JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Per­hon su­vi­seu­rat 40 vuot­ta sit­ten – Muis­te­luil­las­sa kai­ta­fil­mi ava­jai­sis­ta

Uutiset
27.9.2021 13.10

Juttua muokattu:

27.9. 13:55
2021092713554720210927131000

Ei­la Lin­na

Per­ho

Per­hon su­vi­seu­ro­jen 40-vuo­tis­muis­te­luil­las­sa pa­lat­tiin su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­seen ku­vien, kai­ta­fil­min ja muis­te­lui­den kaut­ta.

– Kun Ar­vid Kal­li­o­kos­ki näki su­vi­seu­ro­jen to­teu­tu­van Per­hos­sa Liu­kon pel­loil­la, hän sa­noi: ”Nyt Ar­vid on val­mis. Minä olen näh­nyt kai­ken mah­dol­li­sen.” Ar­vid nuk­kui van­hurs­kas­ten le­poon sa­man vuo­den lo­ka­kuus­sa, ker­toi ti­lai­suu­den avaus­pu­heen­vuo­ron pi­tä­nyt Ka­le­vi Hie­ta­nie­mi.

Hän muis­tut­ti pu­heen­vuo­ros­saan myös sii­tä, et­tä jo­kai­nen muis­taa asi­oi­ta omal­la ta­val­laan, jo­ten kaik­ki ti­lai­suu­des­sa muis­tel­ta­vat asi­at ovat kun­kin muis­te­li­jan nä­kö­kul­mas­ta oi­kei­ta.

Su­vi­seu­rat lä­hen­si­vät ih­mi­siä

Su­vi­seu­ro­jen muis­te­lu­ti­lai­suus sai al­kun­sa ke­sän 2021 Su­vi­seu­ro­jen ai­kaan, ja sitä al­koi­vat val­mis­tel­la Ris­to Göös, Ka­le­vi Hie­ta­nie­mi ja Mark­ku Göös.

– Huo­ma­sin, et­tä Per­hon Möt­tö­sen ky­läl­lä pi­de­tyis­tä su­vi­seu­rois­ta oli ku­lu­nut ta­san 40 vuot­ta, em­me­kä ol­leet pääs­seet kah­teen vuo­teen ko­koon­tu­maan yh­des­sä Su­vi­seu­roi­hin. Täs­tä syn­tyi idea muis­tel­la yh­des­sä Per­hon su­vi­seu­ro­ja 40 vuot­ta sit­ten, ker­toi Ris­to Göös.

– Oli­han se mel­koi­nen jut­tu sil­loin ai­ka­naan, kun kuul­tiin, et­tä Göö­sin Lau­ri ja Kos­ki­mä­en Yr­jö al­koi­vat puu­ha­ta su­vi­seu­ro­ja aja­tuk­sel­la, et­tä ha­e­taan su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vas­tuu­ta Per­hoon”, muis­te­li Hie­ta­nie­mi.

Hän to­te­si su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lun ja nii­den jäl­kei­sen ajan lä­hen­tä­neen per­ho­lai­sia toi­siin­sa. Epä­us­kois­ten ja us­ko­vais­ten vä­lien lä­hen­ty­mi­nen tuli esiin ar­jen ta­pah­tu­mis­sa.

– Toi­mim­me yh­des­sä toi­si­am­me kun­ni­oit­ta­en. Myös kris­til­li­syy­den tie­do­tus­toi­min­ta li­sään­tyi ja avar­tui yh­teis­kun­taan päin Per­hon su­vi­seu­rois­ta läh­tien.

Muis­te­lua ku­vien ja kai­ta­fil­min kaut­ta

Mark­ku Göös näyt­ti muis­te­lu­jen lo­mas­sa laa­jan ku­va­kol­laa­sin sekä joh­dat­te­li kuu­li­jat Per­hon su­vi­seu­roi­hin van­han kai­ta­fil­min myö­tä. Avaus­pu­heen­vuo­ron Per­hos­sa piti SRK:n va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Erk­ki Rei­ni­kai­nen, jon­ka pu­hees­ta an­net­tiin kuu­li­joil­le näy­te.

Myös su­vi­seu­ra­tal­kois­ta näy­tet­tiin pal­jon ku­via. Väi­nö Syr­jä­lä ker­toi, et­tä hän asui per­hei­neen ai­van seu­ra-alu­een lai­dal­la. Seu­ra-alu­eel­la jär­jes­tet­tiin muun mu­as­sa ki­ven­ke­ruu­tal­koot, ja pel­lot sa­la­o­ji­tet­tiin.

– Oli yh­tei­nen mie­li ja ta­voi­te val­mis­taa hy­vät puit­teet su­vi­seu­roil­le. Su­vi­seu­ra­työ yh­dis­ti tal­koo­vä­keä ja Ju­ma­la siu­na­si työn. Tal­kois­sa oli mu­ka­na pal­jon myös epä­us­koi­sia ih­mi­siä. En­sim­mäis­tä ker­taa su­vi­seu­ra-alu­een teil­le ja po­luil­le an­net­tiin ni­met. Ni­met an­net­tiin seu­ra-alu­een maa­no­mis­ta­jien mu­kaan.

Seu­roil­le myön­tei­nen huo­mio

Mart­ti Mur­to­pe­rä ker­toi muis­to­jaan tie­do­tu­so­sas­ton nä­kö­kul­mas­ta. Hän to­te­si seu­ro­jen vas­tuu­teh­tä­vis­sä ol­leen pää­sään­töi­ses­ti nuo­ria hen­ki­löi­tä, jot­ka sai­vat näin op­pia vas­tuul­li­siin töi­hin.

– Yh­teis­työ eri vi­ra­no­mais­ten kans­sa oli hy­vin mut­ka­ton­ta. Per­hon su­vi­seu­rat oli­vat SRK:n 75-vuo­tis­juh­la­seu­rat. Seu­rois­sa oli enim­mil­lään noin 80 000 vie­ras­ta.

Ti­lai­suu­des­sa ker­rot­tiin, et­tä Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Ola­vi Rim­pi­läi­nen piti seu­ro­jen ava­jai­sis­sa erit­täin myön­tei­sen pu­heen. Hän ke­hot­ti: ”Pi­tä­kää se us­ko, mikä teil­lä on.” Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Ur­ho Kek­ko­nen toi­mit­ti myös su­vi­seu­roi­hin säh­keen, jos­sa hän lä­het­ti läm­pi­män ter­veh­dyk­sen­sä vuo­si­ko­kouk­sen osa­not­ta­jil­le. Leh­tien kir­joi­tuk­set oli­vat myös kaut­taal­taan myön­tei­siä. Jon­kun ju­tun ot­sik­ko­na oli esi­mer­kik­si: ”Liu­kon pel­loil­le pais­taa ar­mon au­rin­ko”.

Ju­tun voi lu­kea ko­ko­nai­suu­des­saan täl­lä vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys