ka kans­sa viet­tää seu­ra-ar­kea.

Roh­kai­sua us­ko­mi­seen

Van­hat har­maa­hap­si­pa­pat­kin oli­vat jak­sa­neet tul­la pai­kan pääl­le seu­roi­hin. He muis­ta­vat ja kan­ta­vat var­mas­ti nii­tä ys­tä­viä ja lä­hei­siä, jot­ka oli­vat sai­rau­den tai pit­kän iän vuok­si jää­neet ko­ti­seu­roi­hin.

Seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on vä­keä kii­ruh­ti ava­jais­seu­roi­hin vii­me mi­nuu­teil­la. Moni oli teh­nyt pal­jon työ­tä en­nen seu­ro­ja ru­koil­len eh­kä mie­les­sään, et­tä seu­ra­tun­nuk­sen sa­no­ma sai­si tul­la to­dek­si omas­sa, lä­heis­ten ja kaik­kien seu­ra­vie­rai­den elä­mäs­sä. Nyt ava­jai­sis­sa oli het­ki ai­kaa hil­jen­tyä ih­met­te­le­mään Ju­ma­lan suur­ta siu­naus­ta sii­tä, et­tä seu­rat ovat al­ka­neet. Kai­kil­le on tar­jol­la roh­kai­sua ja vah­vis­tus­ta us­ko­mi­seen seu­ra­pu­hei­den ja mat­ka­ys­tä­vien koh­taa­mis­ten vä­li­tyk­sel­lä.

6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys