JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK rek­ry­toi ra­di­o­työn asi­an­tun­ti­jan

Uutiset
30.3.2021 7.00

Juttua muokattu:

29.3. 16:11
2021032916111320210330070000

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

SRK:n joh­to­kun­ta päät­ti ko­kouk­ses­saan 27. maa­lis­kuu­ta käyn­nis­tää ra­di­o­työn asi­an­tun­ti­jan rek­ry­toin­nin. SRK:n vies­tin­tä on kas­va­nut vii­me vuo­si­na juu­ri ra­di­o­työn ja verk­ko­vies­tin­nän alu­eel­la.

– Ke­sä­seu­ra­ra­di­o­ta te­kee noin 120 tal­koo­lais­ta, he tar­vit­se­vat vah­van tuen työl­leen, va­lot­taa SRK:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö Har­ri Vä­hä­jylk­kä uu­den re­surs­si­tar­peen taus­to­ja.

– Vaik­ka Ke­sä­seu­ra­ra­dio kuu­luu ke­säl­lä, sii­hen liit­ty­vää työ­tä teh­dään ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti. Tämä on joh­to­kun­nal­ta sat­saus pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen ja vas­taus vies­tin­nän pai­no­pis­teen muu­tok­seen, Vä­hä­jylk­kä jat­kaa.

Te­ki­jäl­le lu­vas­sa ra­dio- ja so­me­vies­tin­tää

Tu­le­vaan toi­men­ku­vaan si­säl­tyy toi­mi­mi­nen Ke­sä­seu­ra­ra­di­on, Seu­ra­toi­mi­tuk­sen ja Opis­to­seu­ra­toi­mi­tuk­sen yh­teys­hen­ki­lö­nä ja vas­tuu tä­män ko­ko­nai­suu­den mo­nis­ta käy­tän­nön teh­tä­vis­tä. Työn­te­ki­jä vas­taa myös uu­des­ta SRKnyt-so­me­ka­na­vas­ta, jon­ka kaut­ta hoi­de­taan esi­mer­kik­si Ke­sä­seu­ra­ra­di­on, Su­vi­seu­ro­jen ja jul­kai­su­jen vies­tin­tää. Päi­vä­mies uu­ti­soi maa­nan­tai­na SRK:n so­meu­u­dis­tuk­ses­ta, jon­ka myö­tä yh­den käy­tet­tä­vän ka­na­van ni­mek­si va­li­koi­tui SRKnyt.

Täl­lä het­kel­lä ra­di­o­työn ope­ra­tii­vi­nen työ SRK:lla on ja­et­tu mo­ni­me­di­a­toi­mit­ta­jan, tie­to­jär­jes­tel­mä­a­si­an­tun­ti­jan ja vies­tin­tä­pääl­li­kön kes­ken. Jat­kos­sa mo­ni­me­di­a­toi­mit­ta­ja kes­kit­tyy si­säl­lön­tuot­ta­mi­seen ja valo- ja vi­de­o­ku­vauk­seen, ja aloit­ta­va ra­di­o­työn asi­an­tun­ti­ja eri­tyi­ses­ti Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja SRKnyt-ka­na­vien kaut­ta teh­tä­vään vies­tin­tään. Rek­ry­toin­ti käyn­nis­tyy pää­si­äi­sen jäl­keen.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys