JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK et­sii mark­ki­noin­nin am­mat­ti­lais­ta

Uutiset
3.12.2020 17.05

Juttua muokattu:

3.12. 14:41
2020120314415420201203170500

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) ha­kee mark­ki­noin­nin pro­jek­ti­pääl­lik­köä mää­rä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen vuo­dek­si 2021.

Työ­suh­de al­kaa 1. tam­mi­kuu­ta tai so­vi­tus­ti ja kes­tää 31.12.2021 saak­ka. Mark­ki­noin­nin pro­jek­ti­pääl­lik­kö tu­lee vas­taa­maan tuot­tei­den, pal­ve­lui­den ja ta­pah­tu­mien mark­ki­noin­nis­ta yh­des­sä tois­ten kans­sa. Hä­nen teh­tä­väk­seen tu­lee luo­da uu­sia käy­tän­tö­jä mark­ki­noin­tiin ja myyn­tiin ny­kyi­siä ver­kos­to­ja ja uu­sia säh­köi­siä mark­ki­noin­ti­ka­na­via hyö­dyn­tä­en.

SRK:n tuo­te­va­li­koi­maan kuu­lu­vat muun mu­as­sa leh­det, kir­jat ja ää­nit­teet, joi­den mark­ki­noin­nis­ta pro­jek­ti­pääl­lik­kö huo­leh­tii.

SRK toi­voo ha­ki­jal­ta ko­ke­mus­ta verk­ko­kau­pois­ta ja di­gi­mark­ki­noin­nis­ta, laa­jaa mark­ki­noin­nin osaa­mis­ta sekä pro­jek­ti­o­saa­mis­ta ja hy­viä yh­teis­työ­tai­to­ja.

Teh­tä­vä voi pi­tää si­säl­lään il­ta- ja vii­kon­lop­pu­työs­ken­te­lyä sekä mat­kus­ta­mis­ta. Se on ko­ko­ai­kai­nen ja palk­ka mää­räy­tyy

työ­eh­to­so­pi­muk­sen mu­kaan.

Teh­tä­vään va­li­tun on esi­tet­tä­vä hy­väk­syt­tä­vä lää­kä­rin­to­dis­tus ter­vey­den­ti­las­taan kuu­kau­den si­säl­lä va­lin­nas­ta. Työs­sä nou­da­te­taan nel­jän kuu­kau­den ko­eai­kaa.

Ha­ke­mus voi ol­la pe­rin­tei­nen ja/tai vi­de­o­muo­toi­nen ja se on toi­mi­tet­ta­va 17.12.2020 kel­lo 12 men­nes­sä.

Li­sä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä an­taa ta­lous­pääl­lik­kö Ilk­ka Tah­ko­la (p. 050 343 1514, ilk­ka.tah­ko­la@srk.fi)

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys