JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pyhäkoulut kokoavat lapsia

Uutiset
1.3.2024 9.00

Juttua muokattu:

28.2. 13:23
2024022813231820240301090000

Päi­vä­mies

Tyy­pil­li­ses­ti sun­nun­tai­aa­mu­päi­vi­sin pi­de­tyt py­hä­kou­lut ko­ko­a­vat lap­sia ko­tei­hin ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le. Py­hä­kou­lus­sa lau­le­taan lap­sil­le tut­tu­ja lau­lu­ja ja opet­ta­ja ker­too Raa­ma­tun ta­pah­tu­mis­ta lap­sen­ta­jui­ses­ti. Lo­puk­si ope­tel­laan muis­to­lau­se ja lap­set saa­vat muis­tok­si py­hä­kou­lu­mer­kin, jon­ka voi lii­ma­ta py­hä­kou­lu­vih­koon tai -tau­luun.

Py­hä­kou­lun tär­kein sa­no­ma oli evan­ke­liu­mi syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta: tä­nään­kin saa us­koa kaik­ki pie­net ja isom­mat syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä.

Py­hä­kou­lu ko­ko­si yh­teen kai­ke­ni­käi­set seu­ra­vie­raat

Ou­lais­ten rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä py­hä­kou­lua vie­tet­tiin seu­ro­jen yh­tey­des­sä. Py­hä­kou­lun opet­ta­ja Mar­ja-Kai­sa Kor­te­sal­mi poh­ti, et­tä lap­sil­le on var­mas­ti tär­ke­ää näh­dä myös omien van­hem­pien osal­lis­tu­van py­hä­kou­luun.

Al­ku­ru­kouk­sen jäl­keen Kor­te­sal­mi ky­se­li lap­sil­ta, mikä usein saa juh­lan tun­tu­maan en­tis­tä­kin juh­la­vam­mal­ta. Lap­set ar­ve­li­vat juh­la­tun­nel­man syn­ty­vän ka­kuis­ta, kar­keis­ta, man­si­kois­ta tai vii­ni­mar­jois­ta. Pie­nen joh­dat­te­lun jäl­keen lap­set oi­val­si­vat kynt­ti­län sy­tyt­tä­mi­sen ole­van yk­si juh­lien mer­keis­tä.

Py­hä­kou­lus­ta an­net­tiin lap­sil­le ja ai­kui­sil­le muis­to­lau­seek­si: ”Jee­sus tuli et­si­mään ka­don­nei­ta”. Py­hä­kou­lun lo­puk­si lau­let­tiin Sii­o­nin lau­lu 296, jon­ka jäl­keen ti­lai­suus jat­kui seu­ra­pu­heel­la.

Py­hä­kou­lu­lai­set ke­rä­si­vät man­naa

Pyl­kön­mä­en py­hä­kou­lu­lai­set aloit­ti­vat py­hä­kou­lun ru­kouk­sel­la kiit­tä­en Tai­vaan Isää kau­niis­ta ja lu­mi­ses­ta tal­ves­ta. Py­hä­kou­lun opet­ta­ja On­ni Moi­sio oli le­vit­tä­nyt lat­ti­al­le sa­no­ma­leh­den pa­la­sia ku­vas­ta­maan man­naa. Yh­des­sä py­hä­kou­lu­lai­set ke­rä­si­vät omer-mi­tal­li­sen (noin 3–4 lit­raa) man­naa lei­von­ta­kul­hoon. Tämä vas­ta­si yh­den hen­ki­lön yh­den päi­vän ruo­ka-an­nos­ta.

– Man­na mais­tui her­kul­li­sel­le kuin hu­na­ja­lei­pä, ei­kä sitä voi­nut ke­rä­tä va­ras­toon, vaan piti luot­taa Ju­ma­lan lu­pauk­seen ja huo­len­pi­toon, et­tä seu­raa­va­na­kin päi­vän on ra­vin­toa saa­ta­vak­si, Moi­sio ker­toi.

Py­hä­kou­lu on yh­tei­nen jut­tu

Myös Mi­nun ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tyk­se­ni-pals­tal­la si­vu­taan py­hä­kou­lua. Haa­pa­jär­vi­nen Ant­ti Ka­tai­nen ker­too ju­tus­sa, et­tä hei­dän alu­eel­laan py­hä­kou­lu­ja pi­de­tään ko­deis­sa.

– Nuo­rim­mai­sem­me An­ton on py­hä­kou­lus­sa vii­meis­tä vuot­ta. Se on mei­dän yh­tei­nen sun­nun­tain jut­tu. Mo­lem­mat läh­dem­me sin­ne mie­lel­lään, kos­ka se on myös isä­nä mu­ka­va het­ki ko­koon­tua tois­ten isien kans­sa. Toki ny­ky­ään siel­lä käy myös äi­te­jä, hy­myi­lee Ka­tai­nen.

Ou­lais­ten ja Pyl­kön­mä­en py­hä­kou­lus­ta ker­to­vat ju­tut, sekä Ant­ti Ka­tai­sen haas­tat­te­lun voi lu­kea ko­ko­nai­suu­des­saan Päi­vä­mie­hen nu­me­ros­ta 9/2024.

18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys