JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Piispa tarkasti Tyrnävän seurakunnan toiminnan

Uutiset
26.1.2023 14.10

Juttua muokattu:

26.1. 10:04
2023012610042720230126141000

Janne Paaso

Janne Paaso

Pau­li Määt­tä

Piis­pan­tar­kas­tus an­toi po­si­tii­vi­sia tu­lok­sia, mut­ta myös haas­tei­ta löy­tyi.

Sun­nun­tai­na 22.1 vie­tet­tiin Tyr­nä­vän kir­kos­sa piis­pan­mes­sua. Var­si­nai­sen eh­tool­lis­kir­kon li­säk­si mes­sus­sa siu­nat­tiin uu­det luot­ta­mus­hen­ki­löt uu­del­le 4-vuo­tis­kau­del­le. Sa­mal­la siu­nat­tiin seu­ra­kun­nan uu­si kant­to­ri Sal­la Ku­ja­la uu­teen teh­tä­vään­sä. Mes­sun jäl­keen piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo seu­ru­ei­neen esit­te­li piis­pan­tar­kas­tuk­sen tu­lok­sia.

Tar­kas­tuk­sen yk­si huip­pu­het­ki oli, kun bus­si­las­til­li­nen lap­sia Mur­ron rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä osal­lis­tui piis­pan­tar­kas­tuk­seen raa­mat­tu­luo­kan mer­keis­sä Tem­mek­sien kir­kos­sa.

Hy­viä tu­lok­sia ja haas­tei­ta

Tar­kas­tuk­sen tu­lok­set oli­vat myön­tei­siä. Seu­ra­kun­ta on läs­nä sekä tyr­nä­vä­läis­ten ar­jes­sa et­tä juh­las­sa. Vä­es­tö on nuor­ta ja kirk­koon kuu­luu lä­hes 85 pro­sent­tia kun­ta­lai­sis­ta. Seu­ra­kun­nal­la on kak­si upe­aa kirk­koa, ja sen ta­lous on va­kaal­la poh­jal­la. Yh­teis­työ si­dos­ryh­mien kans­sa toi­miin hy­vin; kou­luil­le ja päi­vä­ko­tei­hin pol­ku on avoin. Seu­ra­kun­nas­sa on hyvä työ­il­ma­pii­ri ja työ­o­te on ulos­päin suun­tau­tu­nut ja in­no­va­tii­vi­nen. Luot­ta­mus­hen­ki­löt ovat teh­tä­viin­sä si­tou­tu­nei­ta.

Haas­tei­ta­kin on: Mi­ten toi­mia muut­tu­vas­sa ajas­sa? En­tä mi­ten käyt­tää uu­sia vies­tin­tä­ka­na­via? Seu­ra­kun­nil­la on pal­jon kiin­teis­tö­jä. Kah­den kir­kon re­mon­tin jäl­keen on teh­tä­vä pri­o­ri­soin­tia. Ti­lo­jen ei ai­na tar­vit­se ol­la omia, esi­mer­kik­si rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ti­lo­ja voi­si vuok­ra­ta. Seu­ra­kun­nal­la on toi­min­taa kai­ken ikäi­sil­le, mut­ta työ­i­käi­sen ta­voit­ta­mi­nen on haas­ta­vaa. Ju­ma­lan­pal­ve­lus on seu­ra­kun­nan kes­kei­sin toi­min­ta­muo­to. Käyn­ti­ak­tii­vi­suut­ta voi­si li­sä­tä kut­su­mal­la ju­ma­la­pal­ve­luk­seen eri­lai­sia ryh­miä, esi­merk­ki­nä vaik­ka­pa met­säs­tä­jät.

Lii­kut­ta­van hy­vää yh­teis­työ­tä

Kirk­ko­neu­vos­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Jan­ne Mar­ja­nen osal­lis­tui tii­viis­ti piis­pan­tar­kas­tuk­seen. Mar­ja­sen mu­kaan tar­kas­tus oli mah­ta­va ko­ke­mus.

– Kai­kes­ta vä­lit­tyi kir­kon halu koh­da­ta jo­kai­nen ih­mi­nen ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä, sa­mal­la ta­sol­la kas­vois­ta kas­voi­hin, ikään, ar­voon tai va­kau­muk­seen kat­so­mat­ta. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten kans­sa ei ol­lut suun­ni­tel­tu ta­paa­mi­sia, mut­ta kai­ken kor­va­si Tem­mek­sen raa­mat­tu­luok­ka.

– Hyvä yh­teis­työ rau­ha­nyh­dis­tys­ten kans­sa tuli kyl­lä esil­le mon­ta ker­taa, hän to­te­si.

Mar­ja­nen on ko­ke­nut, et­tä Ju­ma­la on siu­nan­nut luot­ta­mus­teh­tä­väs­sä. Yh­teis­työ on ol­lut jopa lii­kut­ta­van hy­vää eri ryh­mien ja seu­ra­kun­nan kans­sa.

– On hie­noa, et­tä Luo­ja joh­taa toi­mi­am­me niin, et­tä saam­me pal­vel­la mää­rä­ai­kam­me näis­sä­kin teh­tä­vis­sä. Toi­mil­lam­me, te­oil­lam­me ja pu­heil­lam­me voim­me vä­lit­tää vies­tiä myös omas­ta us­kos­tam­me.

MIkä on piis­pan­tar­kas­tus?

Piis­pan­tar­kas­tus teh­dään seu­ra­kun­nis­sa sään­nöl­li­sin vä­li­a­join.

En­nen piis­pan­tar­kas­tus­ta seu­ra­kun­nas­sa teh­dään eri­lai­sia it­se­ar­vi­oin­te­ja sekä muun mu­as­sa työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­ly.

Piis­pan­tar­kas­tus­ta var­ten seu­ra­kun­ta laa­tii ker­to­muk­sen, jos­sa on tie­toa seu­ra­kun­nan toi­min­nas­ta ja ta­lou­des­ta.

Piis­pa ta­paa tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä seu­ra­kun­nan hen­ki­lös­töä, luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä ja si­dos­ryh­miä.

Tar­kas­tuk­ses­sa puu­tu­taan mah­dol­li­siin epä­koh­tiin seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa.

Piis­pan­tar­kas­tuk­seen liit­tyy yleen­sä ju­ma­lan­pal­ve­lus sekä mui­ta juh­la­ti­lai­suuk­sia.

Läh­de: evl.fi

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys