JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pu­hu­jien­ko­kous pe­ruun­tuu, mut­ta alus­tus to­teu­tuu

Uutiset
5.12.2020 10.00

Juttua muokattu:

5.12. 11:04
2020120511045720201205100000
Ajankohdan ansiosta alustusta voivat seurata lapset ja aikuiset Suomessa ja ulkomailla. – Kotisohvillakin tarjoutuu nyt mahdollisuus keskustella alustuksen aiheesta, sanoo Juha Kaarivaara.

Ajankohdan ansiosta alustusta voivat seurata lapset ja aikuiset Suomessa ja ulkomailla. – Kotisohvillakin tarjoutuu nyt mahdollisuus keskustella alustuksen aiheesta, sanoo Juha Kaarivaara.

Jasmiina Kaarivaara

Ajankohdan ansiosta alustusta voivat seurata lapset ja aikuiset Suomessa ja ulkomailla. – Kotisohvillakin tarjoutuu nyt mahdollisuus keskustella alustuksen aiheesta, sanoo Juha Kaarivaara.

Ajankohdan ansiosta alustusta voivat seurata lapset ja aikuiset Suomessa ja ulkomailla. – Kotisohvillakin tarjoutuu nyt mahdollisuus keskustella alustuksen aiheesta, sanoo Juha Kaarivaara.

Jasmiina Kaarivaara

Päi­vä­mies

Kaik­ki ha­luk­kaat voi­vat seu­ra­ta pu­hu­jien­ko­kouk­sen si­jaan lä­he­tet­tä­vää alus­tus­ta Yo­u­Tu­bes­ta.

Päi­vä­mies uu­ti­soi 11. mar­ras­kuu­ta pu­hu­jien­ko­kouk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä pe­rin­tei­sen yh­den ko­kouk­sen si­jaan ha­jau­tet­tu­na kol­mel­le rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le Ou­luun, Jy­väs­ky­lään ja Hel­sin­kiin. Tar­koi­tus oli vä­lit­tää alus­tus vi­de­oyh­tey­del­lä Ou­lus­ta muil­le paik­ka­kun­nil­le.

– Työ­va­li­o­kun­ta kävi kes­kus­te­lun ko­kous­jär­jes­te­lyis­tä ko­kouk­ses­saan 26. mar­ras­kuu­ta ja päät­ti haas­teel­li­sen pan­de­mi­a­ti­lan­teen vuok­si luo­pua suun­ni­tel­mis­ta jär­jes­tää pu­hu­jien­ko­kous fyy­si­se­nä ko­koon­tu­mi­se­na, ker­too SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra.

Pu­hu­jien­ko­kouk­sen si­jaan alus­tus lä­he­te­tään SRK:n Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la lau­an­tai­na 9. tam­mi­kuu­ta kel­lo 18 ja sitä on kaik­kien ha­luk­kai­den mah­dol­li­suus seu­ra­ta.

– Ajan­koh­dan vuok­si alus­tus­ta voi­daan seu­ra­ta myös Poh­jois-Ame­ri­kas­sa ja muu­al­la, Kaa­ri­vaa­ra vink­kaa.

Pe­ru­sa­si­at esil­lä

Ko­kouk­sen alus­tuk­sen pi­tää Ari Pel­ko­nen ai­hees­ta Mitä us­ko on?.

– Tämä us­kon pe­ru­sa­si­oi­ta hy­vin raa­ma­tul­li­ses­ti kä­sit­te­le­vä alus­tus on tur­val­li­nen ja roh­kai­se­va mei­dän kaik­kien oman us­ko­ne­lä­män kan­nal­ta. Tä­män vuok­si ti­lai­suu­teen kut­su­taan kaik­ki ha­luk­kaat ”vau­vas­ta vaa­riin”, Kaa­ri­vaa­ra ker­too.

Kaa­ri­vaa­ra toi­voo pu­hu­jien kes­kus­te­le­van alus­tuk­sen poh­jal­ta omal­la alu­eel­la ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia nou­dat­ta­en sit­ten, kun se on mah­dol­lis­ta.

– Yk­si nä­kö­kul­ma on myös alus­tuk­sen poh­jal­ta käy­tä­vät kes­kus­te­lut muis­sa­kin tu­le­vis­sa ko­ti­sii­o­nin tai laa­jem­man ko­koon­pa­non ta­paa­mi­sis­sa pan­de­mi­an hel­li­tet­tyä.

Alus­tus pos­ti­te­taan pu­hu­jil­le ti­lai­suu­den jäl­keen.

Pap­pien ko­kouk­sen jär­jes­tä­mi­nen vie­lä avoin­na

Pap­pien ko­kouk­set on suun­ni­tel­tu pi­det­tä­väk­si Ra­nu­an, Reis­jär­ven ja Jäm­sän opis­toil­la 8. tam­mi­kuu­ta. Nii­den osal­ta pan­de­mi­a­ti­lan­net­ta vie­lä seu­ra­taan, ja Päi­vä­mies uu­ti­soi jär­jes­te­lyis­tä tuon­nem­pa­na.

20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies