JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ret­kei­lyyn opas­ta­va kurs­si­sar­ja Ra­nu­an opis­tol­la al­kaa

Uutiset
12.4.2021 14.55

Juttua muokattu:

13.4. 11:06
2021041311061320210412145500

Au­ne­ma­ria Yli­ta­lo

Päi­vä­mies

Ra­nu­an kris­til­li­sel­lä kan­sa­no­pis­tol­la al­kaa tou­ko­kuus­sa kurs­si­sar­ja, joka kan­nus­taa ret­kei­lyyn ja opet­taa luon­to­tai­to­ja. Pa­ri­vuo­ti­seen sar­jaan kuu­luu lähi- ja etä­jak­so­ja sekä lo­puk­si va­el­lus.

Kurs­si­sar­ja käyn­nis­tyy kak­si­tun­ti­sel­la etä­jak­sol­la 7. tou­ko­kuu­ta. Jo­kai­sel­le kurs­sil­le voi il­moit­tau­tua erik­seen ja va­li­ta näin ne jak­sot, joi­hin ha­lu­aa osal­lis­tua. Ker­ral­la koko sar­jaan il­moit­tau­tu­neil­le opis­to lä­het­tää esi­mer­kik­si li­ve­lä­he­tyk­ses­tä tal­len­teen, jos kurs­si­lai­nen ei pää­se­kään seu­raa­maan ope­tus­ta re­aa­li­a­jas­sa.

Op­pai­na no­vii­sit ja kum­mit

Kurs­sin taus­tal­la kul­kee ta­ri­na ku­vit­teel­li­sis­ta kurs­si­lai­sis­ta, jot­ka kai­paa­vat elä­mään­sä uut­ta har­ras­tus­ta. Hei­hin aloit­te­le­va ret­kei­li­jä­kin voi sa­mais­tua. Nuo ku­vit­teel­li­set hen­ki­löt ke­rää­vät luon­to­ko­ke­muk­sia, joi­ta kurs­si­lai­set pää­se­vät nä­ke­mään vi­de­oil­ta.

– Kurs­si­lai­set seu­raa­vat näi­den no­vii­sien op­pi­mis­ta, pyr­ki­vät vas­taa­maan an­net­tui­hin teh­tä­viin, op­pi­maan sa­mat asi­at ja ko­ke­maan sa­mat elä­myk­set kuin nämä no­vii­sit, se­lit­tää kurs­sin ide­a­sep­pä ja ve­tä­jä Mau­no Ku­run­lah­ti.

Tu­kea on lu­vas­sa myös oi­keil­ta ih­mi­sil­tä, sil­lä mu­kaan on lu­pau­tu­nut mon­ta ret­ki­kum­mia. He ovat ko­ke­nei­ta ret­kei­li­jöi­tä, jot­ka ja­ka­vat omaa eri­tyi­so­saa­mis­taan kurs­si­lai­sil­le.

Kurs­sien kaut­ta va­el­luk­sel­le

Etä­kurs­seil­la pai­not­tuu te­o­ria ja tois­ten te­ke­mi­ses­tä op­pi­mi­nen. Tar­jol­la on myös alus­tuk­sia luon­toon liit­ty­en. Li­säk­si kurs­si­lai­set saa­vat käy­tän­nöl­li­siä har­joi­tuk­sia, jot­ka tu­lee teh­dä en­nen seu­raa­vaa jak­soa.

– Etä­kurs­sil­le osal­lis­tu­vat saa­vat seu­raa­van tai sa­man etä­kurs­sin ai­ka­na soit­taa tai ot­taa cha­til­la yh­teyt­tä, jos jo­kin asia ei on­nis­tu tai on muu­ta ky­syt­tä­vää, Ku­run­lah­ti lu­paa. – Lä­hi­kurs­sit ovat sit­ten ta­pah­tu­mia, jois­sa opit­tu­ja asi­oi­ta tes­ta­taan.

Kurs­sien lop­pu­hui­pen­nuk­se­na on va­el­lus. Koh­de on vie­lä päät­tä­mät­tä, ja kurs­si­lai­set voi­vat­kin esit­tää toi­vei­ta koh­tees­ta. Tar­vit­ta­es­sa va­el­luk­sia jär­jes­te­tään usei­ta.

– Va­el­luk­sel­le on mah­dol­lis­ta läh­teä mu­kaan, kun ky­ke­nee osoit­ta­maan, et­tä tar­vit­ta­vat pe­rus­tie­dot ja -tai­dot ovat ole­mas­sa, opis­ton kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja Sirk­ka Il­li­kai­nen ker­too.

Lue kes­ki­viik­ko­na il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä, ket­kä kuu­lu­vat kurs­sien koh­de­ryh­mään ja mikä on kurs­sien tär­kein ta­voi­te. Li­sä­tie­to­ja ja il­moit­tau­tu­mi­nen osoit­tees­sa ly­hyt­kurs­sil­le.fi.

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies