JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rau­hoi­tu­taan kir­jo­jen pa­ris­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
10.2.2018 6.40

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109284120180210064000

Lu­ke­mi­nen on har­ras­tus, jol­la on pal­jon ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia edis­tä­viä vai­ku­tuk­sia: se tar­jo­aa vas­ta­pai­noa kii­rei­seen elä­mään, ren­tout­taa, pa­ran­taa kes­kit­ty­mis­ky­kyä ja ke­hit­tää vies­tin­tä- ja em­pa­ti­a­ky­kyä. Suo­men Kir­ja­sää­tiö haas­taa suo­ma­lai­set huo­men­na kir­jo­jen ää­rel­le, viet­tä­mään Lu­ku­rau­han päi­vää.

Huo­mi­sen tee­ma­päi­vän tar­koi­tuk­se­na on hok­saut­taa kir­jo­jen lu­ke­mi­sen hy­vis­tä vai­ku­tuk­sis­ta ja rau­hoit­taa päi­vä kir­jo­jen lu­ke­mi­sel­le. Lu­kea voi yk­sin tai yh­des­sä, ko­to­na tai ky­läs­sä.

Vii­me ai­koi­na me­di­as­sa on kan­net­tu huol­ta lu­ke­mi­sen vä­he­ne­mi­ses­tä. Myös pai­na­via ar­gu­ment­te­ja lu­ke­mi­sen hy­vis­tä vai­ku­tuk­sis­ta on me­di­as­sa kuul­tu. Neu­ro­lo­gi ja ai­vo­tut­ki­ja Mark­ku T. Hyyp­pä on jopa to­den­nut, et­tä "lu­ke­mi­nen pi­den­tää elä­mää enem­män kuin lii­kun­ta tai ter­veel­li­nen ruo­ka­va­lio”.

Lu­ku­tai­to an­taa poh­jan pär­jä­tä in­for­maa­ti­oyh­teis­kun­nas­sa ja ny­kyi­ses­sä työ­e­lä­mäs­sä, ja se on yk­si de­mok­ra­ti­an to­teu­tu­mi­sen edis­tä­jä. Avai­na­se­mas­sa on kyky omak­sua tie­toa ja tar­kas­tel­la teks­tiä eri nä­kö­kul­mis­ta. Ku­ten mui­ta­kin ky­ky­jä, lu­ku­tai­toa voi ke­hit­tää ja yl­lä­pi­tää koko elä­män­sä ajan.

Lu­ku­rau­han päi­vän tun­nis­te so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa on #lu­ku­rau­ha. Kir­ja­sää­ti­ön Fa­ce­book-si­vuil­la voi myös liit­tyä Lu­ku­rau­han päi­vän ta­pah­tu­maan.

Lu­ku­kes­kuk­sen verk­ko­si­vuil­ta löy­tyy li­sää tie­toa lu­ke­mi­sen vai­ku­tuk­sis­ta.

Ku­vi­tus­ku­va: Päi­vi Pel­to­nie­mi

31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys