JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Purkutalkoissa riittää kaikille tekemistä

Uutiset
27.6.2024 12.00

Juttua muokattu:

24.6. 10:23
2024062410232120240627120000
Juha Hintsala rohkaisee saapumaan Suviseurojen purkutalkoisiin.

Juha Hintsala rohkaisee saapumaan Suviseurojen purkutalkoisiin.

Haastateltavalta

Juha Hintsala rohkaisee saapumaan Suviseurojen purkutalkoisiin.

Juha Hintsala rohkaisee saapumaan Suviseurojen purkutalkoisiin.

Haastateltavalta

Su­vi­seu­ro­jen pää­tyt­tyä ra­ken­tei­den pur­ka­mi­nen al­kaa vä­lit­tö­mäs­ti. Pur­ku­pääl­lik­kö Juha Hint­sa­la toi­vot­taa kai­ke­ni­käi­set ter­ve­tul­leik­si tal­koi­siin.

Pur­kuun voi il­moit­tau­tua koko seu­ro­jen ajan työ­voi­ma­pis­tee­seen sekä erik­seen maa­nan­tai­na klo 12 van­hus­ten le­po­paik­kaan pe­rus­tet­ta­vaan pur­ku­tal­koi­den il­moit­tau­tu­mis­pis­tee­seen. Työ­ka­luik­si riit­tä­vät kak­si kät­tä ja esi­mer­kik­si suo­ja­lii­vit. Kai­ke­ni­käi­sil­le löy­tyy so­pi­vaa te­ke­mis­tä. Pur­ka­jil­le ja per­heen­jä­se­nil­le on jär­jes­tet­ty ruo­kai­lu tal­koi­den ajak­si.

Mil­lai­sek­si koet an­ne­tun teh­tä­vän?

– Kyl­lä jou­duin omia ky­ky­jä­ni ar­vi­oi­maan, kun tun­tui, et­tä saap­paat ovat ai­ka isot. Lu­pau­duin, kun tun­sin muut pur­ku­vas­taa­vat jo en­tuu­des­taan ja koin, et­tä ”ka­ve­ria ei jä­te­tä” -sa­non­ta toi­mii mei­dän kes­ken.

Mil­tä tun­tuu pur­kaa koil­lis­maa­lais­ten vai­val­la te­ke­mät ra­ken­teet muu­ta­mas­sa päi­väs­sä?

– Su­vi­seu­ro­jen kai­ut­ti­mien hil­je­tes­sä maa­nan­tai­na tu­lee ai­na hen­toi­nen hai­keus. Täl­lä ker­taa on mei­dän vuo­rom­me jää­dä pur­ku­tal­koi­siin. Seu­ra­kent­tä muut­tuu ta­kai­sin len­to­ken­täk­si. Vuo­sien työ­mää­rä on jär­jes­tä­jil­lä ta­ka­na, mut­ta näin on hy­väk­si näh­ty, et­tä seu­ra­pai­kat vaih­tu­vat vuo­sit­tain.

Mil­lä mie­lin ih­mi­set ovat lu­pau­tu­neet pur­ku­tal­koi­siin?

– Pur­ku­työ­hön on lu­pau­tu­nut jo sa­to­ja tal­koo­lai­sia. On ol­lut ilo näh­dä, kuin­ka teh­tä­viä on otet­tu vas­taan myön­tei­sel­lä mie­lel­lä ja tar­mok­kaas­ti. Näis­sä tal­kois­sa jo­kai­nen teh­tä­vä on yh­tä ar­vo­kas. Työ­tä voi teh­dä omien ky­ky­jen­sä mu­kaan.

Mi­ten roh­kai­si­sit, jos joku vie­lä miet­tii omaa mah­dol­li­suut­ta jää­dä pur­kuun?

– Pur­ku­tal­koi­siin kut­su­taan kaik­kia. Jos on vain mah­dol­li­suus osal­lis­tua, niin olet ter­ve­tul­lut. On to­del­la elä­myk­sel­li­nen ko­ke­mus, kun saa näh­dä, kuin­ka seu­ra­telt­ta las­keu­tuu ja pa­ke­toi­daan kul­je­tus­ta var­ten. Ra­vin­to­lan ra­ken­teet nos­te­taan re­kan kyy­tiin pie­ni­nä nip­pui­na, ja tämä kaik­ki tun­tuu ta­pah­tu­van kuin it­sek­seen. Tal­koo­ruo­ka­la on avoin­na kai­kil­le pu­run ajan, myös per­heen­jä­se­nil­le.

Mitä en­na­koit pur­ku­työn suu­rim­mak­si haas­teek­si?

– Oli­si­ko­han Pu­das­jär­ven hyt­ty­set, jois­ta mei­tä on pal­jon va­roi­tel­tu. Po­ro­ja­kin kuu­lem­ma voi nä­kyä seu­ra-alu­eel­la. Olem­me kyl­lä yrit­tä­neet val­mis­tel­la pur­ku­ta­pah­tu­maa tie­to­jem­me poh­jal­ta mah­dol­li­sim­man hy­vin, mut­ta ai­na­han yl­lä­tyk­siä tu­lee.

Voi­ko pur­kuun jää­dä esi­mer­kik­si vain maa­nan­taik­si?

– Seu­ra-alu­een pur­ku jat­kuu per­jan­tai­hin saak­ka, jol­loin alue luo­vu­te­taan puh­dis­tet­tu­na. Pää­o­sa ra­ken­teis­ta on pa­ke­toi­tu jo tiis­tai-il­taan men­nes­sä kul­je­tus­kun­toon. Kii­tos jo etu­kä­teen kai­kil­le, jot­ka pää­se­vät osal­lis­tu­maan, vaik­ka ly­hy­em­mäk­si­kin ai­kaa.

Mi­ten olet ko­ke­nut pur­ku­pääl­li­kön teh­tä­vän?

– Kyl­lä­hän täs­sä teh­tä­väs­sä on vie­räh­tä­nyt mo­nia il­to­ja ja päi­vi­ä­kin. Voin ky­syä it­sel­tä­ni, oli­sin­ko tä­män men­neen ajan voi­nut käyt­tää jo­ten­kin pa­rem­min. Kyl­lä täs­sä vaa­ka on ko­vas­ti plus­san puo­lel­la. Lis­ta on pit­kä. Tär­keim­pä­nä kui­ten­kin on, et­tä saan pal­vel­la vuo­rol­laan us­ko­nys­tä­viä täl­lä tai­vas­mat­kal­la. Ter­ve­tu­loa Su­vi­seu­ro­jen pur­ku­tal­koi­siin Pu­das­jär­vel­le!

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys