JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sananpalvelijan työ on perheen yhteinen

Uutiset
3.11.2022 7.00

Juttua muokattu:

2.11. 08:43
2022110208431220221103070000
Juhani Romppainen siunattiin puhujaksi Kempeleen rauhanyhdistyksellä mikkelinpäivänä.

Juhani Romppainen siunattiin puhujaksi Kempeleen rauhanyhdistyksellä mikkelinpäivänä.

Marjo Mikkola

Juhani Romppainen siunattiin puhujaksi Kempeleen rauhanyhdistyksellä mikkelinpäivänä.

Juhani Romppainen siunattiin puhujaksi Kempeleen rauhanyhdistyksellä mikkelinpäivänä.

Marjo Mikkola

Mar­jo Mik­ko­la

Kem­pe­le

Kem­pe­leen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä vie­tet­tiin seu­ra­kun­tail­taa lo­ka­kuus­sa mik­ke­lin­päi­vä­nä. Ti­lai­suu­den aluk­si Ju­ha­ni Romp­pai­nen ase­tet­tiin pu­hu­jan teh­tä­vään.

Pai­kal­la ol­leet kem­pe­le­läi­set pu­hu­jat ko­koon­tui­vat saat­ta­maan uut­ta pu­hu­jaa teh­tä­vään­sä. Edel­li­set kem­pe­le­läi­set pu­hu­jat va­lit­tiin teh­tä­viin­sä vii­si vuot­ta sit­ten. Kos­ka rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä on vuo­den ai­ka­na par­haim­mil­laan jopa kol­me­sa­taa eri­lais­ta ta­pah­tu­maa, myös uu­sil­le sa­nan­pal­ve­li­joil­le on tar­vet­ta.

Vii­me ke­sä­kuus­sa pu­hu­jat ko­koon­tui­vat yh­des­sä jut­te­le­maan Romp­pai­sen kut­su­mi­ses­ta pu­hu­jak­si. Il­lan ai­ka­na he ky­syi­vät Ju­ma­lan tah­toa ja pyy­si­vät joh­da­tus­ta. Kes­kus­te­lun lo­puk­si Romp­pai­nen to­det­tiin teh­tä­vään so­pi­vak­si.

Lii­ke­a­lal­ta te­o­lo­gi­an opin­toi­hin

Pu­hees­saan Ee­ro Nuo­li­o­ja ker­toi tun­te­neen­sa Romp­pai­sen pi­dem­mäl­tä ajal­ta.

– Olen saa­nut seu­ra­ta vie­rel­tä, mi­ten Ju­ha­nin työ lii­ke­a­lal­la vaih­tui te­o­lo­gi­an opin­toi­hin.

Nuo­li­o­ja ku­vai­li ha­vain­neen­sa herk­kyy­den li­sään­ty­neen Romp­pai­sen ole­muk­ses­sa.

– Tämä piir­re on ar­vo­kas omi­nai­suus sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­väs­sä.

Lä­hel­tä seu­ran­nee­na hän ker­toi myös huo­man­neen­sa, mi­ten us­kon asi­at ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työ ovat uu­del­le pu­hu­jal­le tär­kei­tä.

– Tämä muu­tos on ol­lut mo­ni­nai­nen, ja se on vai­kut­ta­nut myös puo­li­son, Riik­ka­kai­san elä­mään. Sa­nan­pal­ve­li­jan työ on ko­din nä­kö­kul­mas­ta yh­tei­nen, sil­lä teh­tä­vä hei­jas­tuu myös ko­din ar­keen, to­te­si Nuo­li­o­ja.

Ju­ma­la on sa­don Her­ra

Nuo­li­o­ja pu­hui us­kos­ta ja kuu­li­ai­suu­des­ta. Täs­sä ajas­sa ajan­koh­tai­nen asia on juu­ri kuu­li­ai­suus Ju­ma­lan sa­naa koh­taan, ja eten­kin sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­väs­sä se ko­ros­tuu. Hän pu­hui myös sa­don­kor­juus­ta. Sii­tä kuin­ka suu­ri siu­naus on, kun Ju­ma­la siu­naa sa­toa, jot­ta meil­le riit­tää ra­vin­toa.

– Tämä ai­he on ai­van eri­tyi­sen kos­ket­ta­va ja kau­nis het­kel­lä, jol­loin Ju­ma­lan sa­nan työ­hön kut­su­taan uut­ta pu­hu­jaa, hän to­te­si.

Pu­hu­ja ke­hot­ti Romp­pais­ta hoi­ta­maan teh­tä­vään­sä us­kol­li­ses­ti, hy­väl­lä mie­lel­lä ja oma­na it­se­nään.

– Sato kuu­luu Her­ral­le ja me olem­me hä­nen työn­te­ki­jöi­tään. Hen­gel­li­ses­sä mie­les­sä olem­me ai­van kuin apu­lai­sia, sil­lä sa­don Her­ra on tai­vaan Ju­ma­la. Mei­dän tu­lee an­taa kun­nia hä­nel­le, jol­le sato kuu­luu. Me kii­täm­me ai­na Ju­ma­laa sii­tä, kun sato kyp­syy, to­te­si Nuo­li­o­ja ja pyy­si sa­no­jen­sa myö­tä myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vä­keä muis­ta­maan Romp­pai­sen per­het­tä ru­kouk­sin.

Raa­mat­tu on tär­kein työ­vä­li­ne

Lo­puk­si pu­hu­jat ko­koon­tui­vat yh­teen saat­ta­maan uut­ta pu­hu­jaa teh­tä­vään­sä. He lu­ki­vat Raa­ma­tus­ta teks­te­jä ja siu­na­si­vat hän­tä al­ka­vaan teh­tä­vään. Hä­nel­le lah­joi­tet­tiin Raa­mat­tu Kem­pe­leen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen puo­les­ta.

Saa­te­sa­noi­na kuul­tiin, kuin­ka Ju­ma­lan sa­nan ju­lis­ta­mi­seen so­pii vain ar­vok­kain ja pa­ras työ­vä­li­ne; pyhä Raa­mat­tu ja sii­hen kir­joi­tet­tu sana. Lut­he­rin sa­noin: ”Ju­ma­lan pyhä sana on elä­män ylin oh­je ja vä­ke­vin työ­vä­li­ne.”

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys