JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piispa Salomäki rohkaisee kaikkia rukoilemaan kirkon puolesta

Uutiset
18.5.2024 6.00

Juttua muokattu:

17.5. 15:41
2024051715411920240518060000
Piispa Matti Salomäki toteaa, että kaikkea oppia ja opetusta tulee tänä päivänäkin arvioida Jumalan sanalla.

Piispa Matti Salomäki toteaa, että kaikkea oppia ja opetusta tulee tänä päivänäkin arvioida Jumalan sanalla.

Harri Vähäjylkkä

Piispa Matti Salomäki toteaa, että kaikkea oppia ja opetusta tulee tänä päivänäkin arvioida Jumalan sanalla.

Piispa Matti Salomäki toteaa, että kaikkea oppia ja opetusta tulee tänä päivänäkin arvioida Jumalan sanalla.

Harri Vähäjylkkä

Har­ri Vä­hä­jylk­kä, Tur­ku

La­pu­an hiip­pa­kun­nan piis­pa Mat­ti Sa­lo­mä­ki ko­kee, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa Raa­mat­tuun pe­rus­tu­val­le ope­tuk­sel­le ei ole pel­käs­tään ti­laa, vaan enem­män­kin ti­laus­ta.

– Ke­vääl­lä va­lit­tu kir­kol­lis­ko­kous ko­koon­tuu ti­lan­tees­sa, jos­sa esil­lä on vai­kei­ta asi­oi­ta, to­te­aa Sa­lo­mä­ki.

Asi­at liit­ty­vät sekä kir­kon ta­lou­teen ja las­ke­vaan jä­sen­mää­rään, mut­ta myös si­säl­löl­li­siin ky­sy­myk­siin, ku­ten eh­do­tuk­seen kah­des­ta rin­nak­kai­ses­ta avi­o­liit­to­nä­ke­myk­ses­tä kir­kos­sa.

– Vä­hi­tel­len jä­sen­mää­rän las­ku al­kaa nä­kyä seu­ra­kun­ta­työn ta­sol­la, ta­lou­den ki­ris­ty­es­sä. Käy­tän­nös­sä kai­kil­la kir­kon ta­soil­la jou­du­taan poh­ti­maan ra­ken­tei­ta. Tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si seu­ra­kun­ta­lii­tok­sia, yh­teis­työ­tä seu­ra­kun­ta­ra­jo­jen yli ja mah­dol­li­ses­ti työ­suh­tei­den osa-ai­kais­ta­mis­ta, avaa Sa­lo­mä­ki.

Ju­ma­lan sa­naan pei­la­ten

Eh­do­tus rin­nak­kai­sis­ta avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sis­tä on Sa­lo­mä­en mu­kaan asia, joka ja­kaa kir­kon jä­se­niä. Hän to­te­aa, et­tä kes­kus­te­lu tar­vit­see riit­tä­väs­ti ti­laa. Hän pai­not­taa kun­ni­oit­ta­vaa kes­kus­te­lua.

– On tär­ke­ää kuun­nel­la kir­kon suun­taan tu­le­via toi­vei­ta ja sitä, mitä kir­kol­ta odo­te­taan. Kui­ten­kin ajan haas­teis­sa tu­li­si men­nä al­ku­läh­teil­le eli pei­la­ta asi­oi­ta Ju­ma­lan sa­naan ja kir­kon tun­nus­tuk­seen ei­kä men­nä vain ajan hen­gen ja ylei­sen mie­li­pi­teen mu­kaan. Kaik­kea op­pia ja ope­tus­ta tu­lee ar­vi­oi­da Ju­ma­lan sa­nal­la, Sa­lo­mä­ki muis­tut­taa.

Hän ko­kee, et­tä it­se on tul­lut kuul­luk­si niin piis­pain­ko­kouk­sen jä­se­ne­nä kuin omas­sa hiip­pa­kun­nas­saan. Hä­nen nä­kö­kul­maan­sa on ym­mär­ret­ty myös ti­lan­tees­sa, jos­sa hän jät­ti piis­pain­ko­kouk­sen esi­tyk­seen eri­ä­vän mie­li­pi­teen.

Ak­tii­vi­suus kan­nat­taa

Päi­vä­mies-leh­den lu­ki­joil­le piis­pa Sa­lo­mä­ki lä­het­tää rau­hoit­ta­via ja le­vol­li­sia ter­vei­siä.

– Roh­kai­sen kaik­kia ru­koi­le­maan kir­kon puo­les­ta ja myös vai­kut­ta­maan kir­kon asi­oi­hin esi­mer­kik­si seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vien kaut­ta. Kan­nat­taa ol­la ak­tii­vi­nen sen si­jaa, et­tä jäi­si odot­ta­maan, mitä tu­lee ta­pah­tu­maan.

– Sa­noi­sin, et­tä raa­ma­tul­li­sel­le ope­tuk­sel­le ei tu­le­vai­suu­den kir­kos­sa ole pel­käs­tään ti­laa, vaan enem­män­kin ti­laus­ta. Kun yh­teis­kun­nas­sa maal­lis­tu­mi­nen ete­nee, kai­paa­vat ih­mi­set evan­ke­liu­min sa­nan tuo­maa va­kaut­ta ja rau­haa, Sa­lo­mä­ki päät­tää.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys