JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Puoluejohtajat arvojen äärellä

Uutiset
25.2.2023 8.00

Juttua muokattu:

24.2. 13:53
2023022413530420230225080000

Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Päi­vä­mies

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on kut­su­nut edus­kun­ta­puo­lu­ei­den pu­heen­joh­ta­jat kes­kus­te­le­maan ar­vois­ta.

Kes­kus­te­lua joh­dat­te­le­vat ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma ja Mart­ta­lii­ton pää­sih­tee­ri Ma­ri­an­ne Heik­ki­lä. Ti­lai­suus jär­jes­te­tään tiis­tai­na 28.2. klo 10.30–11.30 Hel­sin­gin Tuo­mi­o­kir­kon kryp­tas­sa.

Kes­kus­te­lus­sa ovat mu­ka­na ny­kyis­ten edus­kun­ta­puo­lu­ei­den edus­ta­jat: puo­lu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Sir­pa Paa­te­ro (SDP), va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Se­bas­ti­an Tynk­ky­nen (Pe­rus­suo­ma­lai­set), pu­heen­joh­ta­ja Pet­te­ri Or­po (Ko­koo­mus), pu­heen­joh­ta­ja An­ni­ka Saa­rik­ko (Kes­kus­ta), pu­heen­joh­ta­ja Ma­ria Ohi­sa­lo (Vih­re­ät), pu­heen­joh­ta­ja Li An­ders­son (Va­sem­mis­to­liit­to), va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Hen­rik Wickst­röm (RKP) ja pu­heen­joh­ta­ja Sari Es­sa­yah (Suo­men Kris­til­lis­de­mok­raa­tit).

Tur­vaa, toi­voa ja luot­ta­mus­ta ih­mis­ten ar­keen

Suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ar­vot ja va­lin­nat ovat tul­leet pe­rin­poh­jai­ses­ti haas­te­tuk­si ku­lu­van hal­li­tus­kau­den ai­ka­na. Ko­ro­na­pan­de­mia, sota Uk­rai­nas­sa, il­mas­tok­rii­si ja luon­to­ka­to sekä ta­lou­den ti­lan heik­ke­ne­mi­nen ovat tuo­neet pe­rim­mäis­ten in­hi­mil­lis­ten ja yh­teis­kun­nal­lis­ten ky­sy­mys­ten ää­rel­le. Us­ko hy­vään huo­mi­seen on ol­lut ko­e­tuk­sel­la, kun ter­vey­den, tur­val­li­suu­den ja ta­lou­den pe­rus­teet ovat uhat­tui­na.

Kir­kon hal­li­tu­soh­jel­ma­ta­voit­teis­sa tii­vis­te­tään seu­raa­van vaa­li­kau­den tär­keim­mäk­si teh­tä­väk­si ih­mis­ten luot­ta­muk­sen ja tu­le­vai­suu­sus­kon vah­vis­ta­mi­nen. Kirk­ko ha­lu­aa ol­la mu­ka­na ra­ken­ta­mas­sa so­si­aa­li­ses­ti ja eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vää yh­teis­kun­taa, jos­sa pi­däm­me huol­ta jo­kai­ses­ta apua tar­vit­se­vas­ta ja kan­nam­me vas­tuu­ta yh­tei­ses­tä luo­ma­kun­nas­ta.

Seit­se­män hal­li­tu­soh­jel­ma­ta­voi­tet­ta

Kirk­ko on jul­kais­sut seit­se­män hal­li­tu­soh­jel­ma­ta­voi­tet­ta. Ar­vo­kes­kus­te­lus­sa puo­lu­e­joh­ta­jat on kut­sut­tu poh­ti­maan näi­den ta­voit­tei­den si­säl­töä:

1. Eri­ar­voi­suu­den vä­hen­tä­mi­nen vah­vis­taa yh­teis­kun­ta­rau­haa

2. Nuor­ten hy­vin­voin­tiin pa­nos­ta­mi­nen luo tu­le­vai­suu­sus­koa

3. Ta­sa­pai­noi­nen alu­e­ke­hi­tys ra­ken­taa luot­ta­mus­ta

4. Us­kon­non­va­paus tuo tur­vaa ja toi­voa ih­mis­ten elä­mään

5. Us­kon­to­lu­ku­tai­to vah­vis­taa kes­ki­näis­tä ym­mär­rys­tä

6. Oi­keu­den­mu­kai­suu­den ja so­li­daa­ri­suu­den edis­tä­mi­nen ra­ken­taa tur­val­li­sem­paa maa­il­maa

7. Il­mas­to­kes­tä­vän elä­män­ta­van edis­tä­mi­nen on hy­vin­voin­nin pe­rus­ta

Tu­tus­tu ta­voit­tei­den si­säl­töön tar­kem­min kir­kon hal­li­tu­soh­jel­ma­ta­voit­teis­ta ker­to­val­la verk­ko­si­vul­la.

Ti­lai­suus on kat­sot­ta­vis­sa ver­kos­sa

Kir­kon Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la.

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys