JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Puhujia kehotettiin rohkaisemaan uskossa ja varoittamaan synnistä

Uutiset
29.6.2024 19.15

Juttua muokattu:

29.6. 19:01
2024062919013120240629191500
Valde Palola avasi puhujainkokouksen puhumalla ajan ilmiöistä.

Valde Palola avasi puhujainkokouksen puhumalla ajan ilmiöistä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Valde Palola avasi puhujainkokouksen puhumalla ajan ilmiöistä.

Valde Palola avasi puhujainkokouksen puhumalla ajan ilmiöistä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Jo­han­na Lu­mi­jär­vi, Pu­das­jär­vi

Pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kous jär­jes­tet­tiin per­jan­tai­na 28. ke­sä­kuu­ta Tuo­mas Sam­mel­vuo -sa­lis­sa. Pai­kal­la oli sa­lin täy­del­tä pu­hu­jia ja vuo­si­ko­kous­ten va­lit­se­mia seu­ra­kun­ta­van­him­pia ym­pä­ri Suo­mea ja Poh­jois­mai­ta, ja ai­na Yh­dys­val­lois­ta saak­ka.

Ko­kous al­koi vir­rel­lä Häm­men­nys val­taa usein ta­jun­tam­me (VK 602). Ko­me­as­ti ka­jah­ta­nut vir­si oli so­pi­va poh­jus­tus ja ru­kous ko­kouk­sel­le.

SRK:n pu­heen­joh­ta­ja Val­de Pa­lo­la ku­va­si avaus­pu­hees­saan ny­kyis­tä il­ma­pii­riä yh­teis­kun­nas­sam­me ja kir­kos­sam­me:

– Pe­ru­sar­vot ovat väis­ty­mäs­sä taka-alal­le. Yk­si­löl­li­set tai­pu­muk­set oh­jaa­vat tä­män päi­vän ih­mi­sen va­lin­to­ja.

Pa­lo­la roh­kai­si van­hem­pia siu­naa­maan lap­sia ja nuo­ria:

– Kuin­ka tur­val­lis­ta on aset­tua yö­puul­le, kun saa kuul­la evan­ke­liu­min siu­nauk­sen.

Alus­tus kä­sit­te­li us­kon pe­rus­tei­ta

Juha Kaa­ri­vaa­ra piti alus­tuk­sen ai­hees­ta Ope­tuk­sem­me us­kos­ta ja elä­mäs­tä. Alus­tuk­sen jäl­kei­sis­sä pu­heen­vuo­rois­sa muis­tet­tiin ja roh­kais­tiin teh­tä­vään­sä siu­nat­tu­ja pu­hu­jia. Pu­heen­vuo­rois­sa poh­dit­tiin myös esi­mer­kik­si sitä, mi­ten syn­nis­tä voi va­roit­taa, ja pu­hut­tiin ur­hei­lun, val­lan, ah­neu­den ja di­gi­si­säl­lön vaa­rois­ta.

– Ju­ma­lan sa­nas­sa on edel­leen nuh­teen ja ope­tuk­sen sa­nat, mut­ta tu­lee muis­taa kris­til­li­sen sie­lun­hoi­don hen­ki, muis­tut­ti Mau­no So­ro­nen, joka toi­mi ko­kouk­sen jäl­kim­mäi­sen osuu­den pu­heen­joh­ta­ja­na.

So­ro­sen mu­kaan alus­tuk­sen kes­kei­nen säie oli us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mi­nen, sana, eh­tool­li­nen, ru­kous ja kris­tit­ty­jen yh­teys, rip­piä unoh­ta­mat­ta.

Pu­heen­vuo­rot roh­kai­si­vat so­pi­vaan suo­ruu­teen

Timo Löp­pö­nen toi ter­vei­siä Taa­lain­maal­ta Ruot­sis­ta. Hän suri sitä, et­tä ajas­sam­me elää mo­nia us­koa tun­nus­ta­via nuo­ria, jot­ka ei­vät jak­sa ol­la kuu­li­ai­sia elä­män­van­hurs­kau­teen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa.

– Oli­si hyvä jak­saa ker­toa, mi­ten Ju­ma­la on mei­tä aut­ta­nut sii­nä, et­tä olem­me jak­sa­neet ol­la kuu­li­ai­sia Ju­ma­lan val­ta­kun­nan neu­voil­le, Löp­pö­nen roh­kai­si.

Ee­ro Kuk­ko Jäm­säs­tä ky­se­li, mitä on pie­les­sä, jos nuo­ret en­nen avi­o­liit­toa miet­ti­vät, et­tei­vät ha­lua enem­pää kuin muu­ta­man lap­sen. Ku­kon mie­les­tä pu­hu­jan tu­li­si us­kal­taa ot­taa ki­pei­tä­kin asi­oi­ta esil­le.

– Tä­män päi­vän nuo­ret tar­vit­se­vat suo­raa pu­het­ta, ja sii­hen voim­me ru­koil­la Ju­ma­lal­ta vii­saut­ta ja voi­mia.

Jy­väs­ky­lä­läi­sen Pent­ti Sau­li­on vies­ti toi­sil­le pu­hu­jil­le oli:

– Pi­tä­kää tär­ke­ä­nä pu­hu­jain­ko­kouk­set, kes­ki­näi­nen yh­teys ja aut­ta­kaa toi­nen tois­tan­ne.

– Kes­kus­te­lu kul­ki Ju­ma­lan kun­ni­ak­si, Hä­nen sa­naan­sa ko­ros­ta­en ja seu­ra­kun­taa ra­ken­ta­en, tii­vis­ti Mau­no So­ro­nen.

Lue li­sää ta­pah­tu­mas­ta seu­raa­van vii­kon Päi­vä­mies-leh­des­tä.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys