JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK te­kee lä­he­tys­työ­tä 19 maas­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
12.6.2014 9.32

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123430820140612093200

– Mat­ko­ja teh­dään Ve­nä­jäl­lä, Bal­ti­an alu­eel­la ja Eu­roo­pas­sa. Poh­jois­mais­sa lä­he­tys­mat­kat to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä Ruot­sin si­sar­jär­jes­tön, SFC:n kans­sa. Af­ri­kan sekä Poh­jois- ja Ete­lä-Ame­ri­kan lä­he­tys­työ­tä teh­dään yh­teis­työs­sä Poh­jois-Ame­ri­kan si­sar­jär­jes­tön, LLC:n kans­sa, ker­too lä­he­tys­työn toi­mi­a­la­sih­tee­ri Lee­na äi­jä­lä.

SRK:n lä­he­tys­työ nä­kyy konk­reet­ti­ses­ti ke­sä­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la jär­jes­tet­tä­vis­sä Py­hä­jo­en su­vi­seu­rois­sa pit­kä­nä lip­pu­ri­vis­tö­nä. Lip­pu­ri­vis­tös­sä ovat edus­tet­tui­na nii­den mai­den li­put, jois­sa SRK te­kee sään­nöl­lis­tä lä­he­tys­työ­tä. Tänä ke­sä­nä lip­pu­ri­vis­tös­sä on mu­ka­na en­sim­mäis­tä ker­taa Ecu­a­do­rin ja Se­ne­ga­lin li­put.

– Li­put ovat val­ti­oi­den rans­kan­kie­li­ses­sä aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä: Suo­mi, Sak­sa, Ka­na­da, Ecu­a­dor, Es­pan­ja, Viro, USA, Gam­bia, Ghana, Un­ka­ri, Ke­nia, Lat­via, Nor­ja, Iso-Bri­tan­nia, Ve­nä­jä, Se­ne­gal, Ruot­si, Sveit­si ja Togo, ker­too SRK:n lä­he­tys­työn­sih­tee­rin teh­tä­viä hoi­ta­va pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra.

Juha Kaarivaara ja Leena äijälä kokoontuvat usein karttojen äärelle suunnitellessaan ulkomaan lähetysmatkoja.

Juha Kaarivaara ja Leena äijälä kokoontuvat usein karttojen äärelle suunnitellessaan ulkomaan lähetysmatkoja.

Lä­he­tys­työn­sih­tee­ri laa­tii lä­he­tys­mat­ka­suun­ni­tel­man, joka teh­dään vuo­dek­si ker­ral­laan. Lä­he­tys­mat­ko­jen käy­tän­nön jär­jes­te­lyt ovat lä­he­tys­työn toi­mi­a­la­sih­tee­rin vas­tuul­la.

– Työ­hö­ni kuu­luu mat­ka­koh­tees­ta riip­pu­en esi­mer­kik­si vii­su­min ano­mi­nen, mat­ka­lip­pu­jen ja ma­joi­tuk­sen va­raa­mi­nen, pu­hu­jien oh­jeis­ta­mi­nen mat­kaa var­ten sekä seu­rois­ta tie­dot­ta­mi­nen leh­des­sä tai in­ter­ne­tis­sä. Lä­he­tys­mat­kat kes­tä­vät ylei­sim­min 3–10 päi­vää, Lee­na äi­jä­lä ker­too.

Pää­sih­tee­rin ja toi­mi­a­la­sih­tee­rin mu­kaan lä­he­tys­seu­ro­jen mää­rä on jos­sa­kin mää­rin vä­hen­ty­nyt Ve­nä­jäl­lä, mut­ta li­sään­ty­nyt Af­ri­kan alu­eel­la.

SRK:n lä­he­tys­työ pe­rus­tuu Raa­ma­tun lä­he­tys­käs­kyyn.

– Jee­sus an­toi omil­leen lä­he­tys­teh­tä­vän, eli teh­tä­vän il­moit­taa ilo­sa­no­maa kai­kil­le ih­mi­sil­le. Eri puo­lil­la maa­il­maa asu­vat us­ko­vai­set ovat mo­nes­ti hy­vin etääl­lä toi­sis­ta us­ko­vai­sis­ta. He odot­ta­vat lä­he­tys­seu­ro­ja, jois­sa saa­vat ta­va­ta us­ko­vai­sia ja ol­la Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­sa, ker­too Juha Kaa­ri­vaa­ra.

Kuva: Eli­sa Raap­pa­na

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys