JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SFC:n suviseuroihin Tukholmaan odotetaan seuravieraita läheltä ja kaukaa

Uutiset
8.5.2023 8.35

Juttua muokattu:

5.5. 15:00
2023050515005220230508083500

Pau­lii­na Jen­sen

Tuk­hol­ma

SFC:n su­vi­seu­rat pi­de­tään Tuk­hol­mas­sa 19.–21.5.2023. Seu­ra­val­mis­te­lut ovat lop­pu­suo­ral­la.

Su­vi­seu­rat pi­de­tään jo kol­mat­ta ker­taa Gub­bän­ge­nin kou­lul­la Ete­lä-Tuk­hol­mas­sa. Seu­rat al­ka­vat per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä ja päät­ty­vät sun­nun­tai­na. Lau­an­tai-il­ta­na on eh­tool­lis­kirk­ko sekä Suo­ma­lai­ses­sa kir­kos­sa et­tä Sak­sa­lai­ses­sa kir­kos­sa.

Seu­rois­sa pal­ve­le­vat Veli-Mat­ti Heik­ki­nen, Pasi Juu­jär­vi, Tero Leh­to­la, Pek­ka Ojan­ne ja As­sar Tu­ru­nen Ruot­sis­ta, Ee­ro Nuo­li­o­ja, Ar­vo Pyy­kö­lä ja Ar­to Töl­li Suo­mes­ta, sekä Eric Jur­mu Yh­dys­val­lois­ta.

Seu­ra­jär­jes­te­ly­jen haas­tei­ta

– Odo­tam­me pal­jon seu­ra­vie­rai­ta. Haas­tee­na on ol­lut ar­vi­oi­da seu­ra­vie­rai­den mää­rä, jot­ta osaam­me val­mis­tau­tua, ker­too pu­heen­joh­ta­ja Han­nu Ojan­ne seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on puo­les­ta seu­ra­jär­jes­te­lyis­tä.

Val­mis­te­lui­ta on teh­ty di­gi­taa­li­ses­ti, mut­ta myös vie­rai­lu­käyn­tei­nä muun mu­as­sa ca­te­ring-yri­tyk­ses­sä, jos­ta ruu­at tänä vuon­na ti­la­taan.

– Pää­dyim­me tä­hän rat­kai­suun, kos­ka em­me saa­neet kou­lun keit­ti­ö­tä vuok­ral­le.

Seu­rat pi­de­tään juh­la­sa­lis­sa, mut­ta pu­hei­ta voi kuun­nel­la myös muu­al­la si­sä­ti­lois­sa ja ul­ko­na.

– Eh­tool­lis­kirk­ko­ja on suu­ren vä­ki­mää­rän vuok­si kak­si, jot­ka si­jait­se­vat lä­hek­käin van­has­sa­kau­pun­gis­sa. Sin­ne pää­see hel­poim­min pai­kal­li­sel­la met­rol­la, Ojan­ne opas­taa.

Yh­teis­työn voi­maa

Val­mis­te­lut ovat lo­puil­laan. Jäl­jel­lä on su­vi­seu­rois­sa teh­tä­vä työ.

– Mo­nen­lai­sia työ­teh­tä­viä on ja­et­tu pie­nes­sä seu­ra­kun­nas­sam­me. Joi­hin­kin vuo­roi­hin on ky­syt­ty myös ul­ko­puo­li­sia te­ki­jöi­tä. Työ­ryh­mis­sä on toi­mit­tu myön­tei­ses­sä hen­ges­sä. Tun­tuu hy­väl­tä, et­tä teh­tä­vät on vas­taa­no­tet­tu suu­rel­la sy­dä­mel­lä, Ojan­ne iloit­see.

Pu­heen­joh­ta­ja toi­vot­taa su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on puo­les­ta kaik­ki sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leik­si seu­roi­hin Tuk­hol­maan.

– Siu­nat­koon Ju­ma­la seu­ram­me, hän toi­voo.

Seu­ra­oh­jel­ma ja yleis­tä in­foa su­vi­seu­rois­ta löy­tyy verk­ko­si­vuil­ta frids­fo­re­ning.se

Mö­tes­gäs­ter från när och fjär­ran vän­tas till SFC:s som­mar­mö­te i Stock­holm

Stock­holm

SFC:s som­mar­mö­te anord­nas i Stock­holm 19–21 maj 2023. Mö­tes­för­be­re­del­ser­na är i sitt sluts­ke­de.

Mö­tet anord­nas för tred­je gån­gen på Gub­bängs­s­ko­lan sö­der om Stock­holm. Mö­tet bör­jar på fre­dag ef­ter­mid­dag och avs­lu­tas på sön­dag. På lör­dagsk­väl­len fi­ras nat­t­vard i Fins­ka kyr­kan samt i Tys­ka kyr­kan.

På mö­tet bet­jä­nar Veli-Mat­ti Heik­ki­nen, Pasi Juu­jär­vi, Tero Leh­to­la, Pek­ka Ojan­ne och As­sar Tu­ru­nen från Sve­ri­ge, Ee­ro Nuo­li­o­ja, Ar­vo Pyy­kö­lä och Ar­to Töl­li från Fin­land, samt Eric Jur­mu från USA.

Ut­ma­nin­gar i mö­te­sar­ran­ge­man­get

– Vi vän­tar på mån­ga mö­tes­gäs­ter. Ut­ma­nin­gen har va­rit att kal­ky­le­ra an­ta­let mö­tes­gäs­ter för att vi ska kun­na för­be­re­da oss, be­rät­tar mö­te­sor­ga­ni­sa­ti­o­nens ord­fö­ran­de Han­nu Ojan­ne om mö­tesp­la­ne­rin­gen.

Myc­ket av pla­ne­rin­gen har skett di­gi­talt, men även ge­nom plats­be­sök till bland an­nat det ca­te­ring­fö­re­tag, va­rif­rån ma­ten bes­täl­ls.

– Vi fick ta till den lös­nin­gen den­na gång, då vi in­te fick möj­lig­het att hyra sko­lans kök, be­rät­tar Ojan­ne.

Pre­dik­nin­gar kom­mer att hål­las i au­lan, men kan lys­s­nas både inom­hus i öv­ri­ga lo­ka­ler samt utom­hus.

– Nat­t­var­den kom­mer att hål­las i två kyr­kor för att al­la ska få plats. Kyr­kor­na lig­ger nära va­rand­ra i Gam­la stan, och man tar sig dit smi­di­gast med tun­nel­ba­na, re­kom­men­de­rar Ojan­ne.

Sa­mar­be­tets kraft

För­be­re­del­ser­na är näs­tin­till klara. Kvar fin­ns ar­be­tet som kom­mer att ske un­der som­mar­mö­tets gång.

– Flera ty­per av ar­bets up­p­gif­ter har til­l­de­lats per­so­ner i vår lil­la för­sam­ling. Till någ­ra av up­p­gif­ter­na har det frå­gats per­so­ner utif­rån. Stäm­nin­gen i ar­betsg­rup­per­na har va­rit po­si­tiv. Det kän­ns gott att upp gif­ter­na har ta­gits emot med stort hjär­ta, gläds Ojan­ne.

Ord­fö­ran­den öns­kar al­la hjärt­ligt väl­kom­na till som­mar­mö­tet i Stock­holm.

– Må Gud väl­sig­na mö­tet, öns­kar han.

Mö­tesp­rog­ram­met och al­l­män in­fo fin­ns i län­ken: frids­fo­re­ning.se/som­mar­mo­ten/2023

4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys