JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pie­niä pals­tau­u­dis­tuk­sia lu­vas­sa: Ni­mi­päi­vä vaih­tuu työ­vuo­roon

Uutiset
28.12.2020 14.15

Juttua muokattu:

28.12. 14:24
2020122814241820201228141500

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Päi­vä­mies

Lu­ki­joi­den vink­ke­jä haas­ta­tel­ta­vis­ta toi­vo­taan jat­kos­sa­kin, vaik­ka Päi­vä­mie­hen ni­mi­päi­vä­san­ka­ri vaih­tuu työ­vuo­ro­lai­seen.

Päi­vä­mie­heen ei ole en­si vuon­na lu­vas­sa suu­ria uu­dis­tuk­sia. Muu­tok­sia tu­lee leh­den lop­puo­san pie­nem­piin pals­toi­hin.

Ta­ka­si­vul­ta jää­vät pois jo kol­me vuot­ta pyö­ri­neet Päi­vy­ri ja ni­mi­päi­vä­haas­tat­te­lu. Ti­lal­le tu­lee Työ­vuo­ros­sa-pals­ta, jos­sa haas­ta­tel­laan lu­ki­joi­den vink­kaa­mia va­paa­eh­tois­työn te­ki­jöi­tä rau­ha­nyh­dis­tys­ten pii­ris­tä.

Pals­tal­la voi­vat esiin­tyä kai­ke­ni­käi­set ih­mi­set lap­sis­ta van­huk­siin. Haas­tat­te­lun ai­hee­na voi ol­la myös vuo­sien tai vuo­si­kym­men­ten ta­kai­nen vas­tuu­teh­tä­vä, joka on jää­nyt mie­leen.

– Olem­me toi­mi­tuk­ses­sa to­del­la ilah­tu­nei­ta ja kii­tol­li­sia niis­tä pos­teis­ta, joi­ta olem­me ni­mi­päi­vä­vink­kaus­ten muo­dos­sa saa­neet lu­ki­joil­ta kol­men vuo­den ajan. Nii­tä on tul­lut pal­jon! Kaik­kia vink­ke­jä em­me ole pys­ty­neet edes to­teut­ta­maan, Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus­pääl­lik­kö Kat­ri Iso­pah­ka­la ker­too.

– Toi­vom­me, et­tä jat­kat­te vink­kaa­mis­ta myös uu­del­le pals­tal­le. Taa­pe­roi­ta lu­kuu­not­ta­mat­ta kuka ta­han­sa voi ol­la haas­ta­tel­ta­va­na tuol­la pals­tal­la. Seu­ro­jen ja mui­den ta­pah­tu­mien ta­ka­na on iso jouk­ko työ­vuo­ro­lai­sia, jot­ka te­ke­vät oman osuu­ten­sa ta­pah­tu­man on­nis­tu­mi­sek­si.

Iso­pah­ka­lan mu­kaan haas­tat­te­lui­hin et­si­tään ai­van ta­val­li­sia tal­koo­lai­sia: hei­dän tun­te­muk­si­aan ja ko­ke­muk­si­aan.

– Sa­mal­la ha­lu­am­me kan­nus­taa kaik­kia leh­den lu­ki­joi­ta osal­lis­tu­maan yh­tei­seen työ­hön niis­sä mää­rin, kuin se on oman elä­män­ti­lan­teen puit­teis­sa mah­dol­lis­ta.

Kan­ta­vat lau­seet ja­koon

Vaih­tu­val­ta pals­tal­ta jää pois Va­pah­ta­jam­me Jee­sus -kir­jan teks­te­jä esi­tel­lyt Jee­suk­sen pu­het­ta, ih­mi­sil­le tär­kei­tä Sii­o­nin lau­lu­ja ja vir­siä jul­ki tuo­nut Lau­lun paik­ka sekä rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­tä löy­ty­vää tai­det­ta ku­vail­lut Tai­teen taus­tal­la.

Ti­lal­le tu­le­vat Kan­ta­va lau­see­ni, Raa­ma­tun nai­sia sekä Raa­mat­tu-ai­hei­nen tie­to­vi­sa. Ra­kas raa­ma­tun­koh­ta -pals­ta jat­kaa yhä.

Kan­ta­va lau­see­ni -pals­ta tuo näy­til­le leh­den lu­ki­jan lem­pi­sa­non­nan, jos­ta hän saa voi­maa ar­keen.

Raa­ma­tun nai­sia esit­te­lee SRK:n sa­man­ni­mi­sen kir­jan poh­jal­ta Raa­ma­tun tut­tu­ja ja tun­te­mat­to­mam­pia nai­sia sekä hei­dän koh­ta­loi­taan.

Raa­mat­tu-tie­to­vi­sas­sa lii­ku­taan Te­o­fi­lus-pe­lin mu­kaan Raa­ma­tus­ta tu­tuil­la pai­koil­la Py­häl­lä maal­la. Ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set opet­ta­vat ja pa­laut­ta­vat mie­liin Raa­ma­tun ta­pah­tu­mia.

Voit lu­kea Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den ja Las­ten po­lun pals­ta­muu­tok­sis­ta tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies