JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Reisjärven opistoseura-alue laajenee

Uutiset
29.2.2024 6.00

Juttua muokattu:

28.2. 11:10
2024022811100520240229060000

Reis­jär­ven kris­til­li­nen opis­to

Reis­jär­vi

Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­jen uu­si ma­joi­tu­sa­lue tu­lee si­jait­se­maan opis­ton vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä. In­ves­toin­tiin tar­vi­taan taus­ta­yh­tei­sön ta­lou­del­lis­ta tu­kea.

Reis­jär­ven kris­til­li­sel­lä opis­tol­la val­lit­si in­nos­tu­nut ja toi­vei­kas il­ma­pii­ri, kun tu­ki­a­lu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat ko­koon­tui­vat hel­mi­kuun alus­sa, ku­vai­lee opis­ton reh­to­ri Valt­te­ri Lai­ti­la.

Ko­kouk­ses­sa kes­kus­tel­tiin opis­ton in­ves­toin­ti­tar­peis­ta ja nii­hin liit­ty­väs­tä va­rain­han­kin­nas­ta. Kes­kus­te­lu­jen pää­si­säl­lök­si nou­si opis­to­seu­ra-alu­een ke­hit­tä­mi­nen.

Ti­laa ma­joi­tuk­sel­le ja py­sä­köin­nil­le

Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­jen kä­vi­jä­mää­rä on kas­va­nut vii­me vuo­si­na niin pal­jon, et­tä väki ei ole mah­tu­nut enää var­si­nai­sel­le seu­ra-alu­eel­le. On­gel­maan on löy­ty­nyt rat­kai­su. Opis­to sai vii­me vuon­na os­taa kaik­ki­aan nel­jä maa-alu­et­ta, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat seu­ra-alu­een huo­mat­ta­van laa­jen­ta­mi­sen.

Os­tet­tu­jen alu­ei­den muut­ta­mi­nen seu­ra­käyt­töön vaa­tii kui­ten­kin mit­ta­via maan­ra­ken­nus­töi­tä.

– Uu­del­le ma­joi­tu­sa­lu­eel­le mah­tuu noin 800 ma­joi­tu­syk­sik­köä, mikä on noin puo­let seu­ra­vie­rais­ta. Alu­ees­ta saa­daan ta­sai­nen, yh­te­näi­nen ja toi­mi­va sääl­lä kuin sääl­lä. Li­säk­si saam­me huo­mat­ta­vas­ti li­sää py­sä­köin­ti­a­lu­et­ta päi­vä­kä­vi­jöil­le seu­ra-alu­een laa­jen­tu­es­sa, tii­vis­tää Valt­te­ri Lai­ti­la uu­den alu­een hyö­ty­jä.

Suun­ni­tel­mat seu­ra-alu­een laa­jen­ta­mi­ses­ta sai­vat erit­täin in­nok­kaan vas­taa­no­ton. Vilk­kaas­ta kes­kus­te­lus­ta jäi­vät kai­ku­maan kom­men­tit: ”Kaa­su poh­jaan” ja ”Tämä kan­nat­taa teh­dä heti”.

Yh­tei­nen va­rain­ke­ruu

Ko­koon­tu­mi­ses­sa kes­kus­tel­tiin myös hank­keen ra­hoit­ta­mi­ses­ta. Opis­ton edus­ta­jat to­te­si­vat, et­tä opis­to on vii­me vuo­si­na in­ves­toi­nut mer­kit­tä­väs­ti ra­ken­ta­mal­la muun mu­as­sa kak­si asun­to­laa ja läm­pö­kes­kuk­sen.

– On huo­mat­ta­va, et­tä val­tio ei ra­hoi­ta näi­tä in­ves­toin­te­ja. Opis­ton ar­jen ta­lous on ta­sa­pai­nos­sa, mut­ta nämä in­ves­toin­nit voi­daan to­teut­taa vain us­ko­vais­ten tu­el­la, Lai­ti­la ku­vai­li ta­lou­del­li­sia läh­tö­koh­tia.

Ko­kous­vä­ki suh­tau­tui yh­tei­seen va­rain­ke­ruu­seen myön­tei­ses­ti.

– Opis­to­seu­rat on yh­tei­nen asi­am­me. Nii­den ke­hit­tä­mi­seen löy­tyy ha­lua ja va­ro­ja, kan­nus­ti eräs ko­kou­se­dus­ta­ja.

Voit osal­lis­tua seu­ra-alu­een ra­ken­ta­mi­seen ra­ha­lah­joi­tuk­sel­la.

Mo­bi­le­Pay: 95894

Ti­li­nu­me­ro: FI18 4753 0010 0383 14

Ra­han­ke­räys­lu­pa: RA/2021/961

18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys