JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ra­nu­an opis­to­seu­rois­sa pu­hut­tiin Ju­ma­lan val­mis­ta­mas­ta pe­las­tus­ties­tä

Uutiset
29.7.2019 13.42

Vii­me vii­kon­lop­pu­na, 26.–28. hei­nä­kuu­ta, pi­de­tyis­sä seu­rois­sa oli lau­an­tai-il­ta­na noin 17 500 seu­ra­vie­ras­ta.

Ra­nu­an opis­to­seu­ro­jen tun­nus, Ju­ma­lan sana on valo mat­kal­la­ni, kut­suu Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ja ke­hot­taa kuu­li­ai­suu­teen Ju­ma­lan sa­nal­le.

Tun­nus poh­jau­tuu psal­miin 119, jos­sa pai­no­te­taan Ju­ma­lan sa­nan ar­voa ja sen tuo­maa siu­naus­ta elä­mään. Ju­ma­lan sana va­lai­see tai­vaan tien eli sana neu­voo us­ko­val­le, mikä on Ju­ma­lan tah­don mu­kais­ta ja oi­kein.

Laki he­rät­tä­jä­nä

Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Paa­na­nen pu­hui avaus­pu­hees­saan Ju­ma­lan sa­nas­ta. Paa­na­nen to­te­si, et­tä seu­ra­pu­heet pe­rus­tu­vat Raa­ma­tun teks­tei­hin, jot­ka Ju­ma­la avaa sil­lä ta­val­la, mikä on kuu­li­joil­le kul­loi­sel­la­kin het­kel­lä tar­peel­lis­ta.

Pu­hu­ja ker­toi, et­tä Ju­ma­lan sa­naa ver­ra­taan kak­si­te­räi­seen miek­kaan (Hebr. 4:12). Toi­nen terä on laki ja toi­nen on evan­ke­liu­mi. Kun veit­ses­sä on kak­si te­rää, sen lä­päi­sy­ky­ky on suu­rem­pi kuin ta­val­li­ses­sa veit­ses­sä.

Lain teh­tä­vä on he­rät­tää ja tuo­da Kris­tuk­sen luo, mut­ta Kris­tus on lain lop­pu. Laki ei vie Ju­ma­lan val­ta­kun­taan, vaan evan­ke­liu­mi.

Tär­keä ja hyö­dyl­li­nen opis­to­vuo­si

Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton reh­to­ri Har­ri Iso­pah­ka­la ker­toi pu­heen­vuo­ros­saan, et­tä opis­ton käy­neet ovat ol­leet erit­täin tyy­ty­väi­siä opis­to­vuo­teen­sa.

– Vii­me vuo­den opis­ke­li­jois­ta noin 98 pro­sent­tia koki opis­ke­lu­vuo­ten­sa tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta hyö­dyl­li­sek­si.

Ensi vuoden opistolaiset Touko Lohi ja Anni Pulkkanen totesivat, että vaikka opistovuosi vähän jännittää, opistossa on hyvä testata, millaista on asua pois kotoa.

Ensi vuoden opistolaiset Touko Lohi ja Anni Pulkkanen totesivat, että vaikka opistovuosi vähän jännittää, opistossa on hyvä testata, millaista on asua pois kotoa.

Iso­pah­ka­lan mu­kaan opis­ke­li­jat ko­ki­vat erit­täin tär­ke­äk­si myös opis­ton ydin­teh­tä­vän us­kos­ta ja elä­mäs­tä opet­ta­mi­sen eli opis­ton eri­tyi­sen teh­tä­vän kris­til­li­sen kas­va­tuk­sen an­ta­ja­na.

Iso­pah­ka­la nos­ti pu­hees­saan esil­le ne ha­ki­jat, jot­ka ei­vät tul­leet va­li­tuk­si opis­toon tänä vuon­na.

– Vaik­ka ha­ki­ja jou­tui pet­ty­mään, kun omat suun­ni­tel­mat ei­vät to­teu­tu­neet, voi luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­la oh­jaa jo­kai­sen elä­mää.

Sa­mas­sa seu­ra­tu­vas­sa mui­den kans­sa

Mai­ja-Lii­sa ja Pek­ka Leh­to Pu­das­jär­vel­tä sekä Ai­la ja Hei­mo Kuha Ou­lus­ta is­tui­vat sun­nun­tai­aa­mun ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen ai­kaan uu­del­la, van­huk­sil­le ja lii­kun­ta­es­tei­sil­le va­ra­tul­la alu­eel­la seu­ra­tel­tas­sa. Mo­lem­mil­le pa­ris­kun­nil­le ju­ma­lan­pal­ve­lus on ko­ho­koh­ta ja suur­ten seu­ro­jen kes­keis­tä oh­jel­maa, jota tul­laan kuu­le­maan seu­ra­telt­taan.

Ranuan opistoseuroissa oli vanhuksille ja liikuntaesteisille varattu ensimmäistä kertaa oma alue isonteltan etuosaan.

Ranuan opistoseuroissa oli vanhuksille ja liikuntaesteisille varattu ensimmäistä kertaa oma alue isonteltan etuosaan.

Opis­to­seu­ro­jen sun­nun­tai­aa­mun ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa li­tur­gi­na oli Mat­ti Kin­nu­nen ja saar­nan piti Ola­vi Iso­kos­ki. Sun­nun­tain teks­tit liit­tyi­vät rak­kau­den la­kiin: evan­ke­liu­mi­teks­ti­nä ja saar­nan ai­hee­na oli osa Jee­suk­sen vuo­ri­saar­nas­ta (Matt. 5:20–30).

– Saar­nan al­ku­puo­lel­ta jäi mie­leen puhe on­nes­ta ja on­nel­li­suu­des­ta, joi­ta jo­kai­nen ih­mi­nen kai­paa ajal­li­seen elä­mään. Pu­hu­ja toi esil­le Ju­ma­lan sa­nan nä­kö­a­lan ja to­tuu­den, et­tä to­del­li­nen on­ni on sii­nä, et­tä ih­mi­sel­lä on elä­män pe­rus­tus kun­nos­sa ja hä­nel­lä on elä­vä yh­teys Ju­ma­laan, ker­toi Pek­ka Leh­to

– Jäin miet­ti­mään, on­ko hel­pom­paa pyy­tää an­teek­si vai an­taa an­teek­si ja unoh­taa. On tär­keä unoh­taa an­teek­si an­ne­tut syn­nit, kun Ju­ma­la­kin ne unoh­taa, ku­va­si aja­tuk­si­aan Mai­ja-Lii­sa Leh­to.

– Kiin­ni­tin huo­mi­o­ta sii­hen, et­tä Ju­ma­lan rak­kau­den laki oh­jaa ih­mis­tä Ju­ma­lan tah­don mu­kai­seen elä­mään. Se on­kin tär­ke­ää täs­sä ajas­sa, kun on pal­jon mo­nen nä­köis­tä sie­lun­vi­hol­li­sen tar­jo­a­maa vie­koi­tus­ta, sa­noi Ai­la Kuha.

– Evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä Jee­sus sy­ven­si käs­ky­jen mer­ki­tys­tä niin, et­tä vi­has­tu­mi­nen on jo tap­pa­mis­ta. Pu­hu­ja sit­ten ki­teyt­ti kris­ti­tyn elä­mä­noh­jeek­si sa­nat, et­tä eläi­sit­te niin kuin us­kot­te, ker­toi Hei­mo Kuha.

Teks­ti: Si­nik­ka Vuo­no­ka­ri-Kä­mä­räi­nen ja Vesa Jur­mu

Ku­vat: Ra­nu­an opis­to­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

Lue li­sää 31.7.2019 il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

22.2.2020

Ku­kin kat­so­koon, mi­ten ra­ken­taa. Pe­rus­tus on jo las­ket­tu, ja se on Jee­sus Kris­tus. Muu­ta pe­rus­tus­ta ei ku­kaan voi las­kea. 1 Kor. 3:10-11

Viikon kysymys