JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK ot­ti käyt­töön uu­den ar­kis­ton­muo­dos­tus­suun­ni­tel­man

Uutiset
2.4.2014 0.00

SRK:lla otet­tiin vuo­den alus­sa käyt­töön uu­si ar­kis­ton­muo­dos­tus­suun­ni­tel­ma. Sen etu­na ai­em­paan ver­rat­tu­na on se, et­tä asi­a­kir­jat ryh­mi­tel­lään sel­ke­äs­ti teh­tä­vä­a­lu­eit­tain.

SRK:n ar­kis­toin­nin pe­ru­soh­jee­na toi­mii ar­kis­to­sään­tö ja sii­hen no­jau­tu­va ar­kis­ton­muo­dos­tus­suun­ni­tel­ma (AMS). Asi­a­kir­jat on luo­ki­tel­tu ja jär­jes­tet­ty vuo­si­kym­me­nien ajan ABC-ar­kis­to­kaa­van mu­kaan, jos­ta nyt on luo­vut­tu.

– Ai­em­min ul­koi­sil­ta omi­nai­suuk­sil­taan sa­man­tyyp­pi­set asi­a­kir­jat on ryh­mi­tel­ty ko­ko­nai­suuk­sik­si, ku­ten lu­et­te­lot ja pöy­tä­kir­jat, SRK:lla ar­kis­ton­hoi­ta­ja­na vuo­des­ta 1983 läh­tien työs­ken­nel­lyt Ir­ja Junt­ti­la ker­too.

SRK lä­het­ti vii­me vuon­na ar­kis­toin­ti­suo­si­tuk­sen kaik­kiin rau­ha­nyh­dis­tyk­siin.

– His­to­ri­an­tut­ki­muk­sen kan­nal­ta esi­mer­kik­si rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pöy­tä­kir­jat ovat kes­kei­sin asi­a­kir­ja­ryh­mä, joka säi­ly­te­tään py­sy­väs­ti. Nii­hin si­säl­ty­viä tie­to­ja ei voi saa­da muu­al­ta, kos­ka ku­kin yh­dis­tys huo­leh­tii vain omas­ta ar­kis­tos­taan, ar­kis­ton­hoi­ta­ja huo­maut­taa.

Men­nei­siin vai­hei­siin pa­la­taan yleen­sä, kun rau­ha­nyh­dis­tys täyt­tää vuo­sia, jol­loin teh­dään his­to­riik­ki tai jär­jes­te­tään va­lo­ku­va­näyt­te­ly.

– Täl­löin on eri­tyi­sen tär­ke­ää, et­tä asi­a­kir­jat ja muu ai­neis­to löy­ty­vät yh­dis­tyk­sen ar­kis­tos­ta.

Junt­ti­lan mu­kaan asi­a­kir­jo­jen huo­lel­li­nen ar­kis­toin­ti kan­nat­taa.

– Ar­kis­ton jär­jes­tä­mi­sen jäl­keen sii­hen on help­po liit­tää jat­kos­sa uut­ta ai­neis­toa, hän to­te­aa.

Tä­nään il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä voit lu­kea li­sää SRK:n ar­kis­to­jär­jes­tel­mäs­tä ja Tor­ni­on Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä aloi­te­tus­ta ar­kis­top­ro­jek­tis­ta.

PäiviMartikainen