JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pyr­ki­mys ym­mär­tää tois­ta aut­taa tu­le­maan toi­meen

Uutiset
13.2.2020 6.45

Juttua muokattu:

14.2. 13:39
2020021413393720200213064500

Kat­ri Iso­pah­ka­la

Ra­nua

”Tääl­lä on help­po men­nä pyy­tä­mään an­teek­si, jos on lou­kan­nut jo­tain”, ker­toi Ra­nu­an opis­ton opis­ke­li­ja Ant­ti Mu­ta­nen tal­vi­päi­vien pa­nee­li­kes­kus­te­lus­sa.

Ra­nu­an tal­vi­päi­viä vie­tet­tiin kris­til­li­sel­lä kan­sa­no­pis­tol­la 8.–9. hel­mi­kuu­ta. Mo­lem­pi­na seu­ra­päi­vi­nä hil­jen­nyt­tiin seu­ra­pu­hei­den li­säk­si alus­tus­ten ää­rel­le. Lau­an­tain ai­hee­na oli­vat ko­los­sa­lais­kir­jeen (3:13) sa­nat ”Pi­tä­kää huol­ta, et­tä tu­let­te toi­meen kes­ke­nän­ne”, ja sun­nun­tai­na sy­ven­nyt­tiin ai­hee­seen Evan­ke­liu­mi.

Sun­nun­tai­na seu­rat aloi­tet­tiin ju­ma­lan­pal­ve­luk­sel­la Ra­nu­an kir­kos­sa. Oh­jel­mas­sa oli myös las­ten py­hä­kou­lu, ja seu­rat päät­tyi­vät viik­ko­mes­suun opis­ton juh­la­sa­lis­sa. Tal­vi­päi­vil­lä pal­ve­li­vat Pert­ti Er­vas­ti, Har­ri Iso­pah­ka­la, Pent­ti Kal­li­o­ran­ta, Es­ko Löp­pö­nen, Juha Myl­ly­ne­va ja Ee­ro Ös­ter­berg.

Ol­kaa täy­del­li­siä

Har­ri Iso­pah­ka­la joh­dat­te­li lau­an­tai-il­lan seu­ra­vie­rai­ta poh­ti­maan ih­mis­ten kes­ki­näis­tä toi­meen tu­le­mis­ta esit­tä­mäl­lä to­sie­lä­mäs­tä tu­tun ti­lan­teen. Mi­nus­ta on läh­te­nyt le­vi­ä­mään so­mes­sa sel­lai­sia asi­oi­ta, jois­ta olen luot­ta­muk­sel­la pu­hu­nut ys­tä­väl­le­ni. Mi­ten toi­min? Kos­tan­ko? Olen­ko hil­jaa, mut­ta kan­nan ys­tä­väl­le­ni kau­naa lo­pun elä­mää­ni? Vai otan­ko ys­tä­vää­ni yh­teyt­tä ja ky­syn hä­nel­tä, mitä on ta­pah­tu­nut?

Paa­va­li ke­hot­ti ko­los­sa­lai­sia tu­le­maan kes­ke­nään toi­meen. Jee­sus li­sä­si vai­keu­sas­tet­ta sa­no­mal­la: ”Ol­kaa siis täy­del­li­siä, niin kuin tei­dän tai­vaal­li­nen Isän­ne on täy­del­li­nen” (Matt. 5:48).

– Ei­kö tämä ole ko­vaa pu­het­ta meil­le syn­nin tur­me­le­mil­le ih­mi­sil­le? Iso­pah­ka­la ky­syi.

Iso­pah­ka­la muis­tut­ti, et­tä Paa­va­li ke­hot­taa­kin kiin­nit­tä­mään asi­aan huo­mi­o­ta, pyr­ki­mään sii­hen, et­tä ih­mi­set tu­li­si­vat toi­meen kes­ke­nään. Li­säk­si Raa­mat­tu ke­hot­taa Ju­ma­lan lap­sia ole­maan yk­si­mie­li­siä, lem­pei­tä ja ar­mah­ta­vai­sia sekä so­pi­maan ja an­ta­maan an­teek­si, vaik­ka toi­sen käy­tök­ses­sä oli­si moit­ti­mi­sen ai­het­ta­kin.

Ar­mol­li­suus aut­taa

Opis­ton vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat poh­ti­vat alus­tus­ta seu­ran­nees­sa pa­nee­li­kes­kus­te­lus­sa kes­ki­näi­sen toi­meen tu­le­mi­sen ky­sy­myk­siä. Kes­kus­te­luun osal­lis­tui­vat Emi­lia Hut­tu, Stina Il­li­kai­nen, Ii­da Kas­ki, Mi­ka­el Lohi ja Ant­ti Mu­ta­nen.

Halu ym­mär­tää tois­ta ja aset­tua hä­nen ase­maan­sa voi eh­käis­tä ris­ti­rii­ta­ti­lan­teen syn­ty­mi­sen.

– Ar­mol­li­suus ja ym­mär­rys toi­sia ih­mi­siä koh­taan aut­ta­vat. Ei voi tie­tää, mitä toi­nen on ko­ke­nut elä­mäs­sään. Jos joku on vaik­ka eri miel­tä jos­tain asi­as­ta, hä­nel­lä on sii­hen var­maan joku syy, Ii­da Kas­ki poh­ti.

Emi­lia Hu­tun mie­les­tä toi­sen ase­maan aset­tu­mi­nen voi ava­ta sil­miä toi­sen ih­mi­sen ti­lan­teel­le tai mie­li­pi­teil­le.

– Se aut­taa, jos yri­tät ym­mär­tää mui­ta en­nen kuin yri­tät saa­da muut ym­mär­tä­mään si­nua, Mi­ka­el Lohi jat­koi.

So­vi­taan rii­dat

Hy­vis­tä ai­ko­muk­sis­ta huo­li­mat­ta jou­dum­me vä­lil­lä ris­ti­rii­toi­hin tois­tem­me kans­sa.

– Va­hin­gos­sa­kin voi lou­ka­ta, kun ei tun­ne kaik­kia niin hy­vin. Mut­ta se aut­taa, jos osaa pu­hua ja so­pia ne, Emi­lia Hut­tu to­te­si.

On tär­ke­ää osa­ta kat­soa omaa osuut­taan rii­das­sa.

– Se kan­nat­taa muis­taa, et­tä mi­nä­kin voin ol­la vää­räs­sä, Ant­ti Mu­ta­nen muis­tut­ti.

Opis­ke­li­joi­den pu­heen­vuo­rois­sa ko­ros­tui se, et­tei kes­ki­näi­seen toi­meen tu­le­mi­seen tar­vi­ta läh­tö­koh­tai­ses­ti sa­man­kal­tai­sia luon­tei­ta vaan sitä, et­tä jo­kai­nen saa ol­la oma it­sen­sä ja an­taa tois­ten­kin ol­la sel­lai­sia kuin he ovat.

– Muil­la­kin on hel­pom­pi ol­la oma it­sen­sä, kun olet it­se. An­ne­taan jo­kai­sen lois­taa omil­la vah­vuuk­sil­laan, päät­te­li Stina Il­li­kai­nen.

Mi­ten tul­la toi­meen?

- Kes­kus­tel­laan asi­ois­ta, ei ih­mi­sis­tä.

- Pu­hu­taan ys­tä­väl­li­ses­ti, vaik­ka ol­tai­siin eri miel­tä.

- Tul­laan tois­ta puo­li­tie­hen vas­taan.

- Koh­del­laan toi­si­am­me kun­ni­oit­ta­vas­ti.

- Osoi­te­taan ar­vos­tus­ta myös te­oil­lam­me.

- Luo­te­taan Ju­ma­lan sa­nan esi­merk­kei­hin ja neu­voi­hin.

- ”Kaik­ki min­kä tah­dot­te ih­mis­ten te­ke­vän teil­le, teh­kää te heil­le” (Matt. 7:12).

Juha Myl­ly­ne­van alus­tuk­sen "Evan­ke­liu­mi" voit lu­kea 19.2.2020 il­mes­ty­väs­tä di­gi­leh­des­tä.

6.4.2020

Hän alen­si it­sen­sä ja oli kuu­li­ai­nen kuo­le­maan as­ti, ris­tin­kuo­le­maan as­ti. Fil. 2:8

Viikon kysymys