JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sel­viy­ty­mis­kir­ja seik­kai­lun lo­mas­sa

Uutiset
7.12.2020 11.30

Juttua muokattu:

7.12. 11:32
2020120711324820201207113000

Rai­ne Ruo­ko­kos­ki

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies on toi­nen osa SRK:n jul­kai­se­mas­sa Ke­tun­po­jis­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa. Täl­lä ker­taa tee­moi­na ovat kiu­saa­mi­nen, it­se­tun­non ra­ken­tu­mi­nen ja tie­ten­kin ar­voi­tus: sa­la­pe­räi­nen Ja­gu­ar-mies ran­ne­kel­loi­neen.

Ke­tun­po­jat Ii­da, Vee­ti ja Pet­rus tu­tus­tu­vat naa­pu­ris­sa asu­van Noo­ran kum­mi­poi­kaan, Le­oon. He ei­vät tie­dä, et­tä Leo on ra­jun kou­lu­kiu­saa­mi­sen koh­de. Us­ko­vais­ten las­ten avoin ja rei­lu suh­tau­tu­mi­nen on tär­ke­ää Le­ol­le, mut­ta sa­mal­la kiu­saa­mis­ko­ke­muk­set pai­na­vat. Mik­si kiu­saa­jat ei­vät jätä hän­tä rau­haan edes ke­sä­lo­mal­la?

Kun Leo näki, ke­nel­tä vies­ti tuli, koko päi­vän seik­kai­lut huuh­tou­tui­vat äk­kiä mie­les­tä. Kons­ta oli jäl­leen liit­tä­nyt hä­net luo­kan ryh­mään ja pos­tan­nut sa­mal­la jon­kin vi­de­on. Leo klik­ka­si vi­de­on au­ki. Jon­kin­lai­nen ää­ni va­roit­ti hä­nen si­säl­lään, et­tä hä­nen pi­täi­si kes­keyt­tää kat­so­mi­nen heti, mut­ta hän kat­soi sil­ti. Hä­ly­tys­kel­lo­jen oli­si pi­tä­nyt hä­lyt­tää voi­mak­kaam­min, oli­han vi­de­on lait­ta­nut juu­ri Kons­ta.

Mut­ta oli jo lii­an myö­häis­tä. Vi­deo oli luok­ka­ret­kel­tä. Leo kuu­li vi­de­on ää­nis­tä heti, et­tä se oli ku­vat­tu sa­laa…

Kir­jan vai­ke­am­man tee­man kä­sit­te­lyä ke­ven­tää vauh­di­kas, mie­len­kiin­toi­nen juo­ni, jon­ka pyör­tei­siin Leo tem­pau­tuu yh­des­sä Ke­tun­poi­kien kans­sa. Fris­bee­golf­ra­dal­la al­kaa ta­pah­tua, kun hie­nol­la Ja­gu­a­ril­la park­ki­pai­kal­le aja­neen mie­hen ran­ne­kel­lo pu­to­aa ra­dal­le ja lap­set löy­tä­vät sen.

Ke­tun­po­jil­la riit­tää miet­ti­mis­tä, kuka Ja­gu­ar-mies on ja mis­sä hän asuu, jot­ta he voi­vat pa­laut­taa kel­lon ta­kai­sin omis­ta­jal­leen.

− Jos mä li­sään ton to­hon ja ton noin, Ii­da mu­ti­si. Taas hän ku­mit­ti yh­den vii­vois­ta pois ja jat­koi taas. − Näin ja sit to­hon.

Äk­kiä Leo al­koi näh­dä jo­tain. Kir­jai­mia! Ii­da tai­koi kel­lo­tau­lun ta­ka­o­san naar­muis­ta kir­jai­mia! En­sim­mäi­nen oli ihan sel­keä K ja seu­raa­va A.

Vaa­di­taan run­saas­ti sa­la­po­lii­si­työ­tä ja ri­paus on­nek­kuut­ta, en­nen kuin ar­voi­tus saa­daan rat­kais­tua. Mikä pa­ras­ta, juo­ni tar­jo­aa lu­ki­jal­le mel­koi­sen yl­lä­tyk­sen.

Sal­la Si­vu­la on kir­joit­ta­nut mo­ni­ta­soi­sen kir­jan, jos­sa ku­va­taan las­ten maa­il­maa to­den­tun­tui­ses­ti, sel­lai­se­na kuin se on. Kir­jas­sa tu­tus­tu­taan Leon elä­mään eril­lään asu­vien äi­din ja isän kans­sa ja en­na­koi­daan hä­nen vai­hei­den­sa kie­tou­tu­mis­ta Ke­tun­poi­kien elä­mään ai­na tu­los­sa ole­via Su­vi­seu­ro­ja myö­ten.

Ke­tun­po­jat-sar­jan kum­pi­kin kir­ja on it­se­näi­nen. Toi­saal­ta mo­lem­mat kir­jat he­rät­tä­vät kiin­nos­tuk­sen toi­sen­kin kir­jan lu­ke­mi­seen. Kir­jaa voi suo­si­tel­la eri­tyi­ses­ti ala­kou­lui­käi­sil­le, mut­ta myös ai­kui­sil­le. Teks­tis­sä kul­kee si­vu­juon­tei­na en­sim­mäi­ses­sä kir­jas­sa ol­lei­ta tee­mo­ja eli mie­len­kiin­toa riit­tää var­mas­ti mo­nen­lai­sil­le lu­ki­joil­le.

Os­ta: jul­kai­su­myy­ma­la.fi

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys